/

Haparanda centralort

Haparanda ligger vid gränsen till Finland där Torne älv mynnar ut i norra Bottenviken. Haparanda är Sveriges östligaste tätort.

förteckningskartan över Haparanda centralort Pdf, 3.8 MB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Fastställd 1924-02-07

Planens syfte och huvuddrag

1919 fick stadsingenjör A. Lilienberg förmånen att få rita en ny stadsplan. Den byggde helt och hållet vidare på den äldre från 1828 men kom att omfatta ett mycket större område som då behövdes för stadens tillväxt.

Här kan vi se järnvägen med sin nuvarande sträckning genom staden och den vackra järnvägsstationen. Kartan har utöver de mest centrala delarna vid torget även med Närsta, Norrmalm (som då var tänkt för bostäder) samt små delar av det växande Tjärhovet och Grankullen närmast järnvägen. Stadsplanens mönster och kvartersstorlekar gäller än idag.

Planen har status om detaljplan idag med laglig kraft sedan 1924 och gäller fortfarande för delar av kvarteren Ripan, Anden, Tornet, Älvan, Duvan och Hemmet. I övriga kvarter har den ersatts med modernare planer som följer den gamla planens struktur. För planen från 1919 finns såväl en illustration som en plankarta.

Illustration Pdf, 498.1 kB.

Plankarta Pdf, 335.5 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1952-05-23 
Laga kraft 1953-08-21

Planbeskrivning

Planbeskrivning saknas​.

Bestämmelser Pdf, 184.9 kB.

Plankarta Pdf, 359.3 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1953-08-27 § 69
Laga kraft 1954-06-30

Planbeskrivning

Planändringen är föranledd dels av ett omedelbart behov av samlade och lämpligt belägna tomtområden för egnahemsbebyggelse, fortsatt redovisning av huvudtrafikledernas sträckningar, anordnande av central busstation samt bestämmande av tomtmark för blivande medborgarhus. I den översiktliga utredningen har konstaterats att det område som innefattas av kvarteren Röken, Tjädern, Kokaren, Hönan, Tuppen och Tåhättan har det gynnsammaste läget för småhusbebyggelse. Området begränsas i öster av Västra Esplanaden – Lasarettsgatan – Repslagaregatan, i söder av Sundellsgatan, i väster av Östra Kyrkogatan – Björnholmsgatan samt i norr av den väg som på gamla stadsplanekartan benämns Norra Björkallén.

Beskrivning Pdf, 277 kB.

Bestämmelser Pdf, 135.4 kB.

Plankarta Pdf, 3.8 MB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1955-12-29 § 174  
Laga kraft 1957-11-15

Planbeskrivning

Planändringen är föranledd dels av behovet av ytterligare mark för enfamiljshus, dels den aktuella saneringen inom östra Nassua, dels det omedelbara behovet av kyrkogårdsutvidgning och dels det ökade behovet av mark för industrier och hantverksrörelser. I området ingår stadsdelen Östra Nassua. Området begränsas i nordost och öster av Björnholmsgatan – Östra Kyrkogatan – Sundellsgatan – Västra Esplanaden, i söder av Tingshusgatan – Statens Järnvägars bangårdsområde samt i väster och norr av Köpmansgatan – en linje på ett tomtdjups avstånd från Ringvägen – Norra Esplanaden.

Beskrivning Pdf, 416.1 kB.

Bestämmelser III Pdf, 169.7 kB.

Bestämmelser IV Pdf, 225.1 kB.

Bestämmelser V Pdf, 228.8 kB.

Plankarta del III Pdf, 2.6 MB.

Plankarta del IV Pdf, 3.4 MB.

Plankarta del V Pdf, 3.5 MB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1957-09-29 § 161  
Laga kraft 1958-09-12

Planbeskrivning​

En nybyggnadsfråga på tomt nr 3 i kvarteret har aktualiserat stadsplanens precisering. Det planerade affärs- och bostadshusets storlek gör att åtminstone byggnadens ena gavel måste placeras i tomtgräns. För att möjliggöra bebyggande av tomten nr 4 längs Köpmansgatan, där butiksläget är bäst, verkar det lämplig med en sammanbyggnad i tomtgräns här. Då ägaren av tomt nr 3 även äger den på andra sidan angränsande tomten nr 1, som är för smal för att kunna bebyggas med hus längs med Köpmansgatan föreslås att huset på tomt nr 3 får byggas ända fram till tomtgränsen på tomten nr 1. På tomt nr 6 planeras utbyggnad i en våning för självbetjäningsbutik. Området avgränsas i norr av Köpmansgatan, i öster av Stationsgatan, i söder av Sundellsgatan och i väster av Repslagaregatan.

Beskrivning och bestämmelser Pdf, 94.2 kB.

Plankarta Pdf, 609.5 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1961-02-23 § 19  
Laga kraft 1961-06-14

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneändringen syftar till att ändra ändamål från allmänt ändamål till bostadsändamål. Den nu aktuella ändringen berör den sydliga delen av kvarteret Föraren.

Plankarta Pdf, 465.9 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1961-05-26 § 87  
Laga kraft 1961-08-22

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneändringen syftar till att ändra två av bostadstomternas ändamål till handelsändamål.

Den nu aktuella ändringen berör den sydligaste delen av kvarteret Fyren.

Plankarta Pdf, 125.9 kB.

Beskrivning och bestämmelser Pdf, 90.7 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1961-05-26 § 86
Laga kraft 1962-04-27

Planbeskrivning

För åskådliggörande av principerna för lokaliseringen för olika ändamål (bostads- och affärsbebyggelse, industrier och hantverksrörelser, hotell och trafikföretag, allmänna byggnader, trafikleder och gatunät, parker och gatuplanteringar, begravningsplats med mera) hänvisas till samma översiktliga utredning som legat till grund för de tidigare fastställda stadsplanedelarna I - V. Delarna VI - IX utgör sålunda en fortsättning av stadsplanerevisionen för Haparanda. Avvikelse från den översiktliga planutredningen har gjorts för en del av Statens Järnvägars mark, som intagits i stadsplanen som mark för bostadsändamål samt ett område söder om Statens Järnvägars mark, som utlagts som mark för småhusbebyggelse. Denna beskrivning är gemensam för delarna VI - IX, som hör samman. men av praktiska skäl måste delas upp på fyra kartblad. Del VI omfattar kvarteren Trehörningen och Djurgården med omgivande gator söder om del V samt ovan nämnda del av Statens Järnvägars mark samt kvarteren Backen, Fahlestad, Nybygget och Myren söder om SJ:s område samt ett område söder och väster om dessa kvarter, inom vilket stadsplanen är avsedd att upphävas. Delarna VII och VIII innefattar området söder om Fabriksgatan ned mot Statens Järnvägars område samt två tomtrader söder om detta område. Del IX redovisar ett område, väster om del IV och söder om Statens Järnvägars område, inom vilket stadsplanen är avsedd att upphävas. För att läsa hela beskrivningen klicka på beskrivning länken till höger.

Bestämmelser del VI Pdf, 1.6 MB.

Bestämmelser del VII Pdf, 1.4 MB.

Bestämmelser del VIII Pdf, 1.2 MB.

Beskrivning del VI-IX Pdf, 2.7 MB.

Plankarta del VI Pdf, 599.7 kB.

Plankarta del VII Pdf, 3.3 MB.

Plankarta del VIII Pdf, 2.9 MB.

Plankarta del IX Pdf, 2.4 MB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1963-09-26 § 152  
Laga kraft 1964-02-25

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneändringen syftar till att ändamålet ändras till att enbart vara för industriändamål. Ändringen berör kvarteret Industrin inom del IV. Området gränsar i nordväst mot Köpmansgatan, i öster mot Ringvägen och i söder mot Statens Järnvägars område.

Plankarta Pdf, 851.5 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1964-05-28 § 85
Laga kraft 1964-07-31

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneutvidgningen är föranledd av stadens omedelbara behov av utökad tomtmark för enfamiljshus. Den nu aktuella ändringen berör kvarteret Slätten inom del II, samt Björnholmsgatans gatumark inom delarna II och III mellan kvarteren Slätten och Bågen. Utvidgningen sker inom det icke planlagda stadsområdet norr om kvarteret Slätten. Den bostadsgata, som tillkommer inom utvidgningsområdet, får i östra änden anslutning till Idrottsgatans förlängning. I västra änden avses sagda gata få förbindelse med den befintliga byaväg, som utgör en fortsättning mot norr av Björnholmsgatan utanför stadsområdets gräns. Vid en blivande kommunsammanslagning mellan Haparanda stad och Nedertorneå kommun och framtida utvidgning av stadsplanen avses gatuförbindelse bli redovisad i detta avsnitt. Norr om Åkergatan har viss mark avsatts för grönområde. All mark inom utvidgningsområdet är i stadens ägo.

Beskrivning Pdf, 40.5 kB.

Bestämmelser Pdf, 49.8 kB.

Plankarta Pdf, 827.3 kB.

Antagagen Stadsfullmäktige 1964-01-30 § 17  
Laga kraft 1964-08-17

Planbeskrivning

Det berörda området är beläget omedelbart väster om kvarteren Bågen och Kilen. Genom den snabba exploateringen av områden med egnahemsbebyggelse inom tidigare fastställda stadsplaner och då sådan bebyggelse är aktuell inom det berörda området, har det ansetts lämpligt att planlägga detsamma. Inom planområdet finn såväl nyare som äldre bebyggelse. Det aktuella området har i planförslaget avsatts för bostadsändamål. Området beräknas bli bebyggt med egnahem, som väl harmoniserar med hustyperna inom intilliggande kvarter. Norr om Åkergatan har viss mark avsatts för grönområde.

Beskrivning Pdf, 73 kB.

Planbestämmelser Pdf, 82.3 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1964-04-23 § 61
Laga kraft 1964-08-28

Planbeskrivning

Syftet med planen är att ändra användningen från gatumark till mark för bostadsbebyggelse. På detta sätt erhålls fem tomter genom en utökning av kvarteren Rektorn och Aspen mot söder. Vidare framdrages Repslagaregatan vinkelrätt mot Stationsgatan och därvid har en tomt i kvarteret Ekorren och två tomter i kvarteret Eleven föreslagits att bebyggas med tvåvåningshus med fixerade lägen. Samtidigt föreslås att kvarteret Eleven utvidgas norrut mot kvarteret Talgoxen med ett gångstråk på sex meter närmast detta kvarter. Området mellan kvarteret Åran och Skepparen utlägges som grönområde med plats för bollplan och lekplats med gångstråk närmast kvarteret Skepparen samt parkeringsplats mot Stationsgatan.

Beskrivning Pdf, 75.7 kB.

Bestämmelser Pdf, 44 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1965-05-20 § 92
Laga kraft 1965-11-04

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneutvidgningen är föranledd av stadens omedelbara behov av tomtmark för industriellt och därmed jämförligt ändamål. Ändringen berör kv Fyren och utvidgningen gränsar i söder mot kv Gläntan, Slätten och Ängen samt omfattar icke planlagt stadsområde norr om nämnda kvarter. I norr avgränsas området av en linje 100 meter ifrån planerad framtida ny sträckning av E 4, i öster gränsar planområdet mot Västra Esplanaden och i väster mot Nedertorneå kommun. Den södra, större delen av den obebyggda marken inom planområdet är i stadens ägo och den mindre, norra delen utgörs av enskild mark.

Beskrivning Pdf, 62.8 kB.

Planbestämmelser Pdf, 64.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Stadsfullmäktige1965-05-20 § 91
Laga kraft 1966-02-17

Planbeskrivning

Planförslaget innebär en ändring av stadsplan för Haparanda centrum för att fastställa i första hand fem tomter belägna inom kv Riddaren, Äran och Linden för bostadsändamål, i huvudsak flerbostadshus.

Beskrivning Pdf, 106.9 kB.

Planbestämmelser Pdf, 68.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1966-02-24 § 30
Laga kraft 1966-05-16

Planbeskrivning

Stadsplanen syftar till att utöka stadens behov av tomtmark för småhusbebyggelse, varvid ca 35 nya tomtplatser tillskapas. Berörd mark har utlagts för bostadsändamål med fristående eller kopplade hus. Området är beläget söder om järnvägen och öster om Storgatan.

Planbestämmelser Pdf, 58.6 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1966-04-28 § 79
Laga kraft 1967-09-08

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneutvidgningen är föranledd av stadens omedelbara behov av utökad tomtmark för enfamiljshus. Det i planförslaget redovisade grönområdet avses i framtiden planläggas som område för småindustri, avskilt från nu föreslaget egnahemsområde med en skyddszon i form av grönbälte. Detta område kan dock ej planläggas förrän gräns mot blivande E 4 är mer exakt bestämd. Utvidgningen sker dels inom det icke planlagda stadsområdet väster och norr om kv Skatan och dels inom angränsande, icke planlagd del av Nedertorneå kommun intill framtida gräns för omlagd europaväg E 4 i nordväst.

Beskrivning Pdf, 34.6 kB.

Planbestämmelser Pdf, 47.1 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1968-03-19 § 38
Laga kraft 1968-10-23

Planbeskrivning

Den föreslagna stadsplaneutvidgningen är föranledd av stadens omedelbara behov av utökad tomtmark för enfamiljshus jämte önskemål från Vägförvaltningen angående ändring av gatan i planens nordvästra hörn (Västra Esplanadens förlängning) med hänsyn till planerad ombyggnad av de två viadukterna under järnvägen omedelbart öster om stationshuset. Området gränsar i norr mot banken för järnvägen mellan Haparanda och Torneå. Söder om denna ligger befintlig bebyggelse av i huvudsak äldre datum längs Sågaregatan. Öster om Storgatan ligger det så kallade Nedre Tjärhovsområdet, vilket bebyggts det senaste året. Mot söder sträcker sig planförslaget till gräns mot stadsäga 86. Mot väster gränsar området mot den så kallade Grankullen, vilken i framtiden avses bli planlagd för bostadsbebyggelse.

Beskrivning Pdf, 101.3 kB.

Planbestämmelser Pdf, 56.7 kB.

Plankarta Pdf, 1.8 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1968-02-19 § 12
Laga kraft 1968-10-23

Planbeskrivning

Planförslaget berör ändring av ändamålet för markens användning. Ändringen föranleds av stadens behov att utvidga anläggningen för riksyrkesskolan.

Beskrivning Pdf, 26.6 kB.

Planbestämmelser Pdf, 43.9 kB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1968-06-17 § 79
Laga kraft 1968-12-31

Planbeskrivning

Planförslaget syfte är att säkerställa möjligheterna till tillfredsställande av framtida parkeringsbehov för idrottshuset

Beskrivning Pdf, 37 kB.

Bestämmelser Pdf, 48.2 kB.

Plankarta Pdf, 792.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1971-11-22 § 209
Laga kraft 1972-01-18

Planbeskrivning

Planförslaget omfattar två huvuddelar. På Grankullen har utlagts ett bostadsområde med ca 130 enfamiljshus varav 21 st är befintliga. Tomtstorlekarna är ca 1000 kvadratmeter. Väster om bostadsområdet och avskilt från detta med en ca 50-60 meters skyddszon är utlagt ett större sammanhängande område för industriändamål. Eftersom det för närvarande ej finns något preciserat behov, måste man vara beredd att eventuellt ändra i planen för att nå en anpassning till de kommande kraven. Planområdet är beläget söder om järnvägsstationsområdet i Haparanda. Det avgränsas i väster av europaväg 4 och i öster av Grankullevägen, vilken är en fortsättning av Västra Esplanaden, som passerar under järnvägen strax öster om stationshuset. I söder avgränsas området av Grankullevägens fortsättning parallellt med och ca 60 meter söder om gamla gränsen för Haparanda stad.

Beskrivning Pdf, 142.9 kB.

Bestämmelser Pdf, 73.3 kB.

Plankarta Pdf, 2.8 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1970-12-21 § 171
Laga kraft 1971-09-01

Planbeskrivning

I planförslaget utlägges ett område för allmänt ändamål vars omfattning sammanfaller med planområdets. Meningen är att inom området uppföra ytterligare byggnader för skoländamål. För vattentornet, vilket avses behållas som kulturminnesmärke, utlägges en separat byggnadsrätt med en byggnadshöjd som är lika stor som tornets nuvarande höjd. Planområdet omfattar hela kv Eden och del av kv Tornet samt den mellan dessa kvarter belägna delen av Repslagaregatan.

Beskrivning Pdf, 48.2 kB.

Bestämmelser Pdf, 37 kB.

Plankarta Pdf, 851.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1973-01-22 § 3.73
Laga kraft 1973-05-24

Planbeskrivning

Planförslaget avser en utvidgning av övre Tjärhovsområdet. I planen föreslås tre huvudgrupperingar av bebyggelsen varav två upptas av område för bostadsbebyggelse, fristående hus och en av område för allmänt ändamål. Planområdet är beläget ca 1,3 km söder om torget i centrala Haparanda, i anslutning till fastställd stadsplan över Haparanda. Området begränsas i norr av kvarteren Kälken, Skäran och Hackan, i öster av Storgatan, i söder av grönområde och i väster av Grankullevägen.

Beskrivning Pdf, 56.1 kB.

Bestämmelser Pdf, 44.4 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1973-11-19 § 149
Laga kraft 1974-06-13

Planbeskrivning

Planförslaget avser ändring av gatuhöjder längs del av Tjädervägen. Ändringen innebär en sänkning av gatuprofilen som därigenom bättre anpassar gatans höjdläge i terrängen. Planområdet utgöres enbart av gatumark inom södra Industriområdet, nämligen större delen av Tjädervägen samt norra delen av Mellanvägen.

Beskrivning Pdf, 42.4 kB.

Plankarta Pdf, 903 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1974-01-21 § 60.74
Laga kraft 1974-09-24

Planbeskrivning

Planförslaget syftar till att ge området en mer renodlad bostadsbebyggelse dels möjliggöra byggande av flerfamiljshus och radhus integrerade med enfamiljshus. Planområdet är beläget mellan Åkergatan, Ängsgatan, Köpmansgatan och Järnvägen, det vill säga i centralortens västra del.

Beskrivning Pdf, 65.8 kB.

Bestämmelser Pdf, 61.9 kB.

Plankarta Pdf, 3.8 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1974-08-19 § 146
Laga kraft 1974-09-08

Planbeskrivning

Planförslaget syftar till att ändra ändamålet från småindustri till område för allmänt ändamål. Även plangränserna ändras något. Mot Norra Industrivägen lämnas ett grönområde och A-området föreslås tangera kv Gläntan längs södra gränsen. Planområdet utgör del av Norra Industriområdet (kv Gärdet) och begränsas av Idrottsgatan, Norra Industrivägen, Skomakaregatan samt kv Gläntan.

Beskrivning Pdf, 1010.7 kB.

Bestämmelser Pdf, 722.4 kB.

Plankarta Pdf, 994.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1975-01-27 § 5
Laga kraft 1975-08-01

Planbeskrivning

Planförslaget syftar till att ge området en mer renodlad bostadsbebyggelse dels möjliggöra byggande av flerfamiljshus och radhus integrerade med enfamiljshus. Planområdet är beläget mellan Åkergatan, Ängsgatan, Köpmansgatan och Järnvägen, det vill säga i centralortens västra del.

Beskrivning Pdf, 1.2 MB.

Bestämmelser Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1975-04-21 § 39
Laga kraft 1976-02-26

Planbeskrivning

Planförslaget avser förnyelse av den äldre bebyggelsen inom området. För varje fastighet med äldre bebyggelse har utlagts byggnadsrätt som medger uppförande av hyreshus samt garagebyggnad. Planområdet är beläget i centrala Haparanda strax söder om torget och omfattar kv Smedjan, Lyran, Tigern och Linden. Området begränsas i norr av Sundellsgatan, i öster av Storgatan, i söder av Nygatan och i väster av Stationsgatan. Markarealen utgörs av ca 3,8 ha.

Beskrivning Pdf, 2.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 772.2 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1976-03-15 § 34
Laga kraft 1976-07-29

Planbeskrivning

Planändringen orsakas av den planerade nya bebyggelsen för åldringsvård, dels pensionärsbostäder samt en dagcentral som byggs ihop med det befintliga ålderdomshemmet. Planområdet begränsas av Södra Esplanaden i norr, Storgatan i öster, Bryggargränd och Filpusvägen i söder samt Torggatan i väster.

Beskrivning Pdf, 976.6 kB.

Bestämmelser Pdf, 628.6 kB.

Plankarta Pdf, 966.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1977-04-25 § 69
Laga kraft 1978-04-26

Planbeskrivning

Planförslaget innebär ändring av gällande plan samt utvidgning västerut av område för industriändamål. Planområdet ligger intill E4 cirka 2 km sydväst om Haparanda centrum. Området gränsar i norr till E4 och Förrådsvägen, i öster till Grankulleområdet, i söder till Grankullevägen och skogsområde väster därom samt i väster till fastigheten Vuono 6:1.

Beskrivning Pdf, 1.5 MB.

Bestämmelser Pdf, 524.1 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1978-11-28 § 209
Laga kraft 1978-12-27

Planbeskrivning

Planförslaget innebär till stor del en permanentering av befintlig bebyggelse. För huvuddelen av planen gäller 1924 års stadsplan och en stor del av bebyggelsen har uppförts på dispens. Planområdet ligger i centrala Haparanda och omfattar del av kv Gripen, kv Vakten, kv Biet, kv Laxen, kv Färjan, kv Druvan, kv Fältjägaren, kv Renen, kv Justitia, kv Minerva, kv Hälsan, kv Kroken. Dessutom ingår omkringliggande gator samt del av strandområdet i öster mot Torne älv. Den totala arealen utgör ca 17 ha.

Beskrivning Pdf, 3.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 1.3 MB.

Plankarta Pdf, 2.4 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1980-12-15 § 291
Laga kraft 1981-08-26

Planbeskrivning

Förslaget till ändring av stadsplan är föranledd av en planerad byggnad i anslutning till sim- och sporthall. Byggnaden kommer att inrymma samlingslokaler. Planområdet är beläget i Haparanda centralort nordost om korsningen Köpmansgatan – Västra Esplanaden. Haparanda kommun äger fastigheterna Klacken 3 och 19 där nyexploatering väntas ske. Fastighet Klacken 13 är privatägd.

Beskrivning Pdf, 3.5 MB.

Bestämmelser Pdf, 856.4 kB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1981-09-28 § 144
Laga kraft 1982-05-07

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra anläggande av parkeringsplats i anslutning till vårdinrättning och handelsområde. Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Haparanda centrum och omfattar den östra delen av Gripen och del av stadsäga 165. Området gräsar i norr mot Norra Esplanaden, i öster mot Storgatan och i sydvästra delen mot Torggatan. Områdets totala areal är ca 0,7 ha. Markägare inom planområdet är Haparanda kommun för del av stadsäga 165 och Norrbottens läns landsting för fastigheten Gripen 6.

Beskrivning Pdf, 2.7 MB.

Bestämmelser Pdf, 793.7 kB.

Plankarta Pdf, 911.2 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1983-01-28 § 2
Laga kraft 1983-03-16

Planbeskrivning

Planförslaget innebär förslag till ändring av västra halvan av kv Linden för att möjliggöra ändrade huslägen. Planområdet ligger i centrala Haparanda och omges av Fabriksgatan i norr, Torggatan i väster och Nygatan i söder. I öster gränsar området mot del av kv Linden. Arealen utgör ca 0,4 ha. Marken inom planområdet ägs av Haparanda kommun och HSB:s bostadsrättsförening Tigern i Haparanda och kommer vid exploateringen att sammanläggas till en fastighet.

Beskrivning Pdf, 1.7 MB.

Bestämmelser Pdf, 909.7 kB.

Plankarta Pdf, 780.3 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1983-12-15 § 355
Laga kraft 1984-03-01

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utbyggnad och modernisering av fångvårdsanstalten i Haparanda. Planområdet omfattar den östra delen av kv Bojan samt en del av parkmarken omedelbart norr därom. Området gränsar i öster till Östra Kyrkogatan och i söder till Tingshusgatan. Planområdets areal är ca 1,08 ha. Inom planområdet är Staten/Kriminalvårdsstyrelsen samt Nedertorneå-Haparanda församling och Stiftsnämnden i Luleå stift markägare.

Beskrivning Pdf, 1.7 MB.

Bestämmelser Pdf, 528 kB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1984-01-16 § 12
Laga kraft 1984-04-30

Planbeskrivning

Planens syfte är att förbereda uppförandet av en ny fastbränsleeldad hetvattencentral för Haparanda centralort. Dessutom föreslås några mindre förändringar av de redan befintliga områdena. Planområdet är beläget ca 100 m norr om Europaväg 4 och omedelbart väster om riksväg 99 mot stadsdelen Mattila och Övertorneå och Pajala kommuner. Planområdets areal är ca 9,05 ha.

Beskrivning Pdf, 2.2 MB.

Bestämmelser Pdf, 793.9 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1983-08-29 § 109
Laga kraft 1984-03-20

Planbeskrivning

Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av Västra Esplanaden i avsikt att förbättra trafikkontakten mellan centrum och Tjärhovet-Grankullenområdena. Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Haparanda centrum. Området ligger mellan Ringvägen och Sågaregatan och korsar järnvägsspåren vid järnvägsstationen. Planområdets totala areal omfattar ca 0,8 ha, varav 0,3 ha ingår i ej tidigare stadsplanelagt område. Fastighetsägare inom planområdet är Haparanda kommun, Statens Järnvägar och HSB:s bostadsrättsförening Åkaren. Utanför planområdet finns dessutom Riksbyggens bostadsrättsförening som fastighetsägare.

Beskrivning Pdf, 2.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 443.1 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Antagen Byggnadsnämnden 1984-10-23 § 287
Laga kraft 1985-02-07

Planbeskrivning

Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en exploatering för bostadsändamål på tomten Lokföraren nr 4. Samtidigt utökas gatumarken genom att befintlig infart till Haparanda järnvägsstation övertas av kommunen. Området är beläget omedelbart nordväst om järnvägsstationen. Planområdet omfattar den östligaste delen av kvarteret Lokföraren, gatumark norr därom och infartsgatan till järnvägsstationen i Haparanda. Planområdets totala areal är ca 0,55 ha. Marken inom byggnadskvarteren är enskilt ägd. Statens järnvägar äger mark öster och söder om aktuellt byggnadskvarter.

Beskrivning Pdf, 2 MB.

Bestämmelser Pdf, 618.8 kB.

Plankarta Pdf, 810.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1985-06-17 § 117
Laga kraft 1985-10-21

Planbeskrivning

Huvudsyftet med planförslaget är att tillskapa erforderliga utbyggnadsmöjligheter för befintlig industri inom planområdet. Planområdet är beläget i sydvästra delen av Haparanda centrum. Området avgränsas mot söder av järnvägen, mot öster av fängelset i kv Bojan och bostadskvarteret Trehörningen, i norr av grönområde samt i väster av Ringvägen. Planområdets totala areal uppgår till ca 8,1 ha.

Beskrivning Pdf, 1.6 MB.

Bestämmelser Pdf, 894.7 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Antagen Byggnadsnämnden 1986-06-25 § 121
Laga kraft 1986-11-21

Planbeskrivning

Planförslagets syfte är att möjliggöra byggande av flerbostadshus. Planområdet som omfattar större delen av kv Bastun ligger i sydöstra delen av centrala Haparanda. Avståndet till torget är ca 600 meter. Kv Bastun gränsar i väster till Storgatan, i söder till Bryggargränd, i norr till Bastugränd och i öster till grönområde som sträcker sig mot Torne älv. Områdets areal utgör ca 0,7 ha.

Beskrivning Pdf, 1 MB.

Bestämmelser Pdf, 598.6 kB.

Plankarta Pdf, 799.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1986-08-25 § 243
Laga kraft 1986-12-02

Planbeskrivning

Planförslaget innebär ett tillskott av kyrkogårdsmark för tillkommande gravplatser, minneslund och ekonomibyggnad. Planområdet ligger i centrala Haparanda och utgörs av Kyrkogårdsområdet med begravningsplats och Haparanda kyrka. Området omges i norr av Köpmansgatan, i öster av Östra Kyrkogatan, i väster av Kranvägen och i söder av kv Vinkeln och kv Bojan. Den totala arealen utgör ca 47,8 ha. Markägoförhållandena inom området är uppdelade på kyrkan, kommunen och privat ägo. Markförhandlingar pågår som kommer att leda till fastighetsreglering. Kyrkan kommer därefter att äga all mark inom kvarteret, kommunen angränsande gatu- och parkmark.

Beskrivning Pdf, 1.5 MB.

Bestämmelser Pdf, 784.1 kB.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1986-08-25 § 243
Laga kraft 1986-12-02

Planbeskrivning

Planförslaget innebär ett tillskott av kyrkogårdsmark för tillkommande gravplatser, minneslund och ekonomibyggnad. Planområdet ligger i centrala Haparanda och utgörs av Kyrkogårdsområdet med begravningsplats och Haparanda kyrka. Området omges i norr av Köpmansgatan, i öster av Östra Kyrkogatan, i väster av Kranvägen och i söder av kv Vinkeln och kv Bojan. Den totala arealen utgör ca 47,8 ha. Markägoförhållandena inom området är uppdelade på kyrkan, kommunen och privat ägo. Markförhandlingar pågår som kommer att leda till fastighetsreglering. Kyrkan kommer därefter att äga all mark inom kvarteret, kommunen angränsande gatu- och parkmark.

Beskrivning Pdf, 1.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 784.1 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1987-11-23 § 188
Laga kraft 1987-12-23

Planbeskrivning

Planens syfte är att tillskapa lägenheter i centralorten som komplement till den bebyggelse som sker i Marielund och andra ytterområden. Kv Skepparen är ett av de få områden som återstår i centrum för förtätning av bebyggelse. Planområdet innehåller för närvarande ett äldre bostadshus. I övrigt är området ej bebyggt utan utgöres av öppna grönytor med dominanta inslag av björkalléer. Efter planens genomförande kommer området att vara bebyggt med flerbostadshus i två respektive tre våningar. Planområdet ligger ca 400 meter söder om Torget i Haparanda och utgörs av delar av kv Ärlan och kv Skepparen samt mellanliggande grön- och gatuområde (S:a Esplanaden). Området gränsar i väster och öster av respektive Stations- och Torggatan. Planområdet totala areal utgör ca 1,2 ha. Nuvarande ägarförhållande är att stadsäga 132 ägs av Kyrkan, stadsäga 165 ägs av kommunen och Skepparen ägs av Polar Bygg AB.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1987-12-21 § 201
Laga kraft 1988-01-19

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möt en efterfrågan på lägenheter i centralorten, nära den service tätorten ger. Kommunen har också ambition till förtätning, med andra ord nyttja redan gjorda investeringar av bl a tekniska anläggningar, vatten avlopp, vägar och dylikt. Planförslaget innebär ändring av gällande detaljplan. Planområdet innehåller för närvarande två äldre små hyreshus om ca 10 lägenheter. Efter plangenomförande kommer området att vara bebyggt med två flerbostadshus i två våningar med tillhörande garage och förrådsbyggnader. Planområdet ligger ca 650 meter väster om Torget i Haparanda och utgörs av en mindre del av kv Mullvaden samt en tomt som för närvarande ingår i kv Städet med mellanliggande grönområde. Området gränsar i söder mot Köpmansgatan mitt emot kyrkan, Norr om området ligger Smedjegatan. Planområdets totala areal utgör ca 0,3 ha. Större delen av markområdet ägs av Haparanda kommun. Mullvaden 15 är i privat ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1003.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1987-04-27 § 68
Laga kraft 1988-04-21

Planbeskrivning

Planändringen innebär en anpassning till den föreslagna nyexploateringen, att uppföra ett trevåningshus som kommer att inrymma bank, kontor och bostäder. Planområdet ligger i centrala Haparanda och omfattar tomt nr 1 och del av tomt nr 3 i kvarteret Hälsan. Området gränsar mot Torget i väster, mot Köpmansgatan i norr och mot Storgatan i öster. Planområdets totala areal är ca 2,2 ha.

Beskrivning Pdf, 2.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 601.7 kB.

Plankarta Pdf, 977.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1988-03-21 § 25
Laga kraft 1988-05-02

Planbeskrivning

Syftet med planen är att erhålla markområde för säljinriktad industri med nära anslutning till huvudvägnät och centralorten. Planområdet utgörs för närvarande av grönområde (icke planlagd mark) och några äldre bostadshus, Haparandabladet samt en bensinstation. När planen är genomförd kommer området att vara bebyggt med småindustri och handel. Planområdet ligger i direkt anslutning till Haparanda centralort vid korsningen E4 - väg 400, ca 900 meter nordväst om Torget. Området gränsar i väster till Närsta bostadsområde, i norr till väg E4, i öster till väg 400 och i söder till kv Bladet. Planområdets totala areal utgör ca 19,1 ha. Kommunen är markägare inom större delen av planområdet. Fastigheterna i områdets östra del som innehåller äldre befintlig bebyggelse är i privat ägo men kommunen avser förvärva dessa. Markförhandlingar pågår. Stadsägorna 8A och 8B, ägs av Svenska BP AB respektive Handelsbolaget Biet (Haparandabladet).

Genomförandebeskrivning Pdf, 871.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Plankarta Pdf, 2.8 MB.

Antagen Byggnadsnämnden 1988-06-20 § 155
Laga kraft 1988-07-14

Planbeskrivning

Kv Kroken är i gällande detaljplan avsett för handel- och bostadsändamål. Den bank, som finns i Kroken 1 kräver större utrymmen, vilket avses kunna tillgodoses genom en tillbyggnad i ett plan i byggnadsvinkeln på gårdssidan. Syftet med planen är således att möjliggöra en sådan tillbyggnad för handelsändamål. Planen är av begränsad betydelse varför enkelt planförfarande tillämpas. Planområdet är beläget i centrum drygt 50 meter öster om Torget. I väster avgränsas planområdet av Storgatan, i norr av Köpmansgatan och i öster av strandgatan. I söder avgränsas planområdet mot fastigheterna kv Kroken 3 och 4. Områdets areal uppgår till 0,4 ha. Markområdet inom planområdet ägs av privatpersoner som tillhör samma familj.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1017.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Plankarta Pdf, 949.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1987-05-18 § 91
Laga kraft 1988-11-22 för område vid bilservice, och 1988-12-02 för Västra Esplanaden

Planbeskrivning

Planförslaget avser ändring av gällande plan, från bilserviceändamål (Gt) till handelsändamål (H). Kommunen avser ge möjlighet att upplåta området för handel. Övriga mellanliggande del av kvarteret som ej ännu tagits i anspråk, avses användas för bensinförsäljning, bilhall och bilverkstad. Planområdet ligger norr om Haparanda centrum omedelbart väster om riksväg 400 mot Övertorneå. Området ligger ca 100 meter norr om E4 i närheten av Haparanda hetvattencentral och OK bilserviceanläggning. Planområdets areal utgör ca 1,1 ha.

Beskrivning Pdf, 1.6 MB.

Bestämmelser Pdf, 565 kB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1987-06-22 § 109
Laga kraft 1988-12-23

Planbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra en upprustning av Västra Esplanaden. Planområdet är beläget väster om Haparanda centrumområde och har en nordsydlig sträckning. Området avser i huvudsak vägområdet för Västra Esplanaden på delen mellan Järnvägsgatan (tidigare Ringvägen) och Packhusgatan. Planområdets totala areal uppgår till ca 3,1 ha.

Beskrivning etapp II Pdf, 2.8 MB.

Beskrivning etapp III Pdf, 2.1 MB.

Bestämmelser etapp II Pdf, 547.5 kB.

Bestämmelser etapp III Pdf, 528.2 kB.

Plankarta etapp II Pdf, 3.2 MB.

Plankarta etapp III Pdf, 338.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-05-22 § 83
Laga kraft 1989-06-22

Planbeskrivning

Norrfrys planerar en utbyggnad av sitt kontorshus i Haparanda. Utbyggnaden avser ske i riktning mot väster delvis över nuvarande parkering. För att klara en eventuell ytterligare framtida tillbyggnad förvärvas ca 500 m² mark från SJ söder om kontorsbyggnaden. Syftet med planändringen är således att skapa förutsättningar för en sådan fastighetsreglering. Planområdet är beläget i centralorten omedelbart norr om järnvägen drygt 200 m väster om stationshuset. Området utgör en del av SJ marken för bangårdsområdet och avgränsas i öster av kv Lokföraren och i norr av kv Vinkelns östra del. Områdets areal uppgår till 0,5 ha. Statens Järnvägar är markägare inom planområdet. SJ fastigheter och Norrfrys kommer dock att träffa överenskommelse om fastighetsreglering så att den aktuella delen av SJ marken förs till Norrfrys fastighet Stg 104 I.

Genomförandebeskrivning Pdf, 42 kB.

Planbeskrivning Pdf, 78.3 kB.

Plankarta Pdf, 666.8 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 36.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-05-22 § 84
Laga kraft 1989-06-22

Planbeskrivning

Norrfrys planerar en ny större utökning av sin verksamhet i Haparanda. Expansionsbehovet är av sådan omfattning att en del av utbyggnaden måste ske utanför den egna fastigheten. Meningen är att erforderligt utrymme tillskapas genom att Stg 136 B tillförs för disponering av Norrfrys. Stg 136 B är en del av tidigare skolområde och är därför i gällande detaljplan betecknat som allmänt område. I föreliggande detaljplan ändras markanvändningen till industriändamål. Planområdet är beläget i centralorten i området söder om kyrkogården och norr om Järnvägsgatan. Området omfattar den sydöstra delen av kv Vinkeln och avgränsas i söder av Järnvägsgatan - Tingshusgatan, i öster av grönområde mot kv Bojan och i norr av grönområde mot kyrkan. Områdets areal uppgår till drygt 0,5 ha. Haparanda kommun är markägare inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 49.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 96.1 kB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 35.9 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-06-26 § 117
Laga kraft 1989-07-21

Planbeskrivning

Planområdet utgör en första etapp av utbyggnad av ett nytt bostadsområde i Haparanda. Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder i ett område som totalt kommer att innehålla över 200 lägenheter m m. Planområdet innehåller före plangenomförandet idrottsområdet Gränsvallen. Nytt idrottsområde har lokaliserats till Marielund och är för närvarande under uppförande. Planområdet ligger i direkt anslutning till Haparanda centrum. Området gränsar i norr och öster till bostadsområde i kommande etapper, i söder till Norra Esplanaden och i väster till Västra Esplanaden. Avgränsning har gjorts med hänsyn till lämplig etapputbyggnad. Den totala arealen för planområdet utgör 1,3 ha. Haparanda kommun är ägare till all mark inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 61.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 123.3 kB.

Plankarta Pdf, 2.4 MB.

Utlåtande Pdf, 15.7 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1988-11-21 § 155. Laga kraft 1989-11-09

Planbeskrivning

Syftet med planändringen är att anpassa detaljplanen till nuvarande markanvändning, kioskhandel och anlagd park. Gällande plan över området visar Tp-område, parkering. Planområdet ligger i centrala Haparanda inom Torget nära korsningen av Köpmansgatan och Torggatan. Minerva 3 och 4 gränsar i väster och söder. Planområdets totala areal utgör ca 0,1 ha. Haparanda kommun är ägare till marken inom området.

Genomförandebeskrivning Pdf, 44.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 63 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Utlåtande Pdf, 67.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-03-05 § 30
Laga kraft 1990-04-03

Planbeskrivning

Planen omfattar tre fastigheter, kv Tigern 1, 2 och 8, som i gällande plan har var sin byggrätt för ett bostadshus i två våningar. Syftet med planen är att i fastigheterna Tigern 1 och 2 skapa förutsättningar för sanering och ökad exploatering genom att byggrätt medges för ett sammanhängande flerbostadshus i vinkel över de båda fastigheterna. För Tigern 8 är syftet med planen att utöver den byggrätt som finns i gällande detaljplan även medge byggrätt för ett annat befintligt bostadshus samt för ytterligare tre bostadslägenheter i uthuslängan som är sammanbyggd med detta bostadshus. Planen avser två mindre områden som omfattar två respektive en tomt i kv Tigern. Kv Tigern ligger 200 meter söder om Torget i centrum. Kv Tigern omges av Torggatan i öster, Nygatan i söder, Stationsgatan i väster och Fabriksgatan i norr. Arealen för plandelen kv Tigern 1 och 2 uppgår till 0,2 ha och över kv Tigern 8 till 0,1 ha. Marken inom de båda plandelarna är i enskild ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 50.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 151.1 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Utlåtande Pdf, 32.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-04-09 § 42
Laga kraft 1990-05-09

Planbeskrivning

Gällande detaljplan för Palovaara industriområde är fastställd 1978. I samband med fastställelseprövningen framkom att Grankullevägen skulle komma att förlängas fram till nya E4 och därigenom få en ändrad sträckning genom planområdets västra del. För att säkerställa möjligheten till detta undantogs erforderligt område i planens västra del. Vägen är numera utbyggd och för att kunna exploatera området upprättas detaljplan för undantagsområdet. När gällande detaljplan upprättades utgjorde Köpmansgatan en del av väg E4 genom Haparanda. Det ställdes därför särskilda krav på bl a vägområdets bredd. Dessa krav gäller inte längre sedan väg E4 har fått en annan sträckning utanför bebyggelsen och för att få en enhetlig avgränsning av vägområdet så utsträcktes planområdet ca 130 m mot sydväst utmed Köpmansgatan. Planområdet är beläget väster om bostadsområdet Grankullen i södra delen av centralorten. I väster sträcker sig planområdet till Köpmansgatan, i norr till Förrådsvägen, i öster till Västra Industrivägen och i söder till den tidigare tippen. Områdets areal uppgår till 10,7 ha. Haparanda kommun är markägare inom planområdet utom för fastigheterna Haparanda 26:3 och 26:4, som ännu är i enskild ägo. Avsikten är dock att kommunen förvärvar även dessa fastigheter.

Genomförandebeskrivning Pdf, 60.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 110.7 kB.

Plankarta Pdf, 2.2 MB.

Utlåtande Pdf, 19.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-05-21 § 54
Laga kraft 1990-06-22

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att medge byggande av två nya flerbostadshus som kommer att innehålla ca 40 lägenheter. Två befintliga bostadshus på Anden 3 och 11 kan kompletteras med några bostäder och innehåller då tillsammans ca 18 lägenheter. Planområdet innehåller före plangenomförandet tre mindre friliggande bostadshus, två flerbostadshus i två våningar, uthus samt en gammal biografbyggnad. Planområdet ligger i nära anslutning till Haparanda centrum. Området gränsar i öster till Stationsgatan, i söder till Packhusgatan och till Anden 4 och 5, i väster till Anden 2,7 och 8 samt Repslagargatan och i norr till Lasarettsgatan. Den totala arealen för planområdet är ca 0,7 ha. Marken inom planområdet är delvis privatägd och delvis ägd av kommunen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 57.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 107.6 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Utlåtande Pdf, 82.9 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-05-21 § 55
Laga kraft 1990-06-22

Planbeskrivning

Denna plan utgör en andra etapp av bostadsutbyggnaden i ett nytt bostadsområde i Haparanda. Syftet med detaljplan är att tillskapa bostäder i ett område som totalt kommer att innehålla över 200 lägenheter m m. Planområdet innehåller före plangenomförandet idrottsområdet Gränsvallen. Nytt idrottsområde har lokaliserats till Marielund och är för närvarande under uppförande. Planområdet ligger i direkt anslutning till Haparanda centrum. Området gränsar i väster till Repslagaregatan, i norr till område i kommande etapputbyggnad, i väster till Stationsgata och i söder till Norra Esplanaden. Den totala arealen för planområdet utgör 0,6 ha. Haparanda kommun är ägare till all mark inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 47.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 118.9 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Utlåtande Pdf, 32.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-05-21 § 56
Laga kraft 1990-09-21

Planbeskrivning

Planområdet utgörs av kv Druvan som idag inrymmer Haparanda kommunförvaltning och stadshotell, som är sammanbyggda. Gällande plan anger att byggnaden avses för allmänt ändamål i högst tre våningar. Syftet med detaljplanen är att för förvaltningshuset medge en tillbyggnad med fyra våningsplan och en mindre del vindsvåning samt en påbyggnad med en våning på del av det befintliga hotellet. Planförslaget innebär dock minskad byggnadsyta såväl som våningsyta i förhållande till gällande plan. Planområdet ligger i Haparanda centrum vid Torget. Planområdet gränsar i norr mot Packhusgatan, i öster mot Torggatan och torgets nordvästra del. i söder mot Köpmansgatan och torgets norra del samt i väster mot Stationsgatan. Den totala arealen är ca 0,6 ha. All mark inom planområdet är i kommunal ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 53.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 103 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Utlåtande Pdf, 65.6 kB.

Antagen Byggnadsnänmden 1990-09-20 § 219
Laga kraft 1990-11-06

Planbeskrivning

I gällande detaljplan finns en lokalgata inlagd mellan kv Industrin 1 och 3. Meningen var att kv Industrin 2, som ligger längst ut mot väster inom kv Industrin, skulle ha anslutning mot Kranvägen via denna lokalgata. Lokalgatan är inte utbyggd. I stället har en infart till kv Industrin 2 öppnats i strid mot gällande detaljplan från Köpmansgatan. Ett av syftena med planen är således att överföra område för lokalgatan till kvartersmark samt att legalisera den befintliga anslutningen mot Köpmansgatan. För att utöka tomtmarken för Haparanda 29:17 flyttas lokalgatan norrut i södra delen av kv Industrin 1. Planen bedöms vara av begränsad betydelse varför enkelt planförfarande tillämpas. Kv Industrin, som omfattar de olika plandelarna, ligger 1 km sydväst om Torget i centrum. Området gränsar mot järnvägen i söder, mot Köpmansgatan i nordväst och mot Kranvägen i öster. Den sammanlagda arealen för de tre plandelarna uppgår till 0,9 ha. Statens Vägverk är lagfaren ägare till vk Industrin 1, medan Staten SJ äger Järnvägen 100:1. Haparanda kommun är markägare till de plandelar som utgör grönområde vid Köpmansgatan, gatumark mellan kv Industrin 1 och 3 samt gatumark söder om kv Industrin 1. Övriga delar ägs av enskilda ägare.

Genomförandebeskrivning Pdf, 65 kB.

Planbeskrivning Pdf, 82.8 kB.

Plankarta Pdf, 188.1 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 25.8 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-11-19 § 125
Laga kraft 1990-12-19

Planbeskrivning

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen och medge exploatering av fastigheten Fabriken 7 med bostäder i flerfamiljshus. I befintlig fabriksbyggnad medges bostäder och även användning för småindustriverksamhet. Planändring sker också för fastigheten Fabriken 6, där användning endast för bostadsändamål föreslås. Därmed erhålles en samstämmighet i användningen av fastigheterna. Gällande plan anger idag användning för småindustri- och bostadsändamål i två våningar. Planområdet är beläget ca 800 m söder om Haparanda stadskärna, intill järnvägen på dess norra sida. Det utgörs av fastigheterna Fabriken 6 och Fabriken 7. Området avgränsas av Järnvägsgatan i norr, Storgatan i öster, järnvägen i söder samt av fastigheten Fabriken 11 i väster. Den totala arealen för planområdet är ca 0,5 ha. All mark inom planområdet är privatägd.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 204.2 kB.

Plankarta Pdf, 227.1 kB.

Utlåtande Pdf, 84.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1991-11-25 § 139
Laga kraft 1992-01-02

Planbeskrivning

Planområdet utgör en tredje etapp av ett nytt bostadsområde i Haparanda, där kv Vallen och kv Gärdet har utgjort tidigare etapper. Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder i ett område som totalt kommer att innehålla över 200 lägenheter m m. Planen medger också uppförande av förskola centralt i Gränsvallen-området. Planen innehåller före plangenomförandet idrottsområdet Gränsvallen. Nytt idrottsområde har lokaliserats till Marielund och är för närvarande under uppförande. Planområdet ligger i direkt anslutning till Haparanda centrum. Området gränsar i norr till E4, i öster till kv Konsumenten, i söder till kv Gärdet och i väster till Västra Esplanaden. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till lämplig etapputbyggnad. Den totala arealen för planområdet utgör ca 1,5 ha. Haparanda kommun är ägare av all mark inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 58.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 156.5 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Utlåtande Pdf, 73.5 kB.

Antagen Byggnadsnänmden 1992-03-26 § 30
Laga kraft 1992-04-23

Planbeskrivning

Avsikten med planen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av fängelset i Haparanda. Enkelt planförfarande tillämpas. Förutsättningarna för ett enkelt förfarande är att planen är av rutinkaraktär och samrådskretsen är begränsad. Planområdet omfattar den södra delen av kv Bojan. Området gränsar i öster till Östra Kyrkogatan och i söder till Tingshusgatan. Planområdets areal är ca 0,2 ha. All mark inom planområdet ägs av Byggnadsstyrelsen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 41.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 94.1 kB.

Plankarta Pdf, 224.6 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 33.3 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1992-11-23 § 142
Laga kraft 1992-12-21

Planbeskrivning

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan så att byggande av bostäder och parkeringsdäck medges. Inom nuvarande gällande plan anges allmänt område och parkeringsområde. Planområdet ligger i centrala Haparanda, ett kvarter öster om Torget. Området omges av Packhusgatan, Storgatan och Strandgatan. I söder gränsar området mot kv Renen 3 och 4. Planområdets areal uppgår till ca 0,4 ha. Haparanda kommun är ägare till gatumarken. Kvartersmarken inom hela planområdet ägs av HSB. Bostäderna kommer att exploateras av HSB. Parkeringsdäcket som berör flera närliggande fastigheter bildar gemensamhetsanläggning.

Genomförandebeskrivning Pdf, 55.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 123.2 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Utlåtande Pdf, 100.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1993-11-29 § 104
Laga kraft 1993-12-29

Planbeskrivning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändningen över område som saknar detaljplan. Huvuddragen i detaljplanen är ändrad användning av befintliga byggnader. Planområdet ligger i sydvästra delen av Haparanda i anslutning till Storgatans korsning med järnvägen mot Finland. Området gränsar i väster till Storgatan, i norr till kv Kopukka och grönområde, i öster till Trone älv och i söder till grönområde och kv Sågen. Planområdets areal uppgår till ca 2,2 ha. All mark inom planområdet ägs för närvarande av SJ. Kommunen avser förvärva naturmark samt kvartersmark. Markförhandlingar pågår. Mark för bostäder kommer att försäljas till enskilda fastighetsägare i kv Sågen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 50 kB.

Planbeskrivning Pdf, 72.3 kB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Utlåtande Pdf, 46.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1994-05-30 § 58
Laga kraft 1994-07-04

Planbeskrivning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändningen för samlingssal inom Norrmalmsområdet. Huvuddragen i detaljplanen är ändrad användning av kvartersmark för småindustri och handel. Planområdet ligger i nordvästra delen av Haparanda centralort inom Norrmalmsområdet. Planområdet utgörs av södra delen av kv Muttern. Området gränsar i väster till grönområde, i norr till kv Muttern, i öster till Björnholmsgatan och i söder till grönområde och gångväg. Planområdets areal uppgår till ca 0,2 ha. All mark inom planområdet ägs av Haparanda kommun. Tomtmarken kommer att försäljas av exploatören, Bibel- och traktarsällskapet Vakttornet

Genomförandebeskrivning Pdf, 22.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 64 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Utlåtande Pdf, 27 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1998-10-20 § 62
Laga kraft 1998-11-17

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är en anpassning till befintlig användning och möjlighet att bygga bostäder i en skala som ansluter till omkringliggande bebyggelse. Den gällande detaljplanen för området anger bostadsbebyggelse, flerbostadshus att uppföras i tre våningar. Planområdet ligger i Haparanda centralort och utgörs av en del av kv Anden, fastigheterna Anden 6 och 9. Området ligger mot Stationsgatan och arealen utgör ca 0,3 ha. Marken inom planområdet ägs delvis av Haparanda kommun och är delvis privatägd.

Genomförandebeskrivning Pdf, 31.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 53.4 kB.

Plankarta Pdf, 96.5 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 17.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1999-03-08 § 11
Laga kraft 1999-04-06

Planbeskrivning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändningen för fastigheten Färjan 3. Huvuddragen är att ändra detaljplanen från mark inom allmänt A område till område för centrum C. Planområdet ligger i nordvästra delen av Haparanda Centrum. Området ligger mellan Strandgatan och strandområdet mot Torne älv. I norr gränsar planområdet mot fastigheten Färjan 1 och i söder mot Packhusgatan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 24.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 82.8 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Utlåtande Pdf, 30.7 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1999-04-26 § 31
Laga kraft 1999-05-27

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på fastigheten Kroken 3 (Hermansonska gården). Den gällande planen över området förutsätter bostäder och handel och saknar planbestämmelser som säkerställer fastighetens kulturvärden. Byggrätten enligt gällande detaljplan omfattar en yta motsvarande befintlig byggnad, två våningar samt uthus, som idag. Ändamålet är angivet till BH (bostäder och handel). Byggrätten medger inte ytterligare bebyggelse. Planområdet ligger i Haparanda centralort och utgörs av sydvästra hörnet av kv Kroken. Angränsande gator är Storgatan och Sundellsgatan. Områdets areal utgör ca 0,2 ha. Marken inom planområdet är i privat ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 47 kB.

Planbeskrivning Pdf, 95.2 kB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Särskilt utlåtande Pdf, 21.4 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1999-12-14 § 101
Laga kraft 2001-01-11

Planbeskrivning

Syftet med planen är att säkerställa markanvändningen för fastigheten Färjan 1 och del av Haparanda 29:31 samt att möjliggöra en utbyggnad av befintlig byggnad för kontorsändamål. Färjan 1 utökas med ett mindre markområde från Haparanda 29:31. Planområdet ligger i nordvästra delen av Haparanda Centrum. I norr och söder gränsar planområdet mot Färjan 2 respektive Färjan 3.

Genomförandebeskrivning Pdf, 14 kB.

Planbeskrivning Pdf, 30.8 kB.

Plankarta Pdf, 578.9 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 10.6 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2000-02-29 § 11
Laga kraft 2000-04-04

Planbeskrivning

Planen handläggs som enkelt planförfarande. Syftet med planen är att säkerställa markanvändningen för fastigheten Fabriken 5. Huvuddragen är att ändra detaljplanen från mark inom område för bostäder med verkstads- och garagebyggnader till område för enbart bostäder. Planområdet ligger norr om järnvägen ca 800 m söder om Haparanda Centrum och utgörs av fastigheten Fabriken 5. Området gränsar i norr till Järnvägsgatan, i öster till Fabriken 8, i söder till SJ:s banområde och i väster till Haparanda 29:19.

Bullerberäkning Pdf, 155.1 kB.

Genomförandebeskrivning Pdf, 79.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 312.9 kB.

Plankarta Pdf, 608.6 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 100.3 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2000-04-18 § 24
Laga kraft 2000-05-24

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder/vård och kontor i före detta elevhem inom kvarteret Eleven. Den gällande detaljplanen för området anger bostäder som strider mot den föreslagna kommande användningen. Planen omfattar också område för parkering. Planområdet ligger i Haparanda centralort och utgörs av del av Haparanda 29:31. Området gränsar i öster mot Stationsgatan och i norr mot gångväg söder om kvarteret Talgoxen. Områdets areal utgör ca 0,6 ha. Marken inom planområdet ägs av Haparanda kommun.

Genomförandebeskrivning Pdf, 127.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 213.1 kB.

Plankarta Pdf, 625.4 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 46.1 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2000-06-13 § 47
Laga kraft 2000-07-10

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra en ny lokalgata från Västra Esplanaden till Norrmalmsvägen över fastigheten Norrmalm 1:4. Området är idag planlagt för industri och handel. Från Västra Esplanaden möjliggörs också en infart till fastigheten Norrmalm 5. Planområdet ligger i norra delen av Haparanda centrum. Det omfattar del av Västra Esplanaden och gränsar till bostadsområdet Vallen i öster och Norrmalrnsvägen i väster. Nordost om området ligger E4:s cirkulationsplats som utgör vägkorsning mellan E4 och väg 99 mot Övertorneå.

Genomförandebeskrivning Pdf, 115.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 275.7 kB.

Plankarta Pdf, 581.4 kB.

Utlåtande Pdf, 141.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2001-08-22 § 38
Laga kraft 2001-09-21

Planbeskrivning

En ny hållplats för skolbussar planeras i anslutning till skolorna längs Västra Esplanaden. Hållplatsen kommer att ta ytor i anspråk som idag används för parkering. Nya p-platser planeras inom fastigheten Duvan 5. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av ny busshållplats och parkering. Syftet är också att åstadkomma förbättringar vad gäller trafiksäkerhet och miljö. Planområdet ligger längs Västra Esplanaden i centrala Haparanda, mitt emot allaktivitetsanläggningen Aspen och avgränsas i norr av Sundellsgatan och i söder av Fabriksgatan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 105.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 329.9 kB.

Plankarta Pdf, 900.1 kB.

Utlåtande Pdf, 50.3 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2002-12-11 § 77
Laga kraft 2003-01-08

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av Sverigefinska folkhögskolans matsalsbyggnad till två våningar. Planområdet som omfattar västra delen av kvarteret Minerva, ligger vid torget i centrala Haparanda och omges av Stationsgatan i väster, Köpmansgatan i norr och Sundellsgatan i söder.

Genomförandebeskrivning Pdf, 6.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 13.5 kB.

Plankarta Pdf, 973.3 kB.

Utlåtande Pdf, 33.1 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2003-04-09 § 20
Laga kraft 2003-05-14

Planbeskrivning

Planen skall medge om- och tillbyggnad för särskola. Särskolan utgör ett komplement till närliggande Edenskolan. Nuvarande användning av lokalerna är barndaghem. Planområdet ligger inom centrala delarna av Haparanda stad och angränsar till Repslagaregatan i öster, till Packhusgatan i söder, till fastigheten Hörnan 3 i väster samt Hörnan 5 i norr.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 52.6 kB.

Plankarta Pdf, 510.6 kB.

Utlåtande Pdf, 35.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2004-06-21 § 50
Laga kraft 2004-07-21

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra förlängning av Storgatan i Haparanda till riksgränsen och Torneå. Vägområdet är väl tilltaget för att eventuella cirkulationsplatser ska kunna byggas, samt för gång- och cykelvägar. Den nya lokalgatan skall utformas med hög trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Särskild hänsyn har riktats mot oskyddade trafikanter. Gatan blir den 7:e gränspassagen mellan EU-länderna Sverige och Finland på en total landsträcka av 460 km utgörande hela Tornedalen. Planområdet som utgörs av vägområde ligger inom På Gränsen- området angränsande till Haparanda centralort och ansluter mot Torikatu i Torneå öster om riksgränsen mot Finland. Marken består av ett öppet låglänt landskap med träd- och buskvegetation. Inom området gäller Miljöbalken (1998:808) 1 kap 4§ vilken stadgar att vattenverksamhet prövas enligt Gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Genomförandebeskrivning Pdf, 28.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 98.2 kB.

Plankarta Pdf, 292.7 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige § 51 2004-06-21
Laga kraft 2004-07-21

Planbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra ett seniorboende centralt i Haparanda centralort. Området ligger längs Strandgatan mot Torne älv. Tre punkthus som byggs i olika etapper med 5 våningar vardera ger 16-21 lägenheter per hus.

Genomförandebeskrivning Pdf, 35 kB.

Planbeskrivning Pdf, 273.9 kB.

Plankarta Pdf, 202 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 256.7 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 25, 2005-05-03
Laga kraft 2005-06-30

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av byggnader på fastigheten Hälsan 2 i centrala Haparanda. I bottenvåningarna finns idag olika butiker och en ny detaljplan krävs för framtida exploatering. Ovanpå byggnaderna kan bostäder byggas med ett centralt läge till centrum. Parkeringsmöjligheterna inom planområdet är begränsade och ett parkeringsgarage kan uppföras under en av byggnaderna. Enligt detaljplanen krävs 56 parkeringsplatser för fastighetens ändamål. Illustrationerna visar parkeringsplatser för 45 bilar. Överskjutande del, 11 platser, hänvisas till anvisade platser på gatuparkering samt den allmänna parkeringsplatsen på torget i nära anslutning till detaljplaneområdet. Planområdet ligger i Haparanda centrum intill Torget och begränsas i norr av torget, i öster av fastigheten Hälsan 3, i söder av Sundellsgatan och i väster av Torggatan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 20.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 42.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Utlåtande Pdf, 259.4 kB.

Antagen Kommunfullmäktige § 42 2005-06-20
Laga kraft 2005-07-12

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge möjlighet att bygga ett handelsområde inom området för På Gränsen i Haparanda. I samband med planen ses trafiklösningar över och tillfarter till kvarteret skapas från väg 99 och väg E4 via Storgatans förlängning. En separat miljökonsekvensbeskrivning är upprättad för den påverkan som planen orsakar. Planområdet ligger inom På Gränsen-området och utgör ett kvarter samt två nya rondeller för infart till kvarteret.

Genomförandebeskrivning Pdf, 23.7 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 173.9 kB.

Illustrationskarta Pdf, 342.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 649.9 kB.

Plankarta Pdf, 3.2 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 871.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2006-06-01 § 78
Laga kraft 2006-07-06

Planbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala delen av Haparanda centralort, stranden, och omfattar endast fastigheten Haparanda 29:20 vars areal uppgår till ca 8 700 kvm. Planens syfte är att utöka kvartersmarken inom fastigheten. Haparanda kommun och ägaren av Haparanda 29:20 har i exploateringsavtal överenskommit att markägaren skall ges möjlighet att iordningställa markområdet öster om den hävdade tomten och därmed också införliva den jordvärmeanläggning som finns inom fastigheten till kvartersmark. Avtalet innebär att kommunens rätt till inlösen kommer att omfatta området med gång och cykelvägen och marken öster därom. Handlingarna består av Samrådsredogörelse, Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Planen handläggs med normalt planförfarande. Då viss del av kvarteret berörs av landskapsbildskydd/strandskydd kommer kommunen i samband med planprövningen anhålla om att skydden upphävs.

Genomförandebeskrivning Pdf, 137.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 282.6 kB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 351.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige § 43 2006-06-19
Laga kraft 2006-07-13

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar del av området Björka i Haparanda i direkt anslutning till väg E4 vid Haparandas västra infart. Haparanda genomgår stora förändringar och kommunen ser en ökad efterfrågan på mark för handel. Kommunen vill tillmötesgå denna efterfrågan och ser samtidigt möjligheten att planera för god struktur, bra trafiklösningar och hållbar utveckling. Planens syfte är att ge möjlighet att skapa ett storskaligt handelsområde i anslutning till Haparanda centrum samt till det planerade På Gränsen-området. Trafiklösningar finns redovisade som anpassats till området och de planerade verksamheterna. Stor vikt har lagts på trafiksäkra och gena gång- och cykelvägar. Samtidigt med samrådet för detaljplanen hålls utställning enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Med hänsyn till områdets storlek och den stora förändringen i markanvändningen, gör kommunen bedömningen att detaljplanens genomförande kan medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Genomförandebeskrivning Pdf, 39.8 kB.

Illustration Pdf, 839.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta med bestämmelser Pdf, 475.8 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1.3 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 77 2006-06-01
Laga kraft 2006-07-06

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget på Sundholmen vid Torneälvens mynning i södra Haparanda och räknas som Sveriges östligaste fastlandspunkt. Området har delvis utgjort campingplats sedan läge. För området finns ingen gällande detaljplan. Planområdet omfattar endast fastigheten Haparanda 8:25. Planens syfte är att säkerställa fastigheten Haparanda 8:25 för camping (friluftsområde). I mitten av området finns en gammal gårdsgrupp som kommer att användas för hela områdets samlade service till campinggästerna. Handlingarna består av Samrådsredogörelse, Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning enligt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Planen handläggs med normalt planförfarande. Då viss del av kvarteret berörs av landskapsbildskydd/strandskydd kommer kommunen i samband med planprövningen anhålla om att skydden upphävs.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Illustration Pdf, 3.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB.

Plankarta Pdf, 2.1 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1.2 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 104, 2006-08-15
Laga kraft 2006-09-02

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att utöka kvartersmarken inom fastigheten Kv. Renen 2 då det finns planer på att bygga ett bostadshus vilket kräver en utökad byggrätt. Inom nuvarande gällande plan anges område för bostäder och parkeringsdäck. Planområdet är beläget i centrala delen av Haparanda centralort. Området omfattar del av Kv. Renen. Området begränsas i öst mot Strandgatan, i väst mot Storgatan i norr mot Packhusgatan och i söder mot Kv. Renen 3 och 4. Områdets storlek är ca 0,4 hektar.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 104.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Plankarta Pdf, 677.1 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1.2 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 138, 2006-09-19
Laga kraft 2006-10-19

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i två (2) våningsplan samt att kunna sammanbygga uthus mellan blivande fastigheter. Ändringen avser således endast ändring och komplettering av planbestämmelserna. Planområdet är beläget i Marielund med adress Akkjavägen. Aktuell planändring omfattar hela planområdet enligt akt 25-P92/92, Marielund Kv. Nävern, Saven m.fl. Berörda fastigheter är Nävern 1, Barken 1, Kronan 1 och del av Marielund 1:1.

Genomförandebeskrivning Pdf, 81.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 179.1 kB.

Plankarta Pdf, 263.6 kB.

Särskilt utlåtande Pdf, 617.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2006-09-13 § 112
Laga kraft 2006-10-19

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planeringen är att ge möjlighet att upprätta en mindre obemannad tankomat (bilservice), möjlighet att uppföra en restaurang (handel) samt en teknisk anläggning (transformatorstation) inom fastigheten Mjärden 2. Mjärden 2 ägs av IKANO och behov av kompletterande bebyggelse har uppkommit sedan IKEAs beslut till etablering i staden. Kommunen vill tillmötesgå denna efterfrågan och ser samtidigt möjligheten att planera för god struktur, bra trafiklösningar och hållbar utveckling enligt upprättad fördjupad översiktsplan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 26.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 205.9 kB.

Plankarta Pdf, 528.6 kB.

Utlåtande Pdf, 119.6 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 28, 2007-02-20
Laga kraft 2007-03-23

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i centrala Haparanda centralort. Området omfattar del av Maskinisten. Området begränsas i öst mot Maskinisten 4, i väst mot Repslagaregatan i norr mot Maskinisten 6 och 4 och i söder mot Lasarettsgatan. Områdets storlek är ca 0,5 hektar. Planens syfte är att ändra gällande detaljplan då förutsättningarna för att bebygga området har förändrats. Den tidigare detaljplanen tillåter endast 3 våningar. Exploatören har intresse av att bygga flerfamiljshus i fyra våningar och som vinkelhus. Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 20 kB.

Planbeskrivning Pdf, 626.3 kB.

Plankarta Pdf, 875.6 kB.

Utlåtande Pdf, 282.2 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 58, 2007-04-17
Laga kraft 2007-05-21

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet består av fastigheten Rian 17. Området ligger centralt i Haparanda och gränsar i öst mot Skomakargatan, i väst mot Idrottsgatan i norr mot Åkergatan och i söder mot fastigheterna Rian 15 & 12. Planområdet är ca0,4 hektar. Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan då den tidigare endast hade byggrätt vid de befintliga husen. Det planerade projektet innebär ombyggnation av befintliga hus som idag har 16 lägenheter. En våning kommer att byggas på och det tillkommer hiss. Det kommer även att tillkomma ett flerbostadshus i 3 våningar. Totala antalet lägenheter blir 39 st. Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 933.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.

Plankarta Pdf, 1018.6 kB.

Utlåtande Pdf, 329.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 59, 2007-04-17
Laga kraft 2007-05-21

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökning av kvartersmark för industriändamål inom Södra Industriområdet. I gällande planer har relativt stora områden reserverats för park och naturmark. Dessa intentioner har inte fullföljts och är idag inaktuella. Behovet av industrimark växer och denna planprövning innebär att ytterligare ca 3 ha industrimark tillskapas. Planområdet ligger ca1,5 km väster om centrum. Det angränsar Banvallen och SJ-området i norr, Köpmansgatan i väster, Företagsvägen i söder och industriområden i öster. Den kommunala gatan Tjädervägen löper genom planområdet. Planområdet är ca:7,3 ha och är till ca 50 % bebyggt och ianspråktaget för industriändamål. Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 928.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1.4 MB.

Antagen av Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 42
Laga kraft 2007-07-13

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra centrumverksamhet och bostäder i tre till fyra våningar inom kvarteren Åran och Nätet inom På gränsen området. Kvarteren kopplar samman det lokala vägnätet med en lokalgata från centrum ut mot På gränsen området. Gång- och cykelvägar ses över och anslutningar till befintliga GC-vägar skapas. I samband med upprättandet av planen har kommunen ansökt hos Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom planområdet. Motivet för upphävandet är bl.a. att utbyggnaden av området är en viktig del av expansionen inom På Gränsen området. Planområdet är ca: 3,8 ha och obebyggt. Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtidigt med samråd om detaljplan hålls samråd enligt 6 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En separat Miljökonsekvensbeskrivning är upprättad för den påverkan som planen orsakar.

Genomförandebeskrivning Pdf, 29.1 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 349.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 797.8 kB.

Plankarta Pdf, 708.2 kB.

Riskanalys Pdf, 365.8 kB.

Utlåtande Pdf, 1.1 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 138, 2007-10-17
Laga kraft 2007-11-20

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella planområdet ligger mellan Haparanda centrum och det nya handelsområdet Mjärden med bl.a. IKEA. Planområdet består av fastigheterna Konsumenten 1, 2, 3, 4 och del av Haparanda 29:31. Området gränsar i norr till väg E4, i väster till Kvarteret Gärdet, I söder till Norra Esplanaden och i öster till Storgatan. Planområdet är ca40 ha. Konsum Norrbotten har önskemål om detaljplaneändring gällande kvarteret Konsumenten i Haparanda kommun. Detta då de vill expandera verksamheten och möjliggöra för nya hyresgäster. Det innebär att den gällande detaljplanens byggrätt måste utökas. I samband med detta kommer trafiksituationen inom Konsumenten 1 att omplaneras och gång- och cykelvägar inom planområdet att ses över för att uppnå en fungerande trafiksituation inom handelsområdet. Planen handläggs med normalt planförfarande och kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 19.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Plankarta Pdf, 1.8 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 674.7 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 103, 2008-05-20
Laga kraft 2008-06-26

Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder i fyra nya två vånings flerbostadshus. Planområdet ligger i centrala Haparanda invid Västra Esplanaden/Köpmansgatan. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Planen handläggs med normalt planförfarande. Kommunen bedömer att planen ej har betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 23.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 300.2 kB.

Plankarta Pdf, 619.5 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 493.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2008-07-02 § 147
Laga kraft 2008-07-30

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger strategiskt i centrala Haparanda-Torneå direkt norr om Väg E4 och omfattar kvarteret Håven samt del av Haparanda 29:31. Området berör ca 3 ha. Inom planområdet och På Gränsen Rajalla som utvecklas till ett regionalt handels- och besöksområde planeras på del av Haparanda 29:31 ett resecentra för kollektivtrafik med en byggnad på maximalt 1200 m2 i en våning och trafikytor med parkeringar för personbilar och bussar för resecentrumets och kringliggande handels/besöksnäringens behov. Inom kvarteret Håven planeras en byggrätt om 1300 m2 i två plan för handel och kontor samt parkeringar. Området skall vara lättillgängligt för alla och särskild vikt kommer att läggas vid utformningen av GC-vägar. Inom området skall också en vandringsled säkerställas vilken blir en del av grönstråket/vandringsleden runt Stadsviken som planerats av Haparanda och Torneå städer. En mindre fyllning kommer att göras i Stadsviken varför kommunen kommer att söka vattendom hos Finsk-svenska Gränsälvskommissionen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 213.7 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 470.2 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 907.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 52, 2010-02-24
Lagakraft 2010-03-31

Planens syfte och huvuddrag

Området ligger i Haparanda stad direkt väster om det befintliga bostadsområdet Närsta som består av villor och radhus. Marken används idag för enstaka bostäder (5 villor) och igenväxande ängsmark. Området angörs direkt från Ripvägen. Detaljplanen omfattar fastigheterna Haparanda 29:31, 2:14, 100:6 med flera. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde innehållande ett 15-tal nya villatomter med tänkt tomtstorlek om 1200-2000 m2 för bebyggelse i 1-2 våningar som kompletterar det befintliga området Närsta. Området skall även innehålla lokalgator, gång- och cykelvägar, naturmark och friyta. Den södra delen av Haparanda 29:31 har tidigare inrymt skrotverksamhet, marken är sanerad och säkerställs i planen som naturmark. Planområdet är i närheten av Haparandabanan samt väg E4 vilket föranlett att en bullerberäkning har utförts inför planarbetet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB.

Plankarta Pdf, 2.1 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 997.1 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2010-12-14 § 222
Laga kraft 2011-01-13

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planförslaget är att belysa förutsättningarna för tillkomst och utformning av ett bostadskvarter med 17 villatomter i Haparanda tätort, samt förutsättningarna att inom planområdet säkerställa miljö och naturmark. Det aktuella området är i dagsläget inte planlagt. Det aktuella planområdet ligger ca 2 kilometer söder om Haparanda centrum, söder om bostadsområdet Tjärhovet och norr om Riekkola naturreservat. Väster om planområdet ligger Riekkolavägen och i öst ligger Storgatan. Kommunen har gjort en behovsbedömning där planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Dock medför stadens läge vid Torneälvens mynning till Bottenviken att området är särskilt känsligt vid kraftig snösmältning och isproppar. Därför har kommunen gjort bedömningen att en hydrologisk utredning utförs och inarbetas i planförslaget. Strandskydd berörs ej. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 7 MB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 752.2 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-13 § 197
Laga kraft 2012-01-10

Planens syfte och huvuddrag

Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya bostäder och aktiviteter inom städerna. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet består dels av fastigheten Korsningen 1 samt allmän park- och vägmark. Korsningen 1 är i dagsläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och som en gång varit kommunhus med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparanda stad intill kyrkan på en framträdande plats i staden där gatorna strålar samman och med en tydlig roll i Haparandas stadsplan från 1924. Byggnaden används idag som kontor och för att möjliggöra användning även för bostäder behöver en ny detaljplan upprättas. Området angörs direkt från Köpmansgatan med flera lokalgator. Planområdet omfattar fastigheterna Korsningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planens syfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggelse inom fastigheten Korsningen 1 kan användas för bostäder och kontor. Planen säkerställer infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verksamhetens behov.

Granskningsutlåtande Pdf, 229.9 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 1.4 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2012-06-12 § 69
Laga kraft 2012-07-10

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra ändrad användning av befintliga byggnader från allmänt ändamål till kontor och bostäder. Planen skall också säkerställa infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verksamhetens behov. Planområdet omfattar fastigheten Färjan 2. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av boende och kontor centralt i Haparanda. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med en tegelbyggnad i tre våningar och ett garage/förråd i en våning. Området ligger i centrala Haparanda stad intill Torneälvens strand. Byggnaden används idag som kontor, polishus (allmänt ändamål). Området angörs direkt från Strandgatan. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Granskningsutlåtande Pdf, 100.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 11 MB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 2013-03-11 § 7
Laga kraft 2013-04-09

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra att bostäder kan byggas i vattentornet. Gällande detaljplan, Tornet och Eden från 1971, anger markanvändning: Allmänt ändamål. För att ändra till bostäder krävs det att en ny detaljplan upprättas. Ändringen av planen ska i första hand skapa förutsättningar till ändring av stadsplan för kvarteren Tornet. Planen ska också säkerställa infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar. Planen belysa gestaltningsfrågorna noggrant då vattentornet är en kulturhistorisk byggnad, ett landmärke och en symbol för staden. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av kvalitativt boende i Haparanda centrum. För att möjliggöra byggandet behöver en ny detaljplan upprättas.

Granskningsutlåtande Pdf, 3.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 7.7 MB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Samhällbyggnadsnämnden 2014-04-15 § 47
Laga kraft 2014-06-02

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajalla i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus.

Granskningsutlåtande Pdf, 208.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.8 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 2014-05-12 § 27
Laga kraft 2014-06-03

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajalla i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus. Planen handläggs med normalt planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning.

Granskningsutlåtande Pdf, 250.6 kB.

Kvantitativ riskanalys farligt gods Pdf, 1.4 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.8 MB.

Planbeskrivning Pdf, 28.5 MB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 2016-04-25 § 28
Laga kraft 2016-05-19

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra camping på stranden. Planen skall säkerställa infart och utfart till Strandgatan via Packhusgatan, ett campingområde, servicebyggnad i en våning, nya körvägar inom campingområdet, kopplingar till befintliga gång- och cykelvägar, samt ny strandnära gångväg och friyta. Planområdet omfattar del av fastigheten Haparanda 29:31. Fastigheten används idag som naturområde och för tillfälliga evenemang. Närmare bestämmelser saknas i gällande detaljplaner. Berörd del av fastigheten är i dagsläget inte varaktigt bebyggd. Området ligger i centrala Haparanda stad intill Torneälvens strand och angörs direkt från Strandgatan. Planförslaget avviker från gällande översiktsplan, kommunen väljer att utföra Planprövningen. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan. Strandskydd berörs och föreslås upphävas inom berörda delar.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Utlåtande Pdf, 107.2 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-07 § 72
Laga kraft 2016-07-06

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ge möjlighet för ny regionnätstation, förtätning av handel samt utbyggnad av vägnätet inom Björka handelsområde. Nya etableringar i Haparanda stad medför ökat behov av elström. Nuvarande regionnätstation har inte den kapacitet som efterfrågas och en ombyggnation krävs. De tekniska villkoren gör att denna måste byggas i direkt anslutning till den befintliga. Av eltekniska, praktiska och ekonomiska skäl måste också nuvarande regionnätstation drivas på befintlig plats tills att den nya kan tas i bruk. Först efter det kan den befintliga regionnätstationen avvecklas. Ny regionnätstation utförs i s k inomhusutförande, dvs. att den kommer den att se ut som en byggnad istället för det traditionella utomhusställverket. Övriga fördelar med inomhusutförande är: - Hög säkerhet för tredje man och egen personal, - Ökad tillförlitlighet genom skydd mot väder och vind, djur och föroreningar, - Mindre olycksrisk för fåglar och djur, - Inget behov av staket eftersom byggnaden ger skalskydd. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § behöver därför inte göras. Länsstyrelsen ombeds i sitt samrådsyttrande ange om planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd berörs inte.

Granskningsutlåtande Pdf, 8.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Plankarta Pdf, 2.3 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-04 § 113
Laga kraft 2016-11-01

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns i den västra delen av Haparanda tätort och omgärdas av väg E4 i nordväst, Grankullevägen i sydväst, Köpmansgatan i sydost och Haparandabanan i nordost. Planområdets area uppgår till cirka 32 hektar. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet. Den tidigare detaljplanen som avsåg Kriminalvårdsanstalt kommer att upphävas. Detaljplanen redovisar även ny infart/utfart till väg E4. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf§19. Strandskydd berörs inte. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har delat kommunens bedömning.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Plankarta Pdf, 2.8 MB.

Utlåtande Pdf, 110 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-31 § 8
Laga kraft 2017-03-01

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns i den norra delen av Haparanda tätort och omges av väg E4 i norr, Storgatan i öster, N. Esplanaden i söder och Stationsgatan i väster. Närmaste grannar är Shell, COOP och Systembolaget. Planområdets area uppgår till cirka 0,7 ha (7000 m2). Fastigheten Konsumenten 2 ägs av Hej Haparanda AB. Gällande detaljplan reglerar markanvändning bussterminal med högst en våning. Syftet med detaljplanen är att ändra den gamla detaljplanen som anger bussterminal till annan användning då bussterminalen flyttat. Den nya detaljplanen ska istället möjliggöra för centrumverksamhet med kontor och handel i en våning. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Planbeskrivning Pdf, 17.8 MB.

Plankarta Pdf, 4.4 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-06 § 22
Laga kraft 2018-04-04

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns i den sydvästra delen av Haparanda tätort. Området är avsett för industri och omfattar bland annat Tippvägen, Västra Industrivägen och berör två äldre detaljplaner, nr 48 samt 84. Syftet med ändring av gällande detaljplaner är att flytta en lokalgata (Tippvägen), ersätta lokalgata (del av Västra Industrivägen) med kvartersmark för industri samt ändra breda områden närmast fastighetsgräns som inte får bebyggas (prickad mark) till ett generellt byggförbud om 4,5 meter. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer huvudsakligen med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf § 19. Strandskydd berörs inte. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har delat kommunens bedömning.

Plankarta Pdf, 3.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 134.6 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-06 § 22
Laga kraft 2018-04-04

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns i den sydvästra delen av Haparanda tätort. Området är avsett för industri och omfattar bland annat Tippvägen, Västra Industrivägen och berör två äldre detaljplaner, nr 48 samt 84. Syftet med ändring av gällande detaljplaner är att flytta en lokalgata (Tippvägen), ersätta lokalgata (del av Västra Industrivägen) med kvartersmark för industri samt ändra breda områden närmast fastighetsgräns som inte får bebyggas (prickad mark) till ett generellt byggförbud om 4,5 meter. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer huvudsakligen med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf § 19. Strandskydd berörs inte. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har delat kommunens bedömning.

Plankarta Pdf, 3.7 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 155.6 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-06 § 22
Laga kraft 2018-04-04

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet återfinns intill väg E4 i den västra delen av Haparanda tätort. Området är avsett för industri och omfattar bland annat Hyvelvägen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av värmeverk inom området. Syftet med att upphäva del av detaljplanen är att underlätta genomförande av Trafikverkets vägplan för väg E4. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf §19. Strandskydd berörs inte. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § behöver därför inte göras.

Plankarta Pdf, 5.7 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 103.4 kB.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet finns i centrala Haparanda på älvstranden. Området är i dagsläget bebyggt med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Syftet med detaljplanen är att användningen för aktuell bostadsfastighet, som i gällande detaljplan från 1962 regleras som parkmark, ändras till bostad i enlighet med verkligheten. Fastigheten är sedan långt tillbaka (minst 100 år) ianspråktagen för bostadsändamål. Planen handläggs med standard planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Förslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan, fördjupning centralorten, antagen 2013-04-15 Kf§19. Strandskydd berör och ska upphävas enligt planförslaget. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 11 § behöver därför inte göras.

Plankarta Pdf, 233.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 952.8 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17
Laga kraft 2020-01-22

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten på fastigheten Haparanda 8:25 som idag omfattas av hotell, konferens, restaurang och spa. Syftet med detaljplanen är även att aktualisera de gällande regleringar som finns inom området och säkerställa att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom området bevaras.

Detaljplanen omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken) och riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § miljöbalken). Området är utpekat som riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken). Då marken redan är ianspråktagen med bebyggelse och verksamhet bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon negativ påverkan på riksintressena.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Plankarta Pdf, 755.6 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11
Laga kraft 2020-02-03

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och vandrarhem/hotell inom fastigheten Jägaren 1. Avsikten är också att genom varsamhetsbestämmelser säkerställa de höga kulturvärden som byggnader inom fastigheten besitter.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Detaljplan för skolcampus är nu antagen

Planbeskrivning Pdf, 8.7 MB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Senast uppdaterad: