/

Marielund

Marielund är en stadsdel i Haparanda. Den byggdes som en förort till Haparanda på 1970-talet, och kallades till en början för Mattila.

förteckningskartan över Haparanda centralort Pdf, 3.8 MB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Kommunfullmäktige 1976-05-24 § 65
Laga kraft 1977-07-07

Planbeskrivning

Nu föreliggande planförslag för Mattila-området har framtagits för att möjliggöra en utbyggnad med flerbostadshus, radhus, grupphus och enfamiljshus med tillhörande service enligt kommunens tidplan. Planförslaget baserar sig på det vinnande förslaget i en arkitekttävling om områdesplan för Mattila-området. Tävlingsresultatet har godkänts av kommunstyrelsen. Planförslaget omfattar den södra delen av områdesplanen. I norr innefattar planområdet en del av det centrala rekreationsområdet i områdesplanens mitt. I väster sträcker sig planområdet till den västligaste bostadsgruppen. Mot söder gränsar planen mot fastigheten Haparanda 9:9. I öster gränsar planen mot det kommande centrumområdet. Matarleden Mattilagatans anslutning med riksväg 99 omfattas av planen. Markytan inom planområdet uppgår till ca 30 ha.

Beskrivning Pdf, 8.3 MB.

Bestämmelser Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 3.9 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1979-08-20 § 121
Laga kraft 1980-05-07

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet till bebyggelse av friliggande enbostadshus genom att antalet tomter har minskats och tomtstorleken ökats jämfört med tidigare planförslag. Stadsplaneändringen omfattas av kv. Blåklockan, begränsat i öster av gångväg, i söder av kvartersgräns för kv. Ljungen och i väster av Rådjursvägen, i norr av gräns för stadsplaneetapp I. Haparanda kommun är markägare till hela planområdet.

Beskrivning Pdf, 64.2 kB.

Bestämmelser Pdf, 42.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1979-08-20 § 120
Laga kraft 1980-05-09

Planbeskrivning

Denna plan utgör den andra och mellersta etappen av Mattilaområdet. I området skall ingå bostäder, centrumanläggning, skolområde, idrottsområde och en del av ett rekreationsområde som sträcker sig över alla tre etapperna. Planområdet ligger ca 2 km norr om Haparanda centrum mellan väg 99 och järnvägen. Områdets totala areal är ca 37,4 ha. Denna områdesplan utgör vinnande förslag i en tävling för området och från kommunens sida vill man så långt som möjligt följa denna plan. Vid planarbetet har därför intentionerna i områdesplanen följt med vissa justeringar. Stadsplan för etapp I fastställdes 1977-02-07. I västra kanten måste en remsa varierande mellan 0 och 25 meters bredd planändras och således ingå i etapp II. Även nordöstra delen av fastställd plan ingår i planförslaget på grund av ändrad disponering beträffande grönområde och A-område. Haparanda kommun är markägare till hela planområdet.

Beskrivning Pdf, 2.1 MB.

Bestämmelser Pdf, 1.4 MB.

Plankarta Pdf, 4.7 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1981-09-28 § 145
Laga kraft 1982-04-14

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels för småhus dels för flerbostadshus samt tillhörande service. Planområdet ligger ca 2 km norr om Haparanda centrum mellan väg 99 och järnvägen. Områdets totala areal är ca 5,9 ha. Denna områdesplan utgör vinnande förslag i en tävling för området och från kommunens sida vill man så långt som möjligt följa denna plan. Vid planarbetet har därför intentionerna i områdesplanen följt med vissa justeringar. Stadsplan för etapp II fastställdes 1980-05-09. I nordöstra delen av etapp II måste ett grönområde, varierande mellan 0 45 meters bredd, planändras och således ingå i etapp III. Haparanda kommun äger all mark där nyexploatering kommer att ske.

Beskrivning Pdf, 1.9 MB.

Bestämmelser Pdf, 1.2 MB.

Plankarta Pdf, 3.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1983-05-30 § 173
Laga kraft 1983-07-08

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse dels för småhus dels för flerbostadshus samt tillhörande service. Planområdet ligger ca 2 km norr om Haparanda centrum mellan väg 99 och järnvägen norrut. Planområdets avgränsning betingas av att denna del utgör en lämplig nästa utbyggnadsetapp tillsammans med den omgivande trafikleden och dess anslutning till väg 99 mot Haparanda och Övertorneå. Planområdets areal är ca 14,7 ha. Haparanda kommun äger all mark där nyexploatering för bostäder skall ske. Vissa delar av planområdet omfattar enskilt ägd mark. En vägsamfällighet för Tammajänkkävägen berörs också. Exakta omfattningen framgår av markägarförteckningen och plankarta.

Beskrivning Pdf, 2.6 MB.

Bestämmelser Pdf, 1.2 MB.

Plankarta Pdf, 4.2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1988-10-03 § 82
Laga kraft 1988-11-04

Planbeskrivning

Planen erfordras för att ge möjlighet att uppföra ny idrottsplats i Haparanda. Den gamla idrottsplatsen Gränsvallen kommer att upplåtas för annat ändamål. Planområdet ligger på icke planlagd mark, äldre jordbruksmark. Planområdet ligger i direkt anslutning till bostadsområdet Marielund, ca 1,5 km norr om Haparanda centrum. Området gränsar i norr till Marielundsvägen, i öster till gång- och cykelväg mot centrum samt i söder och väster till äldre jordbruksmark, delvis igenväxt. Planområdets totala areal utgör ca 14,5 ha. Haparanda kommun avser förvärva hela planområdet. Markförhandlingar pågår.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 3.8 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-05-22 § 82.
Laga kraft 1989-06-22

Planbeskrivning

Midnightsun Golf AB planerar att anlägga en golfbana i Mattila norr om Haparanda. Meningen är att golfbanan ska ligga i området öster om väg 400 med en del på vardera sidan om gränsen till Finland. Området är beläget nära befintlig tätbebyggelse och eftersom arealbehovet är ca 52 ha har byggnadsnämnden ansett det motiverat att genom upprättande av detaljplan skapa klarhet i hur olika intressen i omgivningen blir berörda. Planärendet avser egentligen två delar som utgör varsitt området på plankartan. Områdena är belägna ungefär 3 km norr om centralorten. Det nordligaste området som omfattar den svenska delen av golfbanan omges av väg 400 i väster och riksgränsen mot Finland i öster. I nordsydlig riktning sträcker sig området från gränstullen i söder ungefär 900 meter norrut. Fluurinsaari och södra delen av Flyykerinsaari hör till det norra planområdet. Det södra området omfattar en del av träningsbana, medan övrig del av träningsbanan är belägen på den finska sidan om gränsen. Området avgränsas i öster av riksgränsen, mot väster av ett dike och mot norr av fastigheten Mattila 15:6 som är belägen söder om vägen till Finland. Arealen uppgår till 52 ha inom det norra området och till 0,5 ha inom det södra området. Den sammanhängande arealen uppgår till 52,5 ha. Marken inom de båda områdena äga av 7 enskilda ägare. Midnightsun Golf AB disponerar dock båda områdena genom arrendeavtal. Arrendetiden är 30 år från den 1 oktober 1988.

Genomförandebeskrivning Pdf, 43.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 126.1 kB.

Plankarta Pdf, 3.4 MB.

Utlåtande Pdf, 52.5 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-10-09 § 161
Laga kraft 1990-03-22

Planbeskrivning

Planområdet utgör den femte och sista etappen av utbyggnaden av bostadsområdet Marielund (f d Mattilaområdet). Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder i form av tomter för friliggande småhus samt flerbostadshus alternativt radhus. Totalt kommer planområdet att kunna rymma 49 tomter för friliggande hus samt ca 130 lägenheter i flerbostadshus (alternativ 55 lägenheter i radhus). Planområdet är före plangenomförandet helt obebyggt och har tidigare ej planlagts. Planområdet ligger ca 2 km norr om Haparanda centrum mellan väg 99 och järnvägen mot Boden. Planområdet gränsar i väster och norr mot Marielundsvägen, i öster och söder till befintlig bostadsbebyggelse (etapp 3 och 4). Avgränsningen har bestämts utifrån fastställda plangränser för tidigare etapputbyggnader samt Marielundsvägens sträckning och utgör således det kvarvarande området som kan bebyggas. Den totala arealen för planområdet utgör ca 18 ha. Haparanda kommun är ägare av all mark inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 78.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 167.2 kB.

Plankarta Pdf, 3.6 MB.

Utlåtande Pdf, 120.1 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1994-01-31 § 12
Laga kraft 1994-03-03

Planbeskrivning

Syftet med plan är att upprätta detaljplan som överensstämmer med planerad skolbebyggelse på området. Området utgörs till största delen av icke planerad mark. Nya förutsättningar för planerad bebyggelse innebär utbyggnad av Marielundskolan norr om nuvarande skolområde. Planområdet ligger inom bostadsområdet Marielund, östra delen, ca 3 km från Haparanda centrum. Området ligger väster om Curteliusvägen, söder om Trädgårdsvägen, norr om kv Curtelius och öster om kv Champinjonen. Planområdets areal uppgår till ca 1,4 ha. All mark inom planområdet ägs av Haparanda kommun.

Genomförandebeskrivning Pdf, 43.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 89.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Utlåtande Pdf, 26.2 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1995-05-08 § 46
Laga kraft 1995-06-08

Planbeskrivning

Syftet med planen är att upprätta detaljplan över område som påverkas av ombyggnad av väg 400, delen E4-norr Marielundsvägen. Icke planlagd mark mellan väg 400 och Marielunds idrottsplats ingår i området. Utbyggnad av väg 400 innebär bland annat breddning av vägen för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Den icke planlagda marken omfattar sex bostadshus samt odlingsmark. Planområdet omfattar 900 meter av väg 400 och området väster om väg 400 mellan rondellen E4 och Marielundsvägen, ca 1 km från Haparanda centrum. Området gränsar i väster mot bilservice-område och Marielunds idrottsplats. Planområdets areal uppgår till ca 12 ha. Större delen av marken inom planområdet, bostadsfastigheterna och jordbruksmarken är i enskild ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 56.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 109.1 kB.

Plankarta Pdf, 2.1 MB.

Utlåtande Pdf, 30.4 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 84, 2007-05-22
Laga kraft 2007-06-22

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planförslaget är belysa förutsättningarna för tillkomst och utformning av ett bostadskvarter med 36 villatomter i Haparanda tätort, samt förutsättningarna att inom programområdet säkerställa miljö och naturmark. Det aktuella området är i dagsläget inte planlagt. Området ligger utanför översiktsplanens fördjupning vilket gör att ett program ingår i planhandlingarna. Det aktuella planområdet ligger ca 3 kilometernorr om Haparanda centrum. Det består av fastigheterna Mattila 16:14 och 14:24. Norr om bostadsområdet Marielund och söder om byn Mattila, väster om planområdet ligger järnvägen och öster ligger enfamiljshus. Planområdet är ca 16 hektar mark. Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprogram Pdf, 792.9 kB.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4.7 MB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Utlåtande Pdf, 312.1 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2009-05-19 § 62
Laga kraft 2009-06-19

Planens syfte och huvuddrag

Området ligger i Marielunds bostadsområde och berör fastigheten Marielund 1:1. Byggnaderna har tidigare använts som daghem och Haparanda kommun har bedömt att byggnaderna ej längre behövs för det ändamålet utan kan omvandlas till två separata bostäder på varsin tomt. Ett nytt modernt daghem har byggts och tagits i bruk på Slingvägen. Detaljplanområdet angörs Rågångsvägen - Harvägen. Planområdet berörs ej av strandskydd, landskapsbildskydd eller övriga skydd. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 123.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 271.2 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Särskilt utlåtande Pdf, 283.8 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 220.7 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 185 2010-10-19
Laga kraft 2010-11-22.

Planens syfte och huvuddrag

Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya bostäder för städernas tillväxt. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av lägenhetsboende till orten. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Planområdet utgörs av mark som är taget i anspråk för bebyggelse sedan tidigare. Marken är i dagsläget bebyggd med ett närlivs på Köpmannen 1 som ej används längre. Köpmannen 2 har tidigare hyst en grill/restaurang (numera riven). På berörd del av fastigheten Marielund 1:1 finns inga byggnader utan endast en återvinningsstation och en bilparkering. Ändringen av markanvändning går från ett vitt begrepp om centrumbebyggelse i två våningar i den gällande detaljplanen till bostäder i två våningar. Markanvändningen blir samtidigt förtydligad. Området angörs direkt från Lokalgata, Curteliusvägen. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med gårdsmiljö med friytor, bilparkeringar etc. för ca 3-5 flerfamiljshus i två våningar som kompletterar det befintliga området Marielund med angränsande detaljplaner och skapar en bra boendemiljö i direkt anslutning till Marielundsskolan. Planen skall också säkerställa befintlig infrastruktur i form av lokalgator samt gång- och cykelvägar. Tilltänkt detaljplan följer översiktsplanens intentioner om att utveckla och stärka Marielund som bostadsområde.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 7.9 MB.

Plankarta Pdf, 730.4 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 1.1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 2010-12-20 § 75
Laga kraft 2012-07-11

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet omfattar del av området Stadsviksstrand i Haparanda, fastigheterna Mattila 12:1, 12:3, 12:5, 12:6, 12:7 och Mattila 21:1, 21:2, Marielund 1:1 och Haparanda 10:1. Området begränsas i öster av strandlinje mot Stadsviken, i norr och söder av intilliggande fastigheter. I väster begränsas området av Curteliusvägen. Området är ca 14 hektar. Väg 99 är inom planområdet. Syftet med detaljplanen är att redovisa lämplig markanvändning i form av bostadsbebyggelse samt utformning av vägar och gång- och cykelvägar, grönytor och en vandringsled. Haparanda står inför en stor expansion inom de närmaste åren. Ett utökat antal arbetstillfällen innebär behov av nya bostäder inom kommunen. För bebyggandet av Stadsviksstrand behöver en ny detaljplan upprättas. Kommunen har bedömt att planen har betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och bifogas detaljplanen. Samråd kring denna hålls samtidigt med samrådet enligt Plan- och bygglagen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 68.5 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 23.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 16.8 MB.

Plankarta Pdf, 2.2 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 644.7 kB.

Senast uppdaterad: