/

Säivis

Namnet Säivis har ursprung från det samiska ordet "sävva" som betyder "hav, stor sjö". En annan förekommande stavning är Säjvis

förteckningskartan över Säivis Pdf, 409.3 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Kommunfullmäktige 1973-08-20 § 89
Laga kraft 1974-06-12

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med byggnadsplanen är möjliggöra fritidsbebyggelse. Sammanlagt sju tomtplatser av storleken cirka 2000 m2 föreslås. Två av de är avstyckade. Berörd del av Säjvis 10:15 med flera ligger vid Säjvisviken och på ömse sidor av väg 724 från E4 till Staffans. Avståndet till Haparanda är cirka 30 km. Brukningscentrum till Säjvis 10:15 finns öster om vägen. Där finns två vattenbrunnar. Två fritidstomter är avstyckade, 10:13 och 10:14, men obebyggda. Några nya vägar behövs ej. Parkeringar beräknas ske på tomtplatserna, varför särskild parkeringsplats inte behövs. En del mindre grönområden avsätts. Planområdet ligger endast någon km från en nyanlagd hamn. Bryggor kan ordnas inom Vb-området. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 62.2 kB.

Byggnadsplanebestämmelser Pdf, 45.1 kB.

Plankarta förordnande Pdf, 497.4 kB.

Plankarta Pdf, 520.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1979-08-20 § 122
Laga kraft 1980-03-28

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av tomter för fritidshus. Planområdet är beläget invid Säjvisviken cirka 1 km från europaväg 4 (E4) och cirka 20 km från Haparanda centralort. Planområdets areal är cirka 19,2 ha varav cirka 2,7 ha utgör vattenområde.

Beskrivning Pdf, 138.9 kB.

Bestämmelser Pdf, 50.8 kB.

Plankarta förordnande Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 1006.1 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1984-08-27 § 132
Laga kraft 1985-05-24

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av tomter för fritidshus. Planområdet är beläget på västra sidan av Säjvisviken cirka 4 km från europaväg 4 (E4) och cirka 27 km från Haparanda centralort. Den totala arean omfattar cirka 278 ha varav cirka 10,9 ha utgör vattenområde. Marken inom planområdet ägs av privatperson.

Beskrivning Pdf, 121.3 kB.

Bestämmelser Pdf, 47.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1993-02-08 § 3
Laga kraft 1993-03-01

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra lokalisering av fritidsbebyggelse samt avstycka tomter för dessa. Planområdet ligger väster om Säjvisviken cirka 3 km från Säivis byacentrum och cirka 28 km från Haparanda centrum. Planområdets areal är cirka 4 ha. Marken är i privat ägo.

Plankarta med beskrivning och bestämmelser Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1995-02-27 § 17
Laga kraft 1995-04-03

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra lokalisering av fritidsbebyggelse samt avstycka tomter för dessa. Planområdet är beläget på västra sidan om Säjvisviken cirka 1,5 km från Säivis byacentrum och cirka 30 km från Haparanda centralort. Planområdets areal är cirka 11 ha. Marken är i enskild ägo.

Plankarta med beskrivning och bestämmelser Pdf, 1.7 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1996-06-19 § 82
Laga kraft 1996-07-17

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ändra den gällande planen till nuvarande markanvändning. Del av naturmark föreslås till tomter för fritidshus. Planområdet ligger väster om Säjvisviken cirka 4 km från E4 och cirka 27 km från Haparanda centralort. Planområdets areal är cirka 0,8 ha. Marken inom planområdet ägs av Haparanda kommun.

Plankarta med beskrivning och bestämmelser Pdf, 1.4 MB.

Senast uppdaterad: