/

Santasaari

 Santasaari är en holme som ligger cirka 2 mil sydväst om Haparanda tätort, i närheten av Seskarö.

förteckningskartan över Santasaari Pdf, 223.5 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Kommunfullmäktige 1965-03-27 § 23
Laga kraft 1967-04-11

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av ett 40-tal fritidstomter.

Planområdet omfattar södra delen av holmen Santasaari. Den nylagda landsvägen till Seskarö sträcker sig över området. Avståndet till Haparanda är omkring 20 km. I söder och väster gränsar området till Skomakarfjärden respektive Seskaröfjärden. Dessa båda fjärdar sammanbinds med en plåttrumma, vilken är farbar med vanliga motorbåtar. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 156 kB.

Bestämmelser Pdf, 59.9 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1979-04-24 § 62
Laga kraft 1980-03-14

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av fritidstomter. Planområdet ligger på Santasaaris västra del.Den totala arealen omfattar cirka 18 ha land på holmens östra del och cirka 14 ha vattenområde. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 180.4 kB.

Bestämmelser Pdf, 46.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Plankarta med förordnande Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1983-11-28 § 270
Laga kraft 1984-07-24

Planbeskrivning

Syftet med planen är att tillskapa ytterligare tomtplatser för enskild fritidsbebyggelse. Planförslaget avser två delområden. Områdena är belägna på ön Santasaari cirka 20 km sydväst om Haparanda. Planens indelning i två delområden sker främst med anledning av att områdena är naturligt åtskilda av länsväg 725. Östra delområdets avgränsning anpassas också till angränsande planområde på Nikkala 1:58. Den totala arealen omfattar cirka 15 ha. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 103.8 kB.

Bestämmelser Pdf, 43.5 kB.

Plankarta Pdf, 900.3 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1987-06 25 § 185
Laga kraft 1988-01-21

Planbeskrivning

Planförslaget upprättas på uppdrag av markägaren. Planläggningen är föranledd av markägarens önskemål av avstycka en tomtplats för den befintliga bebyggelsen. Planområdet är beläget på holmen Santasaari cirka 20 km från Haparanda. Planområdets areal är cirka 2,0. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 437.8 kB.

Bestämmelser Pdf, 40.8 kB.

Plankarta Pdf, 454.7 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2004-08-25 § 76
Laga kraft 2004-09-23

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra en mindre utvidgning av två fastigheter inom ett befintligt kvartersområde i nuvarande detaljplan. Planområdet är beläget på Santasaari. Marken inom planområdet ägs av enskilda fastighetsägare. Det område som tillförs kvartersområdet utgör gräsbevuxen mark.

Genomförandebeskrivning Pdf, 38.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 57.5 kB.

Plankarta Pdf, 924.2 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-05
Laga kraft 2019-04-09

Planbeskrivning

Syftet med ändring av gällande detaljplan (byggnadsplan) är att möjliggöra generösare byggrätter och reglera minsta fastighetsstorlek. Planområdet ligger på den sydvästra delen av ön Santasaari, cirka 2 mil (bilvägen) sydväst om Haparanda tätort. Området som ändring avser uppgår till cirka 5 ha (15 befintliga bostadstomter).

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 2.6 MB.

Senast uppdaterad: