/

Seskarö

Seskarö är en tätort som ligger i Haparanda skärgård. En serie broar förbinder Seskarö med fastlandet.

förteckningskartan över Seskarö Pdf, 528.3 kB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Laga kraft 1951-12-31

Planbeskrivning

Inom Seskarö har genom sågverksrörelsen på ön sedan länge funnits en koncentrerad bostadsbebyggelse, vilken icke reglerats genom något planinstitut. Vid åtminstone ett tillfälle tidigare har planläggning varit aktuell, men till följd av de osäkra konjunkturerna för industrier fick frågan då falla. Genom den nya byggnadslagens tillkomst togs emellertid planeringsfrågan åter upp till prövning och utomplansbestämmelser fastställdes i avvaktan på utvecklingen. Någon egentlig inflyttning till orten synes för närvarande icke vara att förvänta, men förnyelse av det gamla bostadsbeståndet fortgår i viss utsträckning och, då den befintliga bebyggelsen i lagens mening har tätortskaraktär, har det ansetts nödvändigt med ett begränsat planområde, till vilket nybebyggelsen kan dirigeras. Vatten och avlopp är under projektering för samhället och det har framhållits som önskvärt, att planeringen härav göres med hänsyn till blivande bebyggelse. Här finnes sålunda ytterligare ett skäl till detaljplaneläggning av ett för ändamålet lämpligt område. Byggnadsplanen skall upprättas för fastigheterna Seskarö 2:5, 2:12, 2:15, 2:17, 2:18 och 2:19 jämte för planområdet ett antal angränsande i regel bebyggda, tidigare avstyckade tomtplatser. Genom de för bebyggande tillgängliga tomtplatsernas tillkomst bereds plats för en befolkning av omkring 200 personer inom området. Byggnadsplaneområdet ligger centralt i Seskarö samhälle söder och delvis öster om huvudvägen, där infarten från båtbryggan ansluter till denna. Byggnadsplaneområdet utgör cirka 13 ha.

Beskrivning Pdf, 126.9 kB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 120.2 kB.

Plankarta Pdf, 2.6 MB.

Laga kraft 1964-07-27

Planbeskrivning

Vägförvaltningen i Norrbottens län avser att bredda vägen från nuvarande 12 meter till 15 meter från Sandviken och Östra Bryggan fram till vägskälet till Fridhem – Västra Bryggan. Samtidigt med breddningen föreslås även justering av vissa väghöjder och har med anledning av det begärt ändring i gällande byggnadsplan.

Beskrivning och bestämmelser Pdf, 31.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1982-04-19 § 56
Laga kraft 1983-04-11

Planbeskrivning

Haparanda kommun avser med planförslaget att säkerställa mark för bostadsändamål. I planförslaget föreslås två grupper för radhusbebyggelse om totalt 32 lägenheter samt en tomt för friliggande hus. Planområdet omfattar del av Fridhemsområdet som är beläget i nordvästra delen av Seskarö samhälle. Planområdets totala areal är cirka 10,0 ha. Haparanda kommun äger huvuddelen av den mark där nyexploatering väntas ske.

Beskrivning Pdf, 151.9 kB.

Bestämmelser Pdf, 65.4 kB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1989-08-28 § 142
Laga kraft 1989-09-29

Planbeskrivning

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av nya hantverks- och industriföretag i Seskarö. Planen omfattar två kvarter för industriändamål med en sammanlagd yta om cirka 4 500 m2 som avslutas vid en lokalgata mot industriområdet. Planområdet är beläget öster om befintlig bebyggelse på den södra sidan om Industrivägen, som förbinder Seskarö med E4. Planområdets areal uppgår till ungefär 8,5 ha. Marken inom planområdet tillhör fastigheten Seskarö 1:18 som ägs av fyra delägare. Kommunen avser dock att förvärva all mark inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 49.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 99.9 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Byggnadsnämnden 1990-12-13 § 288
Laga kraft 1990-12-19

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av mindre flerbostadshus. Planområdet omfattar del av Fridhemsområdet som är beläget i nordvästra delen av Seskarö samhälle. Planområdets areal är cirka 1,3 ha. Marken inom planområdet ägs av kommunen.

Plankarta Pdf, 2.1 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1969-03-17 § 56
Laga kraft 1969-12-16

Planbeskrivning

Planläggningen sker på begäran av ägarna till Seskarö 3:5. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av fritidstomter. Planområdet ligger på Flakaniemi och invid Sorttisviken. Det är vidare beläget i närheten av färjestället på Seskarö. I planförslaget upptages cirka 45000 m2 tomtmark fördelade på 21 tomtplatser, varav 11 är bebyggda. Planområdet är i privat ägo.

Beskrivning Pdf, 112.3 kB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 62.2 kB.

Plankarta Pdf, 929.7 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1971-06-21 § 175
Laga kraft 1973-06-19

Planbeskrivning

Planläggningen sker på uppdrag av ägarna till Seskarö 3:5 och 3:6 samt Seskarö byamän. Syftet är en utvidgning av planen. Planområdet ligger i norra delen av Seskarö i anslutning till färjestället. Det omfattar del av Flakaniemi och ett antal holmar öster därom. I planförslaget upptas cirka 75000m2 kvartersmark, som bör indelas i cirka 40 tomtplatser. Av dessa är 12 bebyggda. Planområdet är i privat ägo.

Beskrivning Pdf, 193.3 kB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 52 kB.

Plankarta Pdf, 2.6 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1979-04-24 § 60
Laga kraft 1980-05-23

Planbeskrivning

Planläggningen sker på uppdrag av Haparanda kommun för fritidsbebyggelse. Planområdet är beläget på Seskarö cirka 500 meter nordost om det så kallade Tromsöbadet. Dess avgränsning sker i huvudsaklig överensstämmelse med den för Haparanda inre skärgård upprättade generalplanen. Planområdets areal uppgår till cirka 65 ha. Planområdet ägs av Haparanda kommun.

Beskrivning Pdf, 131.9 kB.

Bestämmelser Pdf, 48.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1979-04-24 § 60
Laga kraft 1980-05-23

Planbeskrivning

Planläggningen sker på uppdrag av Haparanda kommun för fritidsbebyggelse. Planområdet är beläget på Seskarö cirka 500 meter söder om det så kallade Tromsöbadet. Dess avgränsning sker i huvudsaklig överensstämmelse med den för Haparanda inre skärgård upprättade generalplanen. Planområdets areal uppgår till cirka 60 ha. Planområdet ägs av Haparanda kommun.

Beskrivning Pdf, 2.3 MB.

Bestämmelser Pdf, 874.3 kB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1991-09-02 § 112
Laga kraft 119-09-25

Planbeskrivning

Syftet med planen är att klargöra möjligheterna till ytterligare fritidsbebyggelse inom planområdet. Planområdet är beläget på Seskarö väster om allmänna vägen mot samhället. Avståndet till bostadsbebyggelsen på Seskarö är cirka 2 km. Planområdet anslutes till befintlig fritidsbebyggelse i norr och söder. Det består av en cirka 300 meter djup udde som sträcker sig ut i den intilliggande viken Räpilahti samt 100-150 meter breda strandpartier norr och söder om viken. Detaljplanen omfattar totalt cirka 18 ha varav cirka 5 ha utgör vattenområde. Planområdet är i privat ägo. All föreslagen nylokalisering av bebyggelse föreslås ske inom fastigheten Seskarö 3:5.

Genomförandebeskrivning Pdf, 51.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 113.6 kB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1994-08-24
Laga kraft 1994-09-19

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra lokalisering av en tomtplats för fritidsbebyggelse samt iordningställande av vattenområde innanför befintliga vägbanken för båttrafik. Planområdet ligger på Seskarö (Pitkäpörhälahti) cirka 4 km från Seskarö centrum och cirka 20 km från Haparanda centrum. Detaljplanen omfattar en areal om cirka 2 ha. Planområdet är i privat ägo.

Plankarta med genomförandebeskrivningar Pdf, 1.7 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1996-04-24 § 30
Laga kraft 1996-05-21

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna till ändrad markanvändning från fiskeläge till fritidsbebyggelse och att avgränsa tomtplats för den befintliga bebyggelsen. Frågeställningen har uppkommit genom att fiskeläget inte längre behövs för det fasta fisket utanför Seskarö och att ägaren till byggnaderna har framställt önskemål om att få förvärva egen tomt för dessa. Bebyggelsens läge i förhållande till camping- och friluftsområdet i Tromsöviken är ej heller sådant att kommunen funnit skäl att överväga inlösen av bebyggelsen. Planområdet ligger på södra delen av Seskarö i anslutning till Tromsöviken. Planområdet omfattar det i gällande plan såsom fiskeläge avsatta området. Totala arealen för planområdet är cirka 1,2 ha. Inget vattenområde ingår. Markområdet ägs av kommunen medan bebyggelsen är i privat ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 43.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 78.7 kB.

Plankarta Pdf, 451.4 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1999-06-14 § 50
Laga kraft 2000-08-24

Planbeskrivning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av en grupp med vindkraftverk på sydvästra delen av Seskarö. Öns läge i Haparanda skärgård med stora fria vattenvidder i de flesta riktningar gör Seskarö till en lämplig lokalisering för vindkraft. Denna helt förnyelsebara energi ligger väl i linje med de uttryck för en omställning av energisystemen som framkommit under de senaste åren. Elproduktion med denna metod innebär påverkan på miljön vilket beskrivs under rubriken "Miljökonsekvensbeskrivning". Planområdet är beläget på öppen skogsmark och ligger ca 25 km sydväst om Haparanda centralort. Seskarö ligger inom Haparanda inre skärgård. Områdets areal utgör ca 120 ha. Planområdet ligger på Haparanda 12:1, som ägs av Haparanda kommun.

Genomförandebeskrivning Pdf, 761.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 7.2 MB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Utlåtande Pdf, 1.5 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2002-08-21 § 118
Laga kraft 2002-09-18

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ytterligare två fritidshus i befintligt planområde. Planområdet är beläget i den nordligaste spetsen av ön Seskarö, väster om allmänna vägen och Seskaröbrons sydliga fäste. Avståndet till permanentbostadsbebyggelsen på Seskarö är drygt 2 km. Marken inom planområdet ingår i Seskarö 3:5 som ägs av exploatören.

Genomförandebeskrivning Pdf, 873.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Utlåtande Pdf, 322.8 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2003-02-05 § 5
Laga kraft 2003-03-05

Planbeskrivning

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av sju nya fritidshus samt anläggandet av en mindre småbåtshamn. Planområdet är beläget mellan allmänna vägen och den östra havsstranden i nordöstra spetsen av Seskarö, ca 1 km från seskaröbrons södra landfäste. Avståndet till permanentbostadsbebyggelsen på Seskarö är ca 2 km. Marken inom planområdet ägs av exploatören samt tre fritidshusägare.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1017.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Utlåtande Pdf, 891.8 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-25 § 153
Laga kraft 2006-11-29

Planbeskrivning

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett tjugotal nya fritidshus samt anläggandet av två mindre småbåtshamnar. Planområdet är beläget mellan allmänna vägen och den östra havsstranden i nordöstra spetsen av Seskarö, fågelvägen ca 1,5 km från seskaröbrons södra landfäste. Avståndet till permanentbostadsbebyggelsen på Seskarö är ca 2 km. Kommunen bedömer att planen ej har betydande miljöpåverkan. Då viss del av kvarteret berörs av landskapsbildskydd/strandskydd kommer kommunen i samband med planprövningen anhålla om att skydden upphävs.

Genomförandebeskrivning Pdf, 162.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 342.6 kB.

Plankarta Pdf, 730.8 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 719.1 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2011-02-23 § 20
Laga kraft 2011-03-28

Planbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra förtätning av friluftsområdet med tillhörande verksamheter såsom restaurang, besökscentrum hamn etc. inom nuvarandeianspråktaget område. Planen syftar till att ge byggrätter till ca 150 övernattningsstugor i 1 våning varav en övernattningsstuga i anslutning till stranden, områden med husvagns-och tältplatser motsvarande nuvarande omfattning, 4 områden för servicebyggnader i 1-2 våningar varav en byggnad i anslutning till stranden, samt utökat antal parkeringar. Detaljplanen skall också säkerställa naturmark, friluftsområde, friluftsbad, öppet vattenområde och småbåtshamn. Planområdet begränsas till omfattningen av gällande detaljplan från 1987.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Planbeskrivning Pdf, 14.2 MB.

Plankarta Pdf, 400.2 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 2.2 MB.

Planbeskrivning

Planens syfte är att skapa nya tomtplatser för bostadshus på Seskarö. Planen medger att sju nya tomtplatser skapas inom Seskarö tätort i dess västra del. Området har tidigare varit detaljplanelagt för 6 bostäder i flerfamiljshus med två parkeringsområden. Området har inte blivit utbyggt på grund av bristande efterfrågan för avsedd hustyp. Önskemål har framförts till kommunen från intressent att få bygga fristående bostadshus i området. Kommunens mål är att skapa attraktiva tomter med generösa byggrätter för att locka nya medborgare att bygga och bosätta sig på Seskarö. De som väljer att köpa tomter i området får möjlighet att individuellt välja hustyp och byggnadssätt. Detaljplanen reglerar därför endast högsta nockhöjd, placering och exploateringsgrad på varje tomtplats samt minsta fastighetsarea. Bostadsmarken ligger inom 100 meter från stranden. För att kunna genomföra planen måste strandskyddet upphävas inom del av planområdet.

Antagandehandling Pdf, 650.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 176.3 kB.

Senast uppdaterad: