/

Vuono

Vuono är en by som ligger ca 5 km utanför centralorten. Ortnamnet är av samiskt ursprung och betyder havsvik.

förteckningskartan över Haparanda centralort Pdf, 3.8 MB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2003-04-09 § 19
Laga kraft 2003-05-14

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnad av förråds- och lagerbyggnader på del av fastigheten Vuono 4:12 där planen föreslås ändras från handel och odling till industri. För den del av gällande plan som ligger på fastigheten Vuono 27:4 förslås upphävande. Planområdet ligger i Vuono, ca 3 kilometer sydväst om Haparanda centrum. Området ligger mitt för gamla infarten till Haparanda i anslutning till Vuonovägen. Områdets areal är ca 0,6 ha. Marken inom planområdet ägs av en privat fastighetsägare. Olika ledningsrätter inom planområdet är säkerställda genom servitut.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 53.9 kB.

Plankarta Pdf, 948.9 kB.

Utlåtande Pdf, 309.6 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1994-05-30, § 57
Laga kraft 1994-07-04

Planbeskrivning

Syftet mede planen är att ändra och anpassa gällande plan till vägarbetsplan som utarbetas av Vägverket. Huvuddragen i vägarbetsplanen är att anslutningen mot Vuonos by på E4 flyttas något söderut och "gamla" infarten till Haparanda stängs av mot E4. Planområdet är beläget i Vuono som ligger drygt 3 km väster om centrum. Planen avser ett område utmed den nordvästra sidan av väg E4 och på ömse sidor av Vuonovägen V 736 som berörs av vägomläggningar. Områdets areal uppgår till 1,6 ha. Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare och Haparanda kommun. Olika ledningsrätter inom planområdet är säkerställda genom servitut.

Genomförandebeskrivning Pdf, 48.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 137.2 kB.

Plankarta Pdf, 4.1 MB.

Utlåtande Pdf, 48 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1990-10-08 § 96
Laga kraft 1990-11-05

Planbeskrivning

Inom planområdet finns en villa som är sammanbyggd med ett förhållandevis stort växthus. Meningen är att verksamheten ska utvidgas med nya växthus och arboretum. Anläggningen ska även kunna inrymma turistinformation och servering samt i en särskild byggnad försäljning av timmerstugor. Syftet med planen är således att skapa förutsättningar för den planerade ökningen av verksamheten. Planområdet är beläget i Vuono som ligger drygt 3 km väster om centrum. Planen avser ett område med ungefär 100-200 meters bredd utmed den nordvästra sidan av väg E4 och på ömse sidor om Vuonovägen V 736. Områdets areal uppgår till 4,6 ha. Marken inom planområdet ägs av ett tiotal privata fastighetsägare och Haparanda kommun. Inom planområdet finns även en samfällighet där samtliga mantalssatta fastigheter inom skifteslaget ingår. Samfälligheten företräds av en byaålderman. Olika ledningsrätter inom planområdet är säkerställda genom servitut.

Genomförandebeskrivning Pdf, 49.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 143.1 kB.

Plankarta Pdf, 3.4 MB.

Utlåtande Pdf, 81.1 kB.

Antagen Kommunfullmäktige § 44 2006-06-19
Laga kraft 2006-07-13.

Planens syfte och huvuddrag

På uppdrag av fastighetsägaren RYM Markutveckling AB har ETV Arkitekter AB upprättat förslag till detaljplan för området. Planen handläggs som normalt planförfarande med planprogram - samråd - utställning och antagande. Planområdet omfattar del av fastigheten Skönvik i Haparanda. Området begränsas i söder och sydväst av strandlinje samt i norr och öster av intilliggande två fastigheter. Området är på ca 55 hektar. Detaljplanen syftar till att redovisa markanvändning i form av bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Skönvik. Haparanda står inför en stor expansion under de närmaste åren. Ett planerat utökat antal arbetstillfällen innebär behov av nya bostäder inom kommunen. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett stort och nödvändigt tillskott av bostäder. För bebyggandet av Skönvik behöver en ny detaljplan upprättas. Samtidigt med samråd om detaljplan hålls samråd enligt 6§. Samrådsredogörelse för planprogrammet, MKB, Gestaltningsprogram Fastighetsförteckning, Grundkarta.

Genomförandebeskrivning Pdf, 11 kB.

Gestaltningsprogram Pdf, 11.1 kB.

Illustrationsplan Pdf, 1.9 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 1001.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 63.4 kB.

Planbestämmelser Pdf, 884.2 kB.

Utställningsutlåtande Pdf, 32.4 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2010-12-14 § 221
Laga kraft 2011-01-13

Planens syfte och huvuddrag

Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, boenden och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya aktiviteter inom städerna. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett stort och nödvändigt tillskott av mässområden samt camping och evenemang till orten. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Området ligger i Haparanda stad direkt väster om bostadsområdet Skönvik. Marken används idag för enstaka bostäder och igenväxande ängsmark. Fastigheten belastas av väg E4 samt gamla E4:an. Området angörs direkt från Köpmansgatan (gamla väg E4). Detaljplanen omfattar fastigheten Vuono 2:1. Planens syfte är att möjliggöra ett friluftsområde med campingplatser och stugor, mässområde och ytor för aktiviteter såsom exempelvis skotermässor, hundutställningar, evenemang etc. Planen skall också säkerställa befintligt bostadsområde samt möjliggöra skapandet av anslutningar till befintliga lokalgator, gång- och cykelvägar, skoterleder, naturmark, friyta och tätortens grönstråk mot kusten/Riekkola i söder samt Vuono i norr och Leppikari i väster. Strandskydd berörs ej. Kommunen har gjort bedömningen att planen ej antas ha betydande miljöpåverkan.

Genomförandebeskrivning Pdf, 449.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 2.8 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 4.5 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2010-02-24 § 51
Laga kraft 2010-03-29

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde innehållande ca 20 tomter för fritidshus i en våning med en planerad tomt storlek om ca 1200m2. Området skall även innehålla naturmark och ske ovanför befintlig fritidshusbebyggelse från strandområdet sett. Exploateringen stärker byns utvecklingsmöjligheter. Inom området finns en befintlig hamn för båtar som kommer att användas, ingen ny hamn kommer att anläggas. Området ligger öster om Salmis by i byns närhet och berör huvudsakligen fastigheterna Vuono 22:12, Vuono 22:17 och Vuono 22:23. Området är i anslutning till två befintliga fritidshus och marken utgörs i dag av skog och kuststräcka. Området angörs från befintlig skogsbilväg som ansluter till Majgårdsvägen/Salmisvägen. Fastigheterna är i privat ägo. Planområdet är med naturmark ca: 13 ha. Då viss del av planområdet berörs av strandskydd kommer kommunen att upphäva strandskyddet i samband med detaljplanens antagande.

Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB.

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 135.6 kB.

Senast uppdaterad: