• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31
/

Du är här:

Granskning detaljplan Fridhem del av Seskarö 4:72

Granskningstid: 2020-03-24 – 2020-04-21

Planen handläggs med standardförfarande

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att skapa nya tomtplatser för bostadshus på Seskarö. Planen medger att sju nya tomtplatser skapas inom Seskarö tätort i dess västra del. Området har tidigare varit detaljplanelagt för 6 bostäder i flerfamiljshus med två parkeringsområden.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Följebrev

LIS-beslut

Samrådsredovisning

Lämna synpunkter

Du är välkommen att under tiden för granskning lämna synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden.

  • Efter granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande.
  • Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast granskningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
  • Frågor gällande detaljplanen diskuteras efter hand med berörda.

Senast uppdaterad: 24 mar 2020