• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Enskilt avlopp

Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. 

Ansökningshandlingar

Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd från markägaren som du bifogar i din ansökan. Till din ansökan ska du skicka med en situationskarta och en ritning över anläggningen. 

Markera tydligt alla dessa delar på en skalenlig karta.

  • Bostadshusets placering
  • Fastighetsgränser
  • Avloppsanordningens olika delar
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 meter från anläggningen
  • Diken, sjöar och vattendrag inom 100 meter anläggningen

Vid ansökan om tillstånd för anläggande av infiltration eller markbädd ska en måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen bifogas. Vid anläggande av infiltration ska även resultat från jordprovtagning bifogas ansökan.

Skaffa dig kunskap

Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är viktigt att din anläggning uppfyller kraven.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats. är en bra källa när det gäller tekniska lösningar, lagstiftning med mera. Lösningarna behöver dock anpassas till hur det ser ut på din fastighet.

I filmen 8 steg till ett nytt avlopp Länk till annan webbplats. (drygt 2 minuter) får du en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Två miljöinspektörer berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. Filmen producerades 2016 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Flödesschema som beskriver processen för hur ett ärende om enskild avloppsanläggning handläggs (pdf) Pdf, 125.3 kB.

Ditt ansvar som fastighetsägare slutar inte i och med att avloppet har installerats
och entreprenörsrapporten har skickats in. Du är skyldig att se till att sköta och
kontrollera din avloppsanordning på rätt sätt under hela dess livslängd, så att den
inte riskerar att orsaka olägenhet eller att inte rena avloppsvattnet tillräckligt

Vid handläggning gällande ansökan/anmälan om enskilt avlopp tas en fast avgift ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa (2021-12-13 KF § 139). En indexuppräkning av taxan sker även varje år enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

För tillstånd är handläggningstiden 6 veckor.

Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren. 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: