/

Du är här:

Enskilt avlopp

Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. 

Ansökningshandlingar

Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd från markägaren som du bifogar i din ansökan. Till din ansökan ska du skicka med en situationskarta och en ritning över anläggningen. 

Markera tydligt alla dessa delar på en skalenlig karta.

  • Bostadshusets placering
  • Fastighetsgränser
  • Avloppsanordningens olika delar
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 meter från anläggningen
  • Diken, sjöar och vattendrag inom 100 meter anläggningen

Vid ansökan om tillstånd för anläggande av infiltration eller markbädd ska en måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen bifogas. Vid anläggande av infiltration ska även resultat från jordprovtagning bifogas ansökan.

Skaffa dig kunskap

Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är viktigt att din anläggning uppfyller kraven.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats. är en bra källa när det gäller tekniska lösningar, lagstiftning med mera. Lösningarna behöver dock anpassas till hur det ser ut på din fastighet.

I filmen 8 steg till ett nytt avlopp Länk till annan webbplats. (drygt 2 minuter) får du en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Två miljöinspektörer berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. Filmen producerades 2016 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Steg 1

Sökanden lämnar in sin anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen granskar sedan ansökan eller anmälan och kontrollerar om alla handlingar är kompletta. Eventuellt måste sökanden komplettera med uppgifter som saknas.

Steg 2

Därefter kan det bli aktuellt att genomföra ett platsbesök på fastigheten. Då får sakägare möjlighet att lämna in synpunkter i ärendet (exempelvis grannar eller myndigheter).

Steg 3

Samhällsbyggnadsnämnden fattar ett beslut i ärendet som sedan skickas till sökande och berörda sakägare. Sökanden tar emot och granskar beslutet, anlägger avloppet och fotograferas anläggningsarbetet.

Steg 4

Sökanden skickar sedan in ett utförandeintyg och foton till samhällsbyggnadsnämnden när anläggningen är klar. Nämnden granskar utförandeintyget och fotografierna. En bekräftelse skickas ut till sökande och ärendet avslutas.

För handläggning av tillstånd i avloppsärenden tar samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift på 2 667 kr.

För tillstånd är handläggningstiden 6 veckor. Kommunen hör av sig om platsbesök är aktuellt.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: