/

Du är här:

Enskilt vatten och avlopp

Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. 

Ansökningshandlingar

Om din anläggning ligger utanför din egen tomt ska du ha skriftligt tillstånd från markägaren som du bifogar i din ansökan. Till din ansökan ska du skicka med en situationskarta och en ritning över anläggningen.

Markera tydligt alla dessa delar på en skalenlig karta.

  • Bostadshusets placering
  • Fastighetsgränser
  • Avloppsanordningens olika delar
  • Dricksvattenbrunnar inom 200 meter från anläggningen
  • Diken, sjöar och vattendrag inom 100 meter anläggningen

Vid ansökan om tillstånd för anläggande av infiltration eller markbädd ska en måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen bifogas. Vid anläggande av infiltration ska även resultat från jordprovtagning bifogas ansökan. Handläggningen av ditt ärende underlättas om underlaget är komplett och om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

Flödesschema som beskriver processen för hur ett ärende om enskild avloppsanläggning handläggs (pdf) Pdf, 125.3 kB.

Skaffa dig kunskap

Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är viktigt att din anläggning uppfyller kraven.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats. är en bra källa när det gäller tekniska lösningar, lagstiftning med mera. Lösningarna behöver dock anpassas till hur det ser ut på din fastighet.

I filmen 8 steg till ett nytt avlopp Länk till annan webbplats. (drygt 2 minuter) får du en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Två miljöinspektörer berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. Filmen producerades 2016 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Vid handläggning gällande ansökan/anmälan om enskilt avlopp tas en fast avgift ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa (2021-12-13 KF § 139). En indexuppräkning av taxan sker även varje år enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Denna information berör egen brunn enligt definitionen små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

Att borra brunn

Om du vill borra eller gräva för egen brunn behöver du inget tillstånd från kommunen men läs gärna vad Sveriges geologiska undersökning, SGU, skriver om brunnar och dricksvatten. Brunnar och dricksvatten (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Krav och regler för egen brunn

I miljöbalken samt i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns regler om var och hur en dricksvattenanläggning kan och får inrättas. Det finns också regler om vilka kvalitetskrav som ska ställas på dricksvattnet även om kraven inte uttrycks med exakta siffror eller parameter för parameter. Om dricksvattenanläggningen försörjer flera hushåll eller om ni planerar att hyra ut huset så finns det en del krav som följer. Den som enligt miljöbalken är ansvarig för en dricksvattenanläggning ansvarar för att vattenkvaliteten är bra.

Den som får sitt vatten från egen brunn bör regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är den som äger brunnen som ansvarar för vattenkvaliteten. Vid överlåtelse av fastighet, till exempel vid husköp, är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Testa gärna vattnet vart tredje år

Det finns inga krav på att du måste ta vattenprov i din brunn men Livsmedelsverket rekommenderar att du gör det vart tredje år. Du bör också ta prov om du känner förändringar på smaken, om vattnet luktar konstigt eller om det börjar ändra färg. Det är extra viktigt att testa sitt vatten om små barn dricker det.

Tolka ditt resultat

När du fått hem ditt analysresultat bör det innehålla ett utlåtande från laboratoriet där varje analyserad parameter från ditt resultat bedöms mot livsmedelsverkets riktvärden.

Det finns tre kategorier för bedömningen:

  • tjänligt
  • tjänligt med anmärkning
  • otjänligt.

Du kan läsa mer om bedömningskategorierna på bedömningskategorier för dricksvatten (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Mer information om egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: