• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Översiktlig planering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Övergripande planer och program

Flera program och planer är integrerade i översiktsplanen. De är också vägledande för kommande detaljplanering.

Vision 2020

Haparanda stad har tillsammans med Torneå stad tagit fram en framtidvision för hur livet ska se ut i tvillingstäderna år 2020. Visionen ger en bild av det som Haparanda stad vill förverkliga fram till år 2020.

Vision 2020 (PDF) Pdf, 187.1 kB.

Havsplan

Haparandas identitet är starkt kopplad till havet, och har så varit under lång tid. Skärgården bär på en rad olika spår av mänsklig närvaro i havsområdet som vittnar om vilken betydelse havet har haft under väldigt lång tid. Havet är en gemensam resurs som vi bör bevara och nyttja på ett långsiktigt hållbart sätt.

Underlag för havsplanering (PDF) Pdf, 4.2 MB.

Detaljplaner

Gällande detaljplaner hittar du här

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Alla kommuner ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla kommunens medborgare att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska ligga till grund för kommunens planering för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och de insatser som kommunen ska genomföra för att nå de uppsatta målen. Av riktlinjerna ska det också framgå hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehoven för olika grupper samt de rådande förutsättningarna på bostadsmarknaden i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara vägledande när kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i enlighet med 2 kap. 3§ 5 plan- och bygglagen (2010:900).

Riktlinjer för bostadsförsörjningen (PDF) Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafikplanen visar hur Haparanda stad vill att kollektivtrafiken i kommunen ska utvecklas. 

Kollektivtrafikplan (PDF) Pdf, 352.5 kB.

Regional plan

Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Norrbottens läns samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar regional tillväxt och utveckling de kommande åren och ger vägledning vid den fysiska planeringen.

Regional utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: