/

Du är här:

Granskning av ny översiktsplan

Haparanda stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 14 juni till den 15 augusti kommer en granskning att pågå.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, såsom tätorter, älvdalen och skärgården.

Genom miljöbalken (MB) har översiktsplanens roll i det förebyggande miljöarbetet stärkts. Översiktsplaneringen är ett led i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Planen används för beslut vid senare prövning av detaljplaner och bygglov. 

Kommunen vill genom samråd, granskning och utställning inhämta allmänhetens, myndigheters och politikernas synpunkter.

Granskning översiktsplan, 2022-05-19 (pdf) Pdf, 17.7 MB.

Skiss antagandehandling, 2022-11-11 (pdf) Pdf, 15.3 MB.

Lämna synpunkter

Under granskningstiden har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll, bland annat via reguljär post:

Haparanda kommun
Kommunstyrelsen
953 85 Haparanda.

Du kan också välja att maila dina synpunkter till e-post: kommun@haparanda.se

Kommunstyrelsen i Haparanda har beslutat upprätta översiktsplan med fördjupningar. Syftet med planen är att visa hur mark- och vattenområden är tänkta att användas inom kommunen. Planen används för beslut vid senare prövning av detaljplaner och bygglov. Planförslaget skickas nu ut för samråd till berörda myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Kommunen vill genom samråd och utställning inhämta allmänhetens, myndigheters och politikernas synpunkter.

Du är välkommen att under granskningstiden lämna synpunkter till:

Haparanda kommun, Kommunstyrelsen, 953 85 Haparanda.

Du kan också välja att maila dina synpunkter på: kommun@haparanda.se

Utställning av granskningshandlingarna kommer att ske på Stadshuset Torget. Handlingarna finns även på kommunens hemsida: www.haparanda.se/OP

Granskningstid 2022-06-14 – 2022-08-15

Haaparannan kunnanhallitus on päättänyt laatia yleiskaavan siihen liittyvine tarkennuksineen. Kaavan tarkoituksena on osoittaa, miten maa- ja vesialueiden käyttö on suunniteltu kunnan alueella. Kaavaa käytetään myöhemmin asemakaavoista ja rakennusluvista päätettäessä. Kaavaehdotus lähetetään nyt asianomaisten viranomaisten ja muiden kaavan oleelliseen vaikutuspiiriin kuuluvien kuultavaksi. Kunta haluaa kuulemisen ja nähtäville asettamisen kautta saada yleisön, viranomaisten ja poliitikkojen mielipiteitä kaavasta.

Otamme mielellään vastaan kannanottoja tarkasteluaikana osoitteeseen:

Haparanda kommun, Kommunstyrelsen, 953 85 Haparanda.

Voit myös jättää kannanottosi sähköpostitse osoitteella: kommun@haparanda.se

Tarkasteltavat asiakirjat on nähtävillä Kaupungintalolla Torin laidalla. Aineisto löytyy myös kunnan kotisivulta osoitteesta: www.haparanda.se/OP

Tarkasteluaika 2022-06-14 – 2022-08-15.

Senast uppdaterad: