• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Samråd för ny översiktsplan

Haparanda stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan, under perioden 18 januari till den 28 februari 2022 kommer ett samråd att pågå.

Översiktsplanen redogör för kommunens långsiktiga viljeinriktning avseende den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är vägledande i många beslut angående kommunens utveckling. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, såsom tätorter, älvdalen och skärgården.

Genom miljöbalken (MB) har översiktsplanens roll i det förebyggande miljöarbetet stärkts. Översiktsplaneringen är ett led i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.

Översiktsplan 2022 (PDF) Pdf, 16.8 MB.

Lämna synpunkter

Under samrådet har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på översiktsplanens innehåll, bland annat via reguljär post:

Haparanda kommun
Kommunstyrelsen
953 85 Haparanda.

Du kan också välja att maila dina synpunkter till e-post: kommun@haparanda.se

Senast uppdaterad: