/

Du är här:

Trädgårdsavfall och invasiva arter

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall. Du kan kompostera det själv hemma i trädgården eller köra det till kommunens ristipp.

Du får inte lägga trädgårdsavfall i ditt bruna kärl för restavfall.

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

Kompostera trädgårdsavfallet själv

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera trädgårdsavfall.

Invasiva främmande arter är arter som etablerar sig på nya områden i naturen med eller utan människans hjälp. De kan orsaka stor skada på exempelvis biologisk mångfald, jordbruk, skogsbruk och människor, samt leda till ekonomisk förlust.

Enligt EU-förordning (nr 1143/2014 Länk till annan webbplats.) har vi sedan år 2014 en skyldighet att bekämpa arter som finns upptagna på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. I norra Sverige har vi just nu dessa EU-listade invasiva främmande arter att bekämpa: jättebalsamin, jätteloka, smal vattenpest, tromsöloka, bisam, mårdhund, kinesisk ullhandskrabba och signalkräfta. Förutom arter på EU:s förteckning finns det också andra oreglerade arter som är ett problem eller kan bli ett problem i naturen i Sverige, exempel på dessa arter är blomsterlupin, vresros, parkslide och sjögull.

Vad kan du göra?

Om du vet med dig att du har någon av de EU-listade invasiva främmande arterna på din fastighet så är du enligt lag skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa arten. Länsstyrelsen har idag ansvaret för att samordna och vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter, att utföra tillsynen i sitt län och att återställa naturen efter bekämpningsåtgärder. Du kan hjälpa länsstyrelsen i deras arbete med att hindra dessa arter från spridning och etablering genom att rapportera in alla fynd av invasiva främmande arter i naturen. Länk till annan webbplats.

Avfall

Det är viktigt bekämpningen av invasiva främmande arter sker på rätt sätt och att avfallet som uppstår när växter avlägsnas i naturen tas om hand på ett sätt så att det inte riskerar att sprida sig till nya områden. Växtavfall med/eller misstänkt invasiva arter kan kastas som brännbart avfall eller lämnas till avfallsdeponin, men det är då viktigt att ta kontakt med personalen där som kan ta hand om det. Det får inte bara lämnas som vanligt trädgårdsavfall.

Länkar

På Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns uppgifter om varje invasiv art och hur den ska hanteras.

På Artfakta Länk till annan webbplats.kan du rapporterara in alla fynd av invasiva främmande arter i naturen.

Länsstyrelsen i Norrbotten informerar Länk till annan webbplats. mer om invasiva arter i Norrbotten på sin hemsida.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: