• VIKTIG INFORMATION
  Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Anslag/bevis

Årsstämma Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020

Datum: Torsdagen den 22 april 2021
Tid: Kl. 11.00
Plats: Kommunhuset i Övertorneå, stora sammanträdesrummet

Möjlighet att medverka via Teams finns.

Dagordning enligt stadgarna

 1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 2. Beslut om stämmans offentlighet.
 3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
 5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 10. Beslut om medlemsavgift.
 11. Beslut om arvoden till styrelse.
 12. Av styrelsen tillika LAG hänskjutna frågor till stämman.
 13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.
 14. Val av ordförande för 2 år.
 15. Val av 5 styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter för två år.
 16. Val av 5 ersättare för 2 år.
 17. Val av 4 personer till valberedning för 1 år, därav en sammankallande.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Anmälan

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan).

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor:

Lars-Gunnar Lundström, info@fisketornedalen.se, 070-205 9133

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se

Senast uppdaterad: