• VIKTIG INFORMATION
  Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Kungörelse

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Datum: Torsdagen den 24 april 2021
Tid: Kl. 10.00
Plats: Kommunhuset i Övertorneå, stora sammanträdesrummet

Möjlighet att medverka via Teams finns.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 2. Beslut om stämmans offentlighet.
 3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
 5. Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 10. Beslut om medlemsavgift.
 11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.
 12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.
 13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.
 14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.
  B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.
 15. Val av ordförande.
 16. Fastställande av nya stadgar.
 17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

Övriga årsmötes handlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Anmälan

Medverkan på plats anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela eventuell matallergi vid anmälan).

Medverkan via Teams anmälan senast 2021-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Kontakta gärna Lars-Gunnar eller Ylva för eventuella frågor:

Lars-Gunnar Lundström, lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se

Senast uppdaterad: