/

Du är här:

Företagssupport med anledning av coronaviruset

Coronaviruset påverkar näringslivet i Haparanda på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset.

För företagare med anledning av covid-19 på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens åtgärdspaket

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot både företag och föreningar. Haparanda stad har implemenrerat en serie åtgärder för att mildra dessa negativa effekter.

Näringslivet

Redan vidtagna åtgärder

 • Enkät till företagare (konsekvensanalys)
 • Näringslivsstrateg och företagslots kontaktar företagare
 • Företagsjour Tornedalen
 • Förstärkt lotsfunktion
 • Förlängning av betalningsvillkor till 90 dagar
 • Kortare betalningstider för kundfakturor (genomförs löpande vid behov)
 • Förskottsbetalning extern hyra
 • Direktupphandling används för att främja det lokala näringslivet (så långt som möjligt)
 • Bibehålla planerad investeringstakt
 • Kommunicera externt ett budskap att stötta handeln lokalt
 • Anställning av vikarier från näringslivet (vid behov)
 • Nätverksträffar med handel och besöksnäring
 • Löpande delgett praktisk information till företagare (stödpaket, skatteregler, handlingsplaner, arbetsgivarintygmallar, med mera)
 • Omboka istället för att avboka, företagsanknutna aktiviteter

Ytterligare åtgärder

 • Avgiftsbefrielse för livsmedelstillsyn (gäller endast restauranger)
 • Bygglovsavgift för privatpersoner ej tas ut för beviljade bygglov där arbetet inleds under innevarande år
 • Avgiftsbefrielse för arrendeavgifter för restauranger
 • Avgiftsbefrielse för tillfälliga serveringstillstånd
 • Marknadsföringsinsatser för att stärka handel och besöksnäring
 • Utökning av ferieplatser, samt en omfördelning av 50 ferieplatser till näringslivet
 • Ungdomsjobb för unga i åldern 18–21 år, riktat mot näringslivet
 • Avgiftsbefrielse för torghandel (anmälan sker till kommunen)
 • Utbildning i webbhandel/marknadsföring i sociala medier, för näringslivet
 • Inställda evenemang (beviljade evenemang/avser ersättning för styrkta kostnader)
 • Presentkort till kommunanställda på 300 kronor/person för att handla i Haparandas butiker.

Föreningslivet

 • Avgiftsbefrielse för kansli- och hallhyror
 • Tidigareläggande av utbetalning av aktivitetsbidrag
 • Frysta LOK-stöds aktivitetsbidrag på 2019 års nivå
 • Ingen återbetalning av utbetalda drifts- och anläggningsbidrag

Ta fram en beredskapsplan

En rekommendation från Verksamt.se är att ta fram en beredskapsplan med en revisor eller annan ekonomisk kunnig person.

I listan nedan har vi samlat exempel på vad en sådan plan kan innehålla.

 • Analysera nuläge – Analysera hur länge företaget kan klara av att betala sina löpande räkningar om verksamheten tvingades stänga helt eller omsättningen minskar drastiskt. Vilka kostnader kan du skära i på kort respektive lång sikt? Vilka åtgärder bör du genomföra för att ditt företag ska bli mer motståndskraftigt? Det kan exempelvis handla om att vänta med investeringar, senarelägga rekryteringar eller se över sin hyressituation med fastighetsägaren.
 • Alternativ finansiering – Om reserverna inte räcker till för att klara betalningar – går det att skaffa annan finansiering? Kan ägarna skjuta till mer pengar? Är banken villig att låna ut kapital? Det kan finnas en outnyttjad checkräkningskredit i företaget. Finns det kundfakturor som kan belånas? Tänk på att lån och skattekrediter ska återbetalas – det gäller att företaget har en långsiktig återbetalningsförmåga.
 • Pausa betalningar – Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa betalningar. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal. Noggrann övervägning krävs.
 • Anstånd hos Skatteverket – Om företaget har tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronavirusets effekter finns nu möjligheten att ansöka om anstånd hos Skatteverket Länk till annan webbplats.. Som företagare kan du få anstånd företag för inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt.
 • Justera preliminärskatten – När vinsten sjunker ska du också betala mindre skatt. Du kan ändra hur många gånger som helst – sänk den nu och justera upp igen när din verksamhet tar fart. Läs mer om hur du justerar preliminärskatten Länk till annan webbplats..
 • Analysera nuläge – Skaffa dig en realistisk bild över företagets intäkter. Vilka intäkter faller bort och vilka kan du fortfarande kan förlita dig på? Försök göra scenarier för vilken kostnadskostym företaget kan bära, och vilket likviditetsbehov företaget har.
 • Externt kapital – Är ditt företag beroende av externt kapital bör du snarast ta en dialog med sina investerare för att förstå var de står och hur de tänker agera framåt. Säkerställ att du vet vad som gäller för ditt bolag och anpassa din strategi därefter.
 • Dialog – Se till att föra en kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer för att förbereda dig för eventuella leveranssvårigheter eller kunder som inte längre efterfrågar ditt företags produkter eller tjänster.
 • Kommunikation – Var noga med att hålla igång företagets kommunikation. Och var lyhörd - Hur reagerar kunden de på läget? Vad är kundens förväntningar på dig? Vad vill kunden se för förändringar i utbud? Hur ser kundens ekonomi ut? De företag som känner sina kunder bäst är de som kommer klara sig bäst.
 • Korttidsarbete (korttidspermittering) – Med korttidsarbete minskar företagets kostnad för lön, personalen går ner i arbetstid med en bibehållen lön på upp till 90%. Lönekostnaden täcks till stor del upp av staten. Stödet kan sökas från och med 7 april 2020 och gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020. Håll koll på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats. – den uppdateras löpande.
 • Säga upp personal – Kanske måste du trots allt säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver du anmäla varsel. Mer info om detta finns på arbetsförmedlingens webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Reserestriktioner – Se över vilka anställda som kan drabbas av förändrade skatte- och socialförsäkringssituationer för att de till exempel måste resa tillbaka till sitt hemland eller inte kan ta sig till sitt arbetsland på grund av reserestriktioner och annat till följd av covid-19 utbrottet.
 • Arbetsmiljö – På Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. finns omfattande information om ditt ansvar vad gäller arbetsplatser hemma, personlig skyddsutrustning, riskbedömning och annat som är viktigt att veta för att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.
 • Följ rekommendationer – Frisk personal är en förutsättning för verksamheten. Följ rekommendationerna från vården och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning. Fundera över er ställning till att arbeta hemma och personalens förutsättningar för detta.
 • Sjuklöneansvar – Under april och maj kommer konsekvenserna när medarbetare blir sjuka bli något mindre eftersom staten tar bort sjuklöneansvaret under denna period Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning de första två veckorna.
 • Se över affärsmodellen – Är effekterna av coronaviruset tillfälliga för ditt företag eller inte? Fundera på hur din affärsidé står sig i en eventuell lågkonjunktur. Ska du ha möjlighet att bygga om eller anpassa din affärsidé gäller det att börja direkt.
 • Gör resultat- och likviditetsbudgetar – Skissa på budgetar för olika scenarier – pessimistiska, realistiska och optimistiska. Ser du vad du behöver göra och får koll på läget även om siffrorna är dystra? Arbeta med korta prognoser och följ upp ofta.
 • Nya regler – För vissa verksamheter gäller nya regler med anledning av coronavirusets effekter, till exempel för restauranger, caféer och krogar. Länk till annan webbplats. Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din verksamhet bland annat genom att ofta besöka Verksamt.se Länk till annan webbplats..
 • Leverantörskedjan – Hur ser företagets avtal ut? Vad gäller och vilka konsekvenser får de nya förutsättningarna för företaget? Innebär till exempel reseförbuden att det blir stopp i någon del i leverantörskedjan? Vad har dina kunder för möjlighet att säga upp avtal med dig?
 • Förhandla – Våga förhandla med dina leverantörer, de vill ju ha kvar dig som kund. Båda parter tjänar på en öppen dialog om utmaningarna.
 • Alternativa lösningar – Finns det andra leverantörer och kan jag få avsättning för företagets produkter och tjänster om dina viktigaste kunder stänger ned? Finns det leverantörer som har bättre förutsättningar för leverans till oss?
 • Prata med bankenRiksbanken vidtar flera stödåtgärder Länk till annan webbplats.. Hör dig till din bank om du behöver låna eller har lån som du kanske kan få amorteringsfria under en period. Bankerna uppskattar företagare som har koll på sin ekonomi och är förutseende.
 • Tänk nytt – Ett nytt marknadsläge skapar osäkerhet, men också idéer för den som vågar tänka nytt. Kreativitet, innovation, idékläckande och en stor dos mod kan bli det som räddar ditt företag. Hur kan företagets affärsmodell struktureras om? Kan företagets tjänster erbjudas på distans? Kan dina produkter möta ett nytt behov?
 • Anpassa / utveckla dina erbjudanden – Anpassa eller utveckla företagets erbjudanden efter nuläget! Skapa nya (tillfälliga) erbjudande eller koncept, se över din målgrupp och försök hitta nya. Var rädd om dina stora och trogna kunder. Hemleveranser, digitala möten, försäljning utomhus, större restaurangbord – hitta nya möjligheter.
 • Nätverka – Samarbeta med andra i samma situation och ta hjälp av ditt nätverk och dina kunder. Det är många som har det svårt nu – hitta sätt att hjälpa varandra. Är du leverantör av vård- och skyddsutrustning kan du till exempel kontakta Region Norrbotten Länk till annan webbplats..
 • Digitalisera – Mycket pekar på att coronavirusets effekter kommer ge hela marknaden en ordentlig digital knuff. Företag med digital omställnings- och utvecklingsförmåga kommer vara de som klarar krisen bäst och som kommer ut starkast när den är över. Hur ser ditt företags digitala beredskap ut? Vad kan du göra – på kort och lång sikt?
 • Agera snabbt – Var beredd på att ställa om och fastna inte i att ”släcka bränder”. Läget är nytt och utmaningen stor för hela näringslivet – var snabb på bollen och hitta möjligheterna innan konkurrenterna gör det.
 • Utveckla din kompetensNär den akuta krisen avtar kan det vara bra att försöka vara så förberedd som möjligt eftersom konkurrensen kommer vara tuff. En djupare förståelse för din affär kan bli en framgångsfaktor – utveckla kompetensen i företaget.

Känner du dig fundersam, behöver ett bollplank eller vill du ha hjälp att hitta alternativa lösningar i en mycket tuff situation – tveka inte att höra av dig!

Vi behandlar ditt ärende under tystnadsplikt och full sekretess.

Kontakta oss

Företagande och tillväxt

Roger Danell, kommundirektör
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: roger.danell@haparanda.se

Harry Jatko, företagslots
Telefonnummer: 0922-260 79
E-post: harry.jatko@haparanda.se

Senast uppdaterad: