/

Du är här:

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet.

Läs mer om regler för olika verksamheter nedan:

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten på samhällsbyggnadskontoret.

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för miljökontorets kontroll.

För närvarande är timavgiften 1 137 kronor.

Anmälan kan enkelt göras via e-tjänst. Du kan också hämta en blankett på stadshuset. Kom ihåg att skicka in anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten. När du fått beslut om registrering kan du starta.

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer. Blankett för anmälan om registrering finns nedan.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i samhällsbyggnadskontorets register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att samhällsbyggnadskontoret har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör samhällsbyggnadskontoret besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Godkännande krävs för ett fåtal

Ett fåtal livsmedelsföretag behöver godkännas innan verksamheten påbörjas eller byter ägare. Det gäller företag som hanterar råa animaliska produkter, till exempel rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och dessutom säljer produkterna för vidare försäljning i detaljhandeln. Dessa företag måste ansöka om godkännande och få sin anläggning godkänd innan verksamheten påbörjas.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Allmänna krav
Det grundläggande kravet är att livsmedelslokalen ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Inga skadedjur till exempel möss, råttor eller insekter ska kunna ta sig in i lokalen genom hål eller springor. Ta gärna hjälp av arkitekt eller storköksplanerare vid planering av din livsmedelslokal om du inte har kunskapen själv. Vatten av dricksvattenkvalitet behöver finnas för dryck, matlagning och beredning av livsmedel. Vatten till tvätt och städning behöver inte vara av dricksvattenkvalitet.

Val av material
Väggar, golv, tak, inredning och utrustning ska vara tillverkade av material som är täta, släta och lätta att rengöra och desinficera. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara byggda så att du lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen. Undvik att ha trösklar och vinklar i lokalen som försvårar rengöring. Obehandlade träytor ska inte förekomma i en livsmedelslokal då det suger åt sig fukt och försvårar rengöring.

Flöde
Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att livsmedel inte förorenas av exempelvis smutsig disk eller transport av avfallsopor. Tänk på att flödet ska vara bra genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Smutsig disk ska inte transporteras genom beredningsutrymme och oförpackade livsmedel ska inte transporteras genom diskutrymmet. Omklädningsutrymmet bör vara placerat så att du kan byta till arbetskläder innan du kommer in i köket.

Beredningsutrymme
Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av exempelvis olika bakterier eller allergener. Förutom beredningsytor behövs även tillräckligt med avställningsytor i köket.

Olika typer av beredning kan separeras från varandra på två olika sätt. Det ena är att beredningarna sker vid olika tillfällen med noggrann rengöring däremellan. Det andra är beredningarna sker i olika utrymmen; genom separata arbetsbänkar eller i skilda rum. Tänk igenom hur du ska separera beredning av till exempel följande:

 • Kött, fisk och fågel
 • Grönsaker
 • Kallskänk (exempelvis beredning av smörgåsar)
 • Degberedning
 • Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter
 • Styckning av kött
 • Urtagning, rensning och fjällning av fisk
 • Urtagning av hel fågel

Det ska finnas separata arbetsytor för olika typer av råvaror som till exempel kött, fisk och grönsaker. Arbetsytorna ska vara tillräckligt stora och väl avskilda från varandra så att inte bakterier förs över från en råvara till en annan, så kallad korskontamination. Det ska också finnas sköljho vid arbetsytorna där du hanterar till exempel kött och grönsaker. Observera att sköljhon inte ska användas för handtvätt.

Om beredning eller hantering av livsmedel sker ofta framför kunden ska skydd finnas som förhindrar att livsmedel förorenas av kunden.

Förvaring av livsmedel
Olika sorters livsmedel ska förvaras i olika utrymmen. Lagerutrymmena måste vara stora nog för mängden livsmedel, och golvförvaring ska undvikas. Kyl- och frysutrymmen ska ha väl synliga termometrar och hyllor som är lätta att göra rena. Beroende på vilka livsmedel du arbetar med kan du behöva:

 • Mejerikyl
 • Köttkyl
 • Fiskkyl
 • Grönsakskyl
 • Kyl för färdiglagad mat
 • Frys
 • Förvaring för jordiga grönsaker och rotfrukter
 • Förråd för torrvaror

Disk
I verksamheter där mycket disk hanteras, till exempel i en restaurang bör diskningen ske i ett separat diskrum. Detta för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller smutsiga luftpartiklar. Tänk på att det ska finnas plats för att separera ren och smutsig disk.

Handtvätt
Det behöver finnas tillräckligt många tvättställ med varmt och kallt vatten i närhet till platser där oförpackade livsmedel hanteras. Tänk på att det oftast krävs möjlighet till handtvätt även vid diskutrymme och serveringsdisk. Vid tvättställen ska det finnas flytande tvål och engångshanddukar (eller annan engångslösning). Storleken på handtvättstället ska vara tillräcklig för att den som tvättar händerna ska kunna tvätta sig upp till armbågarna utan problem.

Varumottagning
Vid utrymmet för varumottagning ska du tänka igenom var ytterförpackning ska tas av och varorna packas upp. Varor bör inte tas in direkt i beredningsutrymmen eftersom ytterförpackningen kan vara smutsig. Det är heller inte lämpligt att varorna ställs direkt på golvet när de ska packas upp.

Toalett
Personaltoaletten får inte ligga i direkt anslutning till beredningsrum där du hanterar livsmedel eller förvarar ren disk. Den måste ha ett förrum.

Städutrymme
Det ska finnas ett separat städutrymme med utslagsvask och med plats för rengöringsmedel och andra kemikalier. Det ska gå att hänga upp städutrustningen på tork. Städutrymmet ska ha bra ventilation.

Ventilation
Det är viktigt att det finns bra ventilation som är anpassad till den verksamhet som bedrivs i lokalen. Luftflöde från förorenat område till rent område ska undvikas. Varma enheter exempelvis spis, ugn och kokgryta bör förses med imkåpa som är ansluten till en bra frånluftskanal. Detta för att det inte ska uppstå problem med fukt, mögelangrepp och matos. Ett förorenat område är till exempel toalett, städutrymme och renseri. Ett rent område är till exempel beredningsutrymme och diskutrymme. Bra frånluft krävs även i degrum och är extra viktigt om anläggningen även serverar mat till personer med glutenintolerans.

Fettavskiljare
Det kan finnas krav på fettavskiljare om frityrolja/stekfett används i verksamheten. Kontakta VA-enheten för mer information, tel: 0922-260 00 (växel).

Utrymme för sop och returhantering
Livsmedelsavfall ska förvaras i behållare och i utrymmen som är skadedjurssäkra och lätta att rengöra. Kärlen ska tömmas så ofta att det inte blir problem med lukt eller skadedjur. Ibland kan det vara nödvändigt med kylt soprum. Kontakta VA-enheten så att du får rätt omhändertagande av soporna, tel: 0922-260 00 (växel).

Hälsoskyddstillsyn

I hälsoskyddstillsynen ingår bland annats skolor och förskolor, samlingslokaler, lokaler för hygienisk behandling (från massage till tatuering), solarier samt hotell, vandrarhem och campingplatser.

Om du ska starta eller ta över en verksamhet som innefattar hygienisk behandling ska ha rutiner för städ, hygien, kemikalier och annat. 

Egenkontroll, tillsyn och råd för hygieniska verksamheter (pdf)

Hälsoskyddstilsynen är avgiftsbaserad vilket innebär att du får betala för miljökontorets kontroll.

För närvarande är timavgiften 890 kronor.

Anmälan kan enkelt göras via e-tjänst (anmälan miljöfarlig verksamhet). Inom hälsoskyddsområdet är följande verksamheter anmälningspliktiga:

 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Bassängbad som används av många människor
 • Hygienisk behandling med risk för blodsmitta (verksamhet där stickande och skärande redskap används)
 • Solarier

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Utebliven anmälan kan innebära en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Egenkontroll innebär att du ska ha rutiner för att kontrollera hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och att den uppfyller lagkraven i till exempel miljöbalken.

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten. Om din verksamhet kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om riskerna är små. Försök bedöma riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att förebygga problem som din verksamhet kan orsaka. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig måste följande ingå i egenkontrollen:

 • En fastställd fördelning av ansvaret för frågor som regleras i miljöbalken och i de beslut som gäller för verksamheten.
 • Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar.
 • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Rutiner för att till tillsynsmyndigheten rapportera driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.
 • En förteckning över de kemikalier som hanteras i verksamheten.

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl eller tobak måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett egenkontrollprogram med anmälan.

Taxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift. Avgifternas storlek baseras på det beräknade antal arbetstimmar som ett normalt ärende av den typen bedöms kräva.

Egenkontrollprogram för folköls-, tobaks- och läkemedelsförsäljning

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i lagen. Rutinerna ska vara skriftliga, anpassade för varje enskilt försäljningsställe samt följas upp och uppdateras vid behov.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas upp för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer öl måste detta anmälas till kommunen. Du måste också ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud. Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagenlänk till annan webbplats.

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer tobak måste detta anmälas till kommunen. Du måste också ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagenlänk till annan webbplats.

För att sälja receptfria läkemedel så ska man anmäla handeln till Läkemedelsverketlänk till annan webbplats. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedellänk till annan webbplats.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till kommunen. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja dessa.

Haparanda stad tar ut en årlig avgift för tillsyn av e-cigaretter.

För närvarande är avgiften 875 kronor.

Egenkontrollprogram för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas upp för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år.

Förpackningen
Varje förpackning till e-cigaretter ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Reklam
Det får finnas viss reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Tillverkare och importörer
För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Kontrollköp
Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

Serveringstillstånd för starköl, vin och sprit

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår tillsynsavgift för ett (1) tillfälle eller period.

Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt. Alkohollagen (SFS 2010:1622) finns på Riksdagens webbplats.länk till annan webbplats

Haparanda stad har riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen. Avsikten är bland annat att tydliggöra vad som förväntas av den som ansöker om provsmaknings- eller serveringstillstånd. 

Den som ansvarar för alkoholserveringen behöver ha godkänt kunskapsprov i alkohollagen. Nivån på kunskapskravet varierar beroende på vilken typ av tillstånd som söks. I vissa fall kan man slippa kunskapsprov, till exempel om man har gjort ett prov inom tre år eller om ansökan avser ett (1) enstaka tillfälle med servering till ett slutet sällskap.

Göra tentamen
Om du inte nyligen har gjort en tentamen bör du boka tid för detta. Vänd dig till samhällsbyggnadskontoret på e-post: miljo-bygg@haparanda.se.

Om du saknar kunskaper för en tentamen kan du:

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Senast uppdaterad: 21 feb 2020