/

Du är här:

Frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar om införandet av avgifter inom barnomsorgen.

Frågorna kommer från allmänheten och och fylls på allt eftersom.

Tidigast från och med november 2019. Vi väntar på leverans från systemleverantören.

Vad du betalar för en plats inom barnomsorgen beror på barnets närvarotid enligt inlämnat schema och hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Det finns med andra ord ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, en så kallas maxtaxa eller högsta avgift. På den sammanlagda månadsinkomsten kommer dessutom ett schablonavdrag på 10 000 kr att göras innan avgiften beräknas. Har man flera barn i förskola eller fritidshem får man syskonrabatt enligt nedan om barnen är folkbokförda på samma adress.

Förvaltningen kommer att begära in inkomstuppgifter under oktober. Det är viktigt att du lämnar in aktuella uppgifter om din inkomst, så att du inte betalar för mycket eller för lite. Du kan även ändra inkomstuppgifterna löpande under året när din inkomst ändras. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften.

Förskola

Avgiften påverkas om ditt barn går deltid eller heltid:

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som går mer än 25 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 3 % av inkomsten, högst 1 425 kronor/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 950 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift 1

Deltidsavgift 1 gäller för barn som går mellan 15 - 25 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 1,5 % av inkomsten, högst 713 kronor/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 0,5 % av inkomsten, högst 238 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Deltidsavgift 2

Deltidsavgift gäller för barn som går högst 15 timmar i veckan i förskola.

 • Barn 1 (yngsta barnet): 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 2: 0,65 % av inkomsten, högst 317 kronor/månad
 • Barn 3: 0,35 % av inkomsten, högst 158 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Fritidshem

 Avgiften gäller för barn som går på fritidshem:

 • Barn 1 (yngsta barnet): 2 % av inkomsten, högst 950 kronor/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kronor/månad
 • Barn 4 och följande: ingen avgift

Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas.

Den avgiftsgrundande inkomsten är normalt hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön/inkomst från eget företag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med. Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Ja. Om ni som vårdnadshavare har separerat och barnet bor i två familjer finns möjlighet att få delad faktura. Ni debiteras då var för sig utifrån respektive hushålls inkomster (vårdnadshavare samt eventuell ny make/maka/sambo) och behov. Den sammanlagda avgiften överstiger dock inte maxavgiften för en plats.

Schemat ligger till grund för avgiften och verksamhetens planering. Det är viktigt att du respekterar de tider ni kommit överens om i schemat. Om tiderna för barnet måste ändras, lämnar du ett nytt schema i så god tid som möjligt. Tillfälligt ändrad närvarotid ska komma överens med förskolans personal i så god tid som möjligt.

Du kommer att kunna anmäla ditt barns närvarotid via en e-tjänst. Det är viktigt att det alltid finns en närvarotid anmäld för att du ska få rätt faktura för alla månader på året. Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Tillfälliga förändringar i schemat meddelar du direkt till förskolan eller fritidshemmet.

Beräkna din genomsnittliga arbetstid per månad. Är behovet upp till 25 timmar så anmäler du barnet till en deltidsplats. Är behovet över 25 timmar så anmäler du barnet till en heltidsplats. Du anmäler detta i schemat.

Alla barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år. Barnet är ledig under loven. Går barnet fler än 15 timmar gäller deltid- eller heltidsavgift.

Tiden för verksamheten i allmän förskola fastställs av rektor på respektive förskola. Det kan alltså skilja sig åt mellan olika förskolor.

Barn har allmän förskola under skolans verksamhet, men inte under loven.

Förälder som förvärvsarbetar eller studerar har rätt till förskola och betalar då den fastställda avgiften för den tiden barnet vistas på förskolan.


Senast uppdaterad: