Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Kamerabevakning

Bild på skylt med kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter och bidra till en trygg skolmiljö.

Gränsskolan har kamerabevakning. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller kamerabevakning i skolor.

Varför används kameror i skolan?

Skolan arbetar aktivt mot våld. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

När får en kamera sättas upp i skolan?

Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen GDPR får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever har, enligt skollagen, rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd, till exempel skolgården.

Sitter kamerorna utomhus eller inomhus?

Kameror finns endast inomhus.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Det är ytterst få och endast behöriga medarbetare som har tillgång till bildmaterialet.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till Polisen om misstanke om brott finns eller om Polisen begär att få se en film.

Hur länge sparas bildmaterialet?

Bildmaterialet sparas i 72 timmar.

Kan ljud tas upp i kamerabevakningen?

Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Jag har frågor om kameror i skolan, vem kan jag kontakta?

Du kan vända dig till skolans rektor med dina frågor.

Vilka rättigheter har jag?

Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har följande rättigheter:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
  Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
  Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina personuppgifter raderade, begränsade
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.
 • Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter
  Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.

Jag har synpunkter och klagomål. Vart kan jag vända mig?

Du är alltid välkommen att kontakta Haparanda stad om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder dina personuppgifter. Du kan också kontakta vårt Dataskyddsombud, e-post dataskyddsombud@haparanda.se

Du har vidare rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Taggar:

Förskola och skola