/

Du är här:

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk.

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

I Haparanda kommun finns ca 1 100 elever i förskoleklass och grundskola. Dessa elever är fördelade på 7 kommunala skolor. Därutöver finns en fristående skola. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller sex år och vid särskilda skäl det år de fyller åtta år.

Samtliga skolor följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

Under hela skoltiden ska läraren kontinuerligt informera sina elever och deras vårdnadshavare om hur eleven lär sig och utvecklas. Det sker både muntligt och skriftligt på olika sätt. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. IUP:n ska innehålla skriftliga omdömen som visar kunskapsutvecklingen i alla ämnen och en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

De skriftliga omdömena i IUP ska vara tydliga och lätta att förstå, och de ska ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå målen. Den framåtsyftande planeringen i IUP ska innehålla realistiska målsättningar för eleven och konkret beskriva vad skolan, eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet. Planeringen ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Elever som behöver särskilt stöd i skolan har rätt att få det. Om någon (du som förälder, eleven själv, lärare eller annan personal i skolan) befarar att en elev inte kommer att nå målen, så ska rektor snabbt utreda elevens behov av särskilt stöd. Om man konstaterar ett behov, så ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Eleven kan dokumentera sitt lärande på andra sätt, till exempel i en portfolio eller loggbok, där eleven och vårdnadshavare kan följa utvecklingen. Läraren dokumenterar också fortlöpande hur elevens lärande utvecklas. Den här samlade dokumentationen blir sedan underlag till det utvecklingssamtal som läraren har med eleven och vårdnadshavare minst en gång per termin.

På utvecklingssamtalet talar man om hur det går i skolan och hur eleven trivs. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. På utvecklingssamtalet talar man om IUP:n och skriver in det man kommer överens om. Läraren följer sedan upp IUP:n med jämna mellanrum och vid nästa utvecklingssamtal utvärderas och revideras den.

Elever får betyg i årskurs 6, 7, 8 och 9. I årskurs 6-8 får man ett terminsbetyg efter varje termin. I årskurs 9 får man terminsbetyg efter höstterminen, och ett slutbetyg när man slutar grundskolan. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan.

Betygsstegen har sex steg A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas, för att det inte går att bedöma elevens kunskaper, så sätts ett streck (-).

Val av skola

Om ditt barn vill börja i en skola i Haparanda kommun så vänd dig till skolans expedition för mer information. I mån av plats har vårdnadshavare rätt att välja annan skola än den kommunen hänvisar till utifrån boendeadress.

Läs mer om val av skola.

Val av språk

Inför årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Eleven kan välja mellan att studera franska, ryska, spanska, finska och engelska/svenska.

Läs mer om val av språk.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: