/

Du är här:

Omvandling av skolstrukturen

Haparanda stad ska ta fram en ny struktur för skolor. Det gör vi för att skolan i Haparanda ska ha förutsättningar att likvärdigt bedriva god undervisning till alla elever oavsett vart en elev bor.

En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor som ska finnas i ett område. När kommunen arbetar med en förändrad skolstruktur ser vi över vilka lokaler som ska användas för skolor och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och ifall kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor.

Bakgrund

Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda vad som behöver göras för att höja måluppfyllelsen och att alla elever ska klara av att gå ut grundskolan med godkänd måluppfyllelse.

Så har vi arbetat med att utreda skolstrukturen

Barn och ungdomsförvaltningen har med stöd av kommunledningsförvaltningen arbetat med översyn av dagens skolorganisation. Kommunledningsförvaltningen har arbetat med översyn på lokalbestånden som barn och ungdomsförvaltningen brukar idag och BUF har arbetat med att undersöka pedagogiska faktorer som påverkar organisatoriskt.

I detta läge kommer alla förskolor att finnas kvar i byarna och även centralt. Organisatoriskt ses antal avdelningar över allt eftersom.

Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen påverkas inte organisatoriskt i detta skede.

Slutsatser och sammanfattning

Utredningen föreslår en omorganisering av skolorganisationen i tre etapper.

Steg 1. Seskarö skola F-6 flyttar till Nikkala skola Ht 2024.

Steg 2. Grundskolans F-6 undervisning till HT 2025 organiseras i två centralt placerade mellanstora skolor. Ett lågstadium F-3 samlas på Aspstrandens skola och samtliga elever i årskurs 4-6 samlas i ett mellanstadium på Marielund/Språkskolan där även Anpassad grundskola kommer bedrivas.

Steg 3. Grundskolan F-6 från och med HT-34 samlas på en skola, Aspstrandens skola i ett Campus Haparanda.

Syfte och mål med den nya skolstrukturen

 • syftet med en förändrad skolstruktur är att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla elever i Haparanda.
 • och en god arbetsmiljö för barn, elever och personal. Skolstrukturen ska även bidra till ett robust samhälle samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
 • verksamhetslokaler som är långsiktigt ändamålsenliga. Lokalerna ska skapa förutsättningar för förskolan och skolan att klara sitt utbildningsuppdrag och tillgodose elevers rätt till likvärdig skola.

Generella utgångspunkter för skolstrukturen

Kommunen har tagit fram generella utgångspunkter för skolstrukturen. De generella utgångspunkterna kan ses som riktlinjer för hur skolor och förskolor ska utformas. Utgångspunkterna har tagits fram utifrån de lagar, regler och nationella mål som styr hur skolor och förskolors lokaler ska utformas.

Exempel på lagar och regler är plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen, skollagen, FN:s barnkonvention och diskrimineringslagen.

Tietoa suomeksi (pdf) Pdf, 658.8 kB.

Rapporten

Här kan du ta del av hela rapporten (pdf) Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Suomeksi (pdf) Pdf, 2.7 MB.

 • Skolan i Haparanda har sedan 2016 haft en kraftigt vikande måluppfyllelse, för att idag vara lägst i landet.​
 • Stora skillnader i resursfördelning och socioekonomiska förutsättningar medför att skolan idag inte kan erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever.​​
 • Andelen kvalificerade resurser och ekonomin totalt sett bedöms vara tillräcklig för att bedriva god skolverksamhet, men dagens skolstruktur innebär ett ineffektivt nyttjande av både personal och ekonomiska medel. Idag minskar medel till undervisning till förmån för infrastruktur som inte är hållbart.
 • Med vikande elevunderlag upptar kostnader för skolinfrastruktur och personaltransporter en allt större andel av kostnad per elev.
 • Kraftfulla prioriteringar krävs för att kunna höja andelen ämnesbehöriga lärare.
 • Tydlig prioritering krävs för att skapa kontinuerlig tillgång till kvalificerade stödresurser som kan stötta varje elev.
 • De socioekonomiska utmaningarna i Haparanda är betydande – vilket innebär att skolan i högre grad måste klara att möta det kompensatoriska uppdraget
 • De ekonomiska ramarna är tillräckliga för att bedriva god undervisning – det handlar inte om brist på medel utan hur tillgängliga medel används.
 • För att attrahera nödvändig kompetens över tid behöver skolans verksamhet erbjuda en högkvalitativ arbetsmiljö, med konkreta möjligheter att vända utvecklingen.

Vad innebär den nya skolstrukturen?

Svar:

Grundskolan F-3 och fritidshem för kommunens elever i årskurs F-3 samlas i Aspstrandens skolas nuvarande lokaler från och med höstterminen 2025.

Grundskolans årskurser 4-6 samt fritidshem för samma åldersgrupper samlas i Marielundsskolans nuvarande lokaler från och med HT-2025.

Anpassad Grundskola F-6 kvar i befintliga lokaler.

Seskarö F-6 flyttar till Nikkala skola Ht 2024.

Höstterminen 2034 bildas en F-6 skola av samtliga F-6 elever på Aspstrandens skola, i ett Campus Haparanda.

Varför ?

Svar:

Haparanda kommun kan räkna sig till en kommun med långvarigt låga skolresultat, som de senaste åren dalat mer och mer för att idag ligga sist i statistiken över måluppfyllelse i Sverige. Vi ger idag inte likvärdiga eller rätta förutsättningar till alla elever eftersom ungefär varannan elev som går ut årskurs 9 inte kan välja sin gymnasielinje på grund av för låg måluppfyllelse.

Det har vi inte råd att fortsätta med! Vi måste våga satsa pedagogiskt på våra barn genom att ge dem en likvärdig utbildning oavsett på vilken skola man går på. Då behöver de förutsättningarna ses över och det är det som detta arbete utmynnat i.

Dagens minskade barnkullar medför att förändringar behöver genomföras för att kunna möta en kvalitativ och effektiv undervisning.

Kommunen har snabbt sjunkande födelsetal som minskat med mer än 50 procent sedan 2015 och detta påverkar framtida förväntat elevunderlag kraftigt. Haparanda har svårt vid rekrytering av lärare redan idag och kommer bli ännu svårare framöver. Det kommer att bli ännu mer svårrekryterat i framtiden med allt färre personer i arbetsför ålder.

När sker skolstrukturomvandlingen?

Svar:

Det sker i tre etapper. Första etappen innebär Ht 2024, nästa etapp Ht 2025 för att utmynna i ett campus med en grundskola F-6 Ht 2034.

Vad händer med förskolorna?

Svar:

Förskolorna kommer att vara kvar enligt närhetsprincipen. Förskolornas organisation ses över allt eftersom barnantalets minskning påverkar.

Vilken skola kommer mitt barn att gå på ?

Svar:

Ht 2024 innebär det att Seskarö eleverna flyttar till Nikkala skola för att tillsammans med dem komma läsåret efter till ett lågstadium eller ett mellanstadium beroende på ålder på barnet.

Ht 2025 Kommer barn som ska gå i årskurs F-3 att samlas och gå på Aspstrandens skola och barn som ska gå i årskurs 4-6 samlas och kommer gå på Marielund/Språkskolan.

Jag jobbar inom lokalvård på en byaskola, vad händer med min anställning?

Svar:

Här kommer tjänster att omorganiseras och man täcker upp där det finns vakanser eller behov.

Jag jobbar som lärare på en byaskola, vad händer med min anställning?

Svar:

Samtliga behöriga lärare kommer att ha tjänst inom grundskolan. Man kommer att efter behörighet arbeta på det stadie man har behörighet i och i dialog med skolledning.

Vad måste jag som förälder göra nu ?

Svar:

Just nu kan man som vårdnadshavare komma på informationsforum som erbjuds om man har funderingar eller tankar. Man kan även höra av sig till rektor på förskolan, skolan eller till skolchef.

Vad händer med skolbyggnaderna i byarna? Planer för dem ?

​​​Svar:

Kommer eleverna från byaskolorna att få möjlighet att besöka sin nya skola innan skolstrukturomvandlingen?

Svar: Ja, vi kommer att arbeta främjande inför sammanslagningarna.

Den förra skolstrukturomvandlingen, var den "onödig" eller vad gav den för resultat?

Svar:

Den skolstruktursomvandling som senast genomfördes hade avgränsningar i vad som kunde tas med i beräkningar och landade i den nuvarande strukturen. Nu har prognosen för antal födda barn nästintill halverats sedan de beräkningarna genomfördes och vi står i ett nytt läge.

Jag känner oro inför att mitt/mina barn ska börja skolan i stan, var kan jag vända mig för att prata om det?

Svar:

Man kan vända sig till rektor på den förskola, skola ditt barn går på. Komma till de forum för medborgare som inbjuds till. Det första 11/12. Man kan även kontakta skolchef om oro kvarstår.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: