Du är här:

Annan ledighet

Ibland kan du behöva ledigt för att hantera situationer som uppstår i privatlivet. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

Tjänstgöringsskyldigheten i totalförsvaret regleras i lagen om totalförsvarsplikt. Det kan handla om värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Det omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Rätten till ledighet gäller också om du fullgör som reservofficer eller i utlandsstyrkan i Försvarsmakten.

Enligt lagen om totalförsvarsplikt får du viss ersättning (dagpenning) från Försäkringskassan när du tjänstgör inom försvaret.

Du som är facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet för den tid som fordras för det fackliga arbetet. Ledigheten ska ha en skälig omfattning och får inte förläggas så att den ger betydande hinder för det ordinarie arbetet.

Omfattningen och förläggningen av den ledighet som anses nödvändig bestäms efter överläggning mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation.

Enligt regeringsformen har du har rätt att vara ledig utan lön för uppdrag som ledamot av riksdagen från och med den dag du tillträder uppdraget till och med den dag du lämnar uppdraget.

Du har rätt att göra avbrott i ledigheten för att arbeta i din anställning. Om du vill utnyttja denna rätt ska du informera arbetsgivaren snarast möjligt. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta dig avbryta din ledighet tidigare än en månad efter det att arbetsgivaren har tagit emot underrättelsen.

Politiska förtroendeuppdrag

Med stöd av kommunallagen har du rätt att vara ledig utan lön för förtroendeuppdrag som politisk sekreterare, av fullmäktige utsedd styrelseledamot, styrelsesuppleant och lekmannarevisor eller motsvarande. Du har rätt att vara ledig den tid som behövs för att kunna fullgöra dina uppdrag.

Med stöd av tjänstledighetsförordningen kan du som, av en beslutande församling eller nämnd i en kommun eller ett landsting, fått ett uppdrag som grundar sig på en författningsbestämmelse, beviljas tjänstledighet för att fullgöra uppdraget.

Du får vara ledig i högst sex månader för att starta eget företag. Rätten gäller enbart hel ledighet. Denna tjänstledighet kan endast beviljas en enda gång och ska ansökas om minst 3 månader innan ledigheten ska börja.

Du får ingen ersättning från din arbetsgivare under den tid du är ledig och din näringsverksamhet får inte konkurrera med Haparanda stads verksamheter.

Läs mer om lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som vårdar en närstående som är svårt sjuk, har rätt till ledighet utan lön under den tid du uppbär ersättning från Försäkringskassan, enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Den som vill ha ersättning, så kallad närståendepenning, ska göra en skriftlig ansökan hos Försäkringskassan. Till ansökan ska ett läkarutlåtande om den vårdades sjukdomstillstånd bifogas.

Om du vill ansöka om denna ledighet ska du underrätta arbetsgivaren om detta så snart som möjligt. Ange också hur länge du avser att vara ledig, om det går att bedöma.

Läs mer om ersättning och ledighet för närståendevård på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har rätt att vara tjänstledig för att studera. För att beviljas studieledighet ska du kunna uppvisa en studieplan eller motsvarande handling och så småningom också ett antagningsbevis.

För att du ska beviljas ledighet måste du ha varit anställd på Haparanda stad de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren vid ledighetens början. Vid ledighet för facklig utbildning finns inget krav på anställningstid.

Om du vill avbryta utbildningen

Du har rätt att avbryta din utbildning och återgå i arbete. Du ska snarast möjligt meddela arbetsgivaren om de ändrade planerna.

Ledighet för tentamen och examen

Du har rätt att vara ledig för egen tentamen och examen 5 dagar per kalenderår.

Senast uppdaterad: