• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Arbetstid

De flesta av våra medarbetare har reglerad arbetstid, men i vissa fall finns det möjligheter till flextid.

Du som arbetar heltid har en normalarbetstid på 40 timmar per vecka.

Normalarbetstiden är 8:00 - 17:0, måndag - fredag, inklusive en lunchrast om 60 minuter.

Årsarbetstiden är 2080 h/år.

Flextid är en reglering av den ordinarie arbetstiden som ger dig möjlighet att inom givna tidsramar och med hänsyn till arbetsuppgifterna själv bestämma arbetstidens förläggning.

Flexram

Du som omfattas av flextidsavtal har en flexram mellan 06:00-21:00. Du måste även ha minst 30 minuters lunchrast mellan kl. 11:00-14:00.

Om lunchrasten inte registreras dras automatiskt 60 minuter på saldot.

Den 31 december varje år sker en årsavstämning av flextidssaldo. Vid årsavstämningen får flextidssaldot ej överstiga +80 timmar respektive -30 timmar.

  • Plussaldo som överstiger 80 timmar vid årsavstämningen bortfaller och ger ingen rätt till ersättning.
  • Minussaldo med mer än 30 timmar medför löneavdrag med 1/165 av månadslönen för varje timme.

Uttag av flextid

Uttag av flextid får omfatta enstaka timmar, en hel dag eller högst fem dagar i följd. Undantag från huvudregeln kräver dels att det finns särskilda skäl och dels beslut av närmaste chef. Undantag ska användas restriktivt.

Flexledighet kan tas ut i anslutning till eller i samband med annan ledighet (till exempel semester). Du får blanda flex med annan ledighet hur du vill, så länge du beaktar det som står i stycket ovan.

I vissa verksamheter krävs en viss tillgänglighet utöver fastställd ordinarie arbetstid. Reglerna kring jour och beredskap återfinns i kollektivavtalet AB § 22.

Med jour avses att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället (arbetsplatsen) för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. Med beredskap menas att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på annat ställe än arbetstället (exempelvis hemma) för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete.

Jour och beredskap bör endast förekomma i den omfattning som är absolut nödvändigt. Stadigvarande utläggning av jour och beredskap bör upptas i schema eller liknande som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Ersättningar vid jour och beredskap framkommer av avtalet, men du kan givetvis kontakta din chef eller löneenheten om du har frågor kring ersättningen.

Förkortade arbetsdagar och klämdagar

2021

1 april, halvdag

12 maj, halvdag

14 maj, klämdag

5 november, halvdag

Midsommarafton, julafton, nyårsafton och nationaldagen är alltid lediga dagar. Observera att man måste ansöka om ledighet på klämdagar.

Senast uppdaterad: