• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Förälder

Det är mycket att tänka på när du ska bli förälder. Här är några av de saker du bör veta utifrån din anställning. 

Du som ska vara föräldraledig kan välja att ta ut en sammanhängande ledighet eller dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om det fungerar för verksamheten kan din chef vid behov bevilja dig fler ledighetsperioder, men det är upp till chefen att bedöma.

Med en ledighetsperiod menas den tid under vilken föräldraledigheten tas ut i oavbruten följd. Det kan omfatta en dag, en månad eller en annan tidsperiod. Perioden bryts om ledighetens omfattning ändras och om föräldraledigheten byts ut mot arbete och/eller annan ledighet än föräldraledighet. Ledighetsperioden bryts inte pga sjukdom eller semesterledighet.

Om ledigheten förläggs koncentrerat till en dag i veckan under exempelvis tre veckor anses ledigheten bara omfatta en period. Om däremot ledigheten söks separat för tre på varandra följande fredagar anses varje fredag som en ny period.

Tänk också på att du måste ta ut minst 20 semesterdagar av din årssemester varje kalenderår. Detta innebär att du som ska vara föräldraledig under en längre period också måste söka semester i samband med att du ansöker om föräldraledigheten, om du inte tidigare tagit ut din semester.

Graviditetspenning betalas ut till den blivande mamman när arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Graviditetspenning kan betalas från och med den 60:e graviditetsdagen och längst till och med den elfte dagen före beräknad tidpunkt för barnets födelse. Försäkringskassan fattar beslut om graviditetspenning.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med barns födelse, eller från den dag du får ett adopterat barn i din vård , har den andre föräldern möjlighet att vara hemma med ersättning under tio dagar. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, de tio dagarna ska tas ut inom 60 dagar efter barnets födelse eller adoptivbarnets hemkomst.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har möjlighet att vara föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan till dess att ditt barn fyller 8 år eller har avslutat det första skolåret. För barn födda 1 januari 2014 eller senare kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. Om du har tvillingar kan ni spara 132 dagar sammanlagt. För att ha rätt till ledigheten måste du ta ut ersättning för alla arbetsdagar som du skulle ha arbetat om du inte varit ledig. Du kan välja att vara ledig 100, 75, 50, 25 eller 12,5 procent

Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrapenningtillägg är ett tillägg på lönen. Du får tillägget av Haparanda stad om du haft en sammanhängande anställning under minst 365 dagar när ledigheten påbörjas. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag.

Tillägget betalas ut i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst tills dess barnet är 24 månader.

Du som avser att vara föräldraledig ska ansöka om ledigheten senast tre månader i förväg. Du ansöker om föräldraledighet på BLANKETT.

Om du vill avbryta ledigheten
Vill du avbryta din ledighet tidigare än planerat, ska du meddela din chef minst en månad innan du avser att återgå i tjänst.

Man får vara ledig för att ta hand om ett sjukt barn i max 120 dagar per kalenderår till dess barnet är 12 år. Ledigheten kan tas ut hel, tre fjärdedelar, halv, en fjärdedels eller en åttondel. Rätten att vara ledig för vård av barn gäller bara om du tar ut ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan kräver intyg från läkare eller sjuksköterska från åttonde dagen. Tillfällig vård av barn ska anmälas samma dag till arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Om du som förälder inte kan vårda ditt sjuka barn kan en annan person vara ledig från arbetet och få tillfällig föräldrapenning för att vårda barnet.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: