Du är här:

Arbetsmiljö

Här hittar du information som rör din arbetsmiljö.

Arbetsmiljön berör allt som påverkar oss i vårt arbete, hur vi mår fysiskt och hur bra vi jobbar ihop och trivs tillsammans.

Vi är varandras arbetsmiljö och har en skyldighet att samverka för allas bästa.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturligt del i verksamheten.

Genom följande metodik, som är ett kontinuerligt hjul, bryr vi oss om våra fysiska- psykologiska- och sociala arbetsförhållanden:

 1. Undersök arbetsförhållandena
  - Hur har vi det?
 2. Bedöm risker
  - Finns risker för ohälsa?
 3. Åtgärda risker som framkommit
  - Gör eventuellt en handlingsplan, vad ska vi göra?
 4. Kontrollera och följ upp genomförda åtgärder
  - Vad gjorde vi?

I föreskriften "Systematiska arbetsmiljöarbete 2001:1", Länk till annan webbplats. kan vi läsa att det gäller för alla arbetsgivare, och att vi ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats. beskriver också vilka allmänna skyldigheter som finns och att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Våra skyddsombud har även en viktig roll.

Hur kan vi arbeta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljön finns med i allt vi gör och handlar om "hur vi mår och hur det går". När chef och medarbetare har enskilda avstämningsmöten eller enhetsmöten finns möjlighet att uttrycka till exempel kompetens- eller resursbrist vilket påverkar arbetsförhållandena och vår arbetsmiljö. De årliga medarbetarsamtalen blir viktiga och möjligheten att uttrycka eventuell oro då vi har skyddsronder eller genomför riskbedömningar. Vi arbetar även med arbetsmiljö i rehabiliteringsprocesser, ergonomi och då vi anmäler arbetsskador.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men det systematiska arbetsmiljöarbetet sker med stöd av HR i samverkan mellan skyddsombud och chefer.

Skyddsombuden företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och vakar över eventuella risker för ohälsa. Om ett skyddsombud anser att något behöver åtgärdas ska hon/han i första hand vända sig till berörd medarbetares närmaste chef.

Syftet med att införa rökfri arbetstid är att genom rökfria miljöer bevara och förbättra hälsan för medarbetarna. Rökfri arbetstid omfattar alla anställda, oavsett anställningsform samt förtroendevalda.

Det är inte tillåtet att röka under arbetstid eller kortare pauser som är förlagda på betald arbetstid. Flexledighet under arbetsdagen kan inte användas för rökpauser. Lunchrasten är inte undantagen eftersom den inte räknas in i arbetstiden.

Rökning får inte förekomma i kommunens lokaler eller i direkt anslutning till entréer.

Målet är att förbättra folkhälsan och öka livskvalitén, höja frisktalet och sänka sjuktalet samt att medarbetare och kunder/elever/besökare med flera i Haparanda kommun inte utsätts för tobaksrök.

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.

Inloggning i KIA för chefer

Loggar du in i KIA för första gången ombeds du ange ett nytt lösenord. Ditt lösenord är giltigt i sex månader, sedan uppmanas du att byta lösenord.

Logga in i KIA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att kräka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.

Alla medarbetare ansvarar för att tillsammans skapa och bibehålla ett öppet och vänligt klimat samt att bemöta var och en på ett respektfullt sätt. Den som upptäcker tendenser till kränkande särbehandling ska ta upp det med sin chef eller skyddsombud.

Läs mer om riktlinjer mot kränkande särbehandling Pdf, 337.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsklimatet på Haparanda kommuns arbetsplatser skall vara fritt från diskriminering och trakasserier. Alla medarbetare har rätt att känna sig sedda, hörda och respekterade. Arbetssökanden och praktikanter ska känna sig väl bemötta och respekterade.

Alla medarbetare ansvarar för att tillsammans skapa och bibehålla ett öppet och vänligt klimat samt att i vardagen bemöta varandra med respekt. Den som upptäcker diskriminering ska ta upp det med sin chef eller med skyddsombuden.

Läs mer om riktlinjer mot diskriminering och trakasserier här. Pdf, 451.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: