Du är här:

Ledningsgruppen informerar

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet.

Ledningsgruppen träffas en till två gånger i månaden.

På ledningsgruppens möte den 25 oktober diskuterades bland annat arbetsmiljöfrågor, utvecklande ledarskap och vision 2035. Förutom detta så var nya riktlinjer för sjukanmälan, statens kostnadsutjämning och kommunens resultat på agendan.

Psykosocial arbetsmiljökartläggning

HR-enheten genomförde i början av oktober en enkätundersökning bland våra chefer. Totalt svarade 45 av 47 chefer (svarsfrekvens 96%). Syftet var att kartlägga chefernas organisatoriska arbetsmiljö. Underlaget ger en helhetsbild av hur cheferna har det, hur de fördelar sin arbetstid och hur kommunikationsvägarna och stödet i organisationen ser ut. Dessa kunskaper ger god grund för att kunna prioritera och fatta kloka beslut om åtgärder och insatser.

Kursen utvecklande ledarskap

Under hösten har kommunens chefer genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap (UL). Kursen riktar in sig på chefens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera. Forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. Utvärderingen från kursen var överlag väldigt positiv.

Ledningsgruppen beslutade att alla chefer i Haparanda ska vara UL-utbildade. Det beslutades också att HR ska ta fram en utvecklingsplan för ledare och framtida ledare.

Kommunens nya vision, Vision 2035

Ledningsgruppen diskuterade arbetet med den nya visionen. Det var under våren 2019 som politiken gav uppdraget att starta ett arbete för att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna.

Just nu är ett förslag till en ny vision ute på remiss hos de politiska partierna. Vision 2035 kommer att beslutas i kommunfullmäktige i december 2019.

Läs mer: Rapport Vision 2035

Ändringar i den statliga kostnadsutjämningen

Regeringen har gjort ändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Med förslaget förstärks utjämningen utifrån faktorer som gleshet och socioekonomi. I slutändan innebär det 20 miljoner mer för Haparanda kommun. Ledningsgruppen diskuterade förutsättningslöst hur dessa resurser skulle kunna utnyttjas på bästa sätt

Kommunens resultat Q3

Ledningsgruppen gick igenom de aktuella siffrorna gällande den kommunala ekonomin. Enligt prognosen kommer resultatet för 2019 att landa på +33,4 miljoner kronor. Det motsvarar 5,1% av skatter och statsbidrag. När det gäller driften så uppvisar både socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden underskott.

Läs mer: Rapport Q3, 2019

På ledningsgruppens möte den 5 december diskuterades bland annat försäljningen av värmeverket och löneöversynen för nästa år. Vi gick också igenom resultaten av en marknadsundersökning som genomförts i fyrkanten.

Mötet var kort och höll på i 2 timmar.

På ledningsgruppens möte den 22 januari diskuterades bland annat medarbetarundersökningen. Vi gick också igenom resultaten av KKiK samt tittade på SCB:s befolkningsprognos för Haparanda fram till år 2035.

Medarbetarundersökning, QuickSearch

Medarbetarundersökningen genomfördes av företaget QuickSearch. Den var riktad till chefer och anställda i stadshuset. Svarsfrekvensen blev 86 % vilket får ses som väldigt bra. Representanter från QuickSearch kommer att presentera resultatet den 3 februari kl 14.30-16.00 (i Sandskär). Tidigare samma dag kommer resultatet presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott.

KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet

Haparanda stad är med i Kommunens Kvalitet i Korthet där vi jämförs med många andra kommuner när det gäller kvalitet och service utifrån medborgarens perspektiv. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR)länk till annan webbplats. Kommunens prestationer mäts utifrån tre områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Resultat 2019, Områden och nyckeltal för Haparanda stad (pdf)länk till annan webbplats

Befolkningsprognos

Haparanda stad har köpt en befolkningsprognos för åren 2020 till 2035. För varje prognosår ökar osäkerheten och för prognoser längre än tio år framåt är prognosen mycket osäker.

Sammanfattning:

 • År 2035 kommer det att vara 8 888 invånare i kommunen.
 • I genomsnitt är antal födda per år 78.
 • I genomsnitt är antalet döda per år 131.
 • Åldersdistributionen visar att andelen äldre ökar för varje år som går. År 2035 utgör de som är 60+ cirka 40 procent av befolkningen.
 • Under den beräknade perioden tar in- och utflyttning tar i stort sett ut varandra.

Siffrorna kommer att vara en viktig parameter i vårens strategidialoger i nämnderna.

Övrigt

 • Det blir omtag i arbetet med den nya visionen - Vision 2035. Politiken har beslutat att arbetsgruppen ska samlas igen för att ta fram ett nytt förslag.

På ledningsgruppens möte den 10 februari december diskuterades bland annat arbetet med den nya delegationsordningen. Vi gick också igenom investeringsbudgeten för de kommande åren.

Medarbetarundersökning, QuickSearch

Medarbetarundersökningen genomfördes av företaget QuickSearch. Den var riktad till chefer och anställda i stadshuset. Svarsfrekvensen var 86 %.

Medarbetarundersökning 2019

Ledningsgruppen består av:

 • Lena Ekh, kommundirektör
 • Hans Kenttä, ekonomichef
 • Niclas Asplund, HR-chef
 • Göran Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Arja Martinviita, chef för barn- och ungdomsförvaltningen
 • Suvi Järvinen-Valo, chef för socialförvaltningen
 • Daniel Fälldin, kommunikatör

Senast uppdaterad: 07 aug 2020