Du är här:

Ledningsgruppen informerar

Ledningsgruppen är kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av kommunens verksamhet.

Ledningsgruppen träffas en till två gånger i månaden.

På ledningsgruppens möte den 25 oktober diskuterades bland annat arbetsmiljöfrågor, utvecklande ledarskap och vision 2035. Förutom detta så var nya riktlinjer för sjukanmälan, statens kostnadsutjämning och kommunens resultat på agendan.

Psykosocial arbetsmiljökartläggning

HR-enheten genomförde i början av oktober en enkätundersökning bland våra chefer. Totalt svarade 45 av 47 chefer (svarsfrekvens 96%). Syftet var att kartlägga chefernas organisatoriska arbetsmiljö. Underlaget ger en helhetsbild av hur cheferna har det, hur de fördelar sin arbetstid och hur kommunikationsvägarna och stödet i organisationen ser ut. Dessa kunskaper ger god grund för att kunna prioritera och fatta kloka beslut om åtgärder och insatser.

Kursen utvecklande ledarskap

Under hösten har kommunens chefer genomgått utbildningen Utvecklande ledarskap (UL). Kursen riktar in sig på chefens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera. Forskningen visar att ledarmodellen ”Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. Utvärderingen från kursen var överlag väldigt positiv.

Ledningsgruppen beslutade att alla chefer i Haparanda ska vara UL-utbildade. Det beslutades också att HR ska ta fram en utvecklingsplan för ledare och framtida ledare.

Kommunens nya vision, Vision 2035

Ledningsgruppen diskuterade arbetet med den nya visionen. Det var under våren 2019 som politiken gav uppdraget att starta ett arbete för att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna.

Just nu är ett förslag till en ny vision ute på remiss hos de politiska partierna. Vision 2035 kommer att beslutas i kommunfullmäktige i december 2019.

Läs mer: Rapport Vision 2035 Pdf, 1.9 MB.

Ändringar i den statliga kostnadsutjämningen

Regeringen har gjort ändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Med förslaget förstärks utjämningen utifrån faktorer som gleshet och socioekonomi. I slutändan innebär det 20 miljoner mer för Haparanda kommun. Ledningsgruppen diskuterade förutsättningslöst hur dessa resurser skulle kunna utnyttjas på bästa sätt

Kommunens resultat Q3

Ledningsgruppen gick igenom de aktuella siffrorna gällande den kommunala ekonomin. Enligt prognosen kommer resultatet för 2019 att landa på +33,4 miljoner kronor. Det motsvarar 5,1% av skatter och statsbidrag. När det gäller driften så uppvisar både socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden underskott.

Läs mer: Rapport Q3, 2019 Pdf, 541.1 kB.

På ledningsgruppens möte den 5 december diskuterades bland annat försäljningen av värmeverket och löneöversynen för nästa år. Vi gick också igenom resultaten av en marknadsundersökning som genomförts i fyrkanten.

Mötet var kort och höll på i 2 timmar.

På ledningsgruppens möte den 22 januari diskuterades bland annat medarbetarundersökningen. Vi gick också igenom resultaten av KKiK samt tittade på SCB:s befolkningsprognos för Haparanda fram till år 2035.

Medarbetarundersökning, QuickSearch

Medarbetarundersökningen genomfördes av företaget QuickSearch. Den var riktad till chefer och anställda i stadshuset. Svarsfrekvensen blev 86 % vilket får ses som väldigt bra. Representanter från QuickSearch kommer att presentera resultatet den 3 februari kl 14.30-16.00 (i Sandskär). Tidigare samma dag kommer resultatet presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott.

KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet

Haparanda stad är med i Kommunens Kvalitet i Korthet där vi jämförs med många andra kommuner när det gäller kvalitet och service utifrån medborgarens perspektiv. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.. Kommunens prestationer mäts utifrån tre områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

Resultat 2019, Områden och nyckeltal för Haparanda stad (pdf) Länk till annan webbplats.

Befolkningsprognos

Haparanda stad har köpt en befolkningsprognos för åren 2020 till 2035. För varje prognosår ökar osäkerheten och för prognoser längre än tio år framåt är prognosen mycket osäker.

Sammanfattning:

 • År 2035 kommer det att vara 8 888 invånare i kommunen.
 • I genomsnitt är antal födda per år 78.
 • I genomsnitt är antalet döda per år 131.
 • Åldersdistributionen visar att andelen äldre ökar för varje år som går. År 2035 utgör de som är 60+ cirka 40 procent av befolkningen.
 • Under den beräknade perioden tar in- och utflyttning tar i stort sett ut varandra.

Siffrorna kommer att vara en viktig parameter i vårens strategidialoger i nämnderna.

Övrigt

 • Det blir omtag i arbetet med den nya visionen - Vision 2035. Politiken har beslutat att arbetsgruppen ska samlas igen för att ta fram ett nytt förslag.

På ledningsgruppens möte den 10 februari december diskuterades bland annat arbetet med den nya delegationsordningen. Vi gick också igenom investeringsbudgeten för de kommande åren.

Medarbetarundersökning, QuickSearch

Medarbetarundersökningen genomfördes av företaget QuickSearch. Den var riktad till chefer och anställda i stadshuset. Svarsfrekvensen var 86 %.

Medarbetarundersökning 2019 Powerpoint, 2.1 MB.

På ledningsgruppens möte den 24 april diskuterades bland annat budget samt aktuella rekryteringar och personalförändringar. Vi hade också stort fokus på situationen gällande Covid-19 och vårflåden.

Arbetet med Covid-19

Pågående stabsarbete:

 • Dagliga möten.
 • Vi följer läget och koordinerar insatser.
 • Beredskap på helgerna.

Kontinuerliga informationsinsatser för att hålla allmänheten informerad.

Arbetet med vårfloden

Stor mängd snö gör att risken för en svår vårflod är stor. Prognosen är att nivån hamnar på över skyddsvallen. Det beslutades att höja skyddsvallen (vid golfbanan) med 40 cm. Informationsinsats för att uppmärksammma allmänheten att det är en potentiellt allvarlig situation.

På ledningsgruppens möte den 8 maj diskuterades bland annat skatteprognosen Länk till annan webbplats. och dess ekonomiska konsekvenser. Vi gick också igenom riktlinjer för distansarbete, men störst fokus låg på situationen gällande Covid-19.

På ledningsgruppens möte den 28 maj låg fokus på budget och ekonomi. Vi diskuterade budgetförslag inför 2021 samt gick igenom det ekonomiska utfallet för Q1 2020.

På ledningsgruppens möte den 10 juni diskuterades bland annat dataskydd, skolorganisationen och vision 2035.

Ny skolorganisation

Idag har kommunen har 7 kommunala grundskolor med cirka 1 100 elever. Den nya skolstrukturen innebär att Haparanda i framtiden kommer att ha:

 • en högstadieskola
 • två F-6 skolor i centralorten
 • tre F-6 skolor i byarna

Syftet med den nya skolstrukturen är att skapa förutsättningar för en pedagogiskt effektiv och mer likvärdig skola. Målet är att skolorna ska ha tillgång till rätt utbildad personal och att personalen ska ha möjlighet att samverka med kollegor både inom och mellan sina kompetensområden. Alla elever ska ges möjlighet att nå sina mål i en bra lärmiljö.

Löpande information till vårdnadshavare om den nya skolstrukturen skickas ut av respektive rektor/intendent/mentor via lärplattformen Infomentor.

Vision 2035

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna. Genomförandeplanen innehåller tre steg som kortfattat innebär: Steg 1: Fråga Haparandabor om framtidens Haparanda, steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Haparanda år 2035? och steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige i juni 2020.

Läs mer:
https://www.haparanda.se/kommun-och-politik/mal-budget-och-uppfoljning/haparanda-vision-2035/arbetet-med-den-nya-visionen.html Länk till annan webbplats.

På ledningsgruppens möte den 25 september diskuterades bland annat om budget i balans, näringslivsrankingen samt jämställdhet och folkhälsa.

Näringslivsrankingen

Svenskt näringsliv har släppt resultatet av sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Haparanda har klättrat 44 placeringar och återfinns på plats 198. Se bifogade dokument för mer information.

Läs mer:
https://www.haparanda.se/nyheter/haparandasklattrar44placeringariaretsnaringslivsranking.5.4737f48e174686e8c1047fe6.html Länk till annan webbplats.

På ledningsgruppens möte den 13 november diskuterades bland annat om corona, skolranking och budget och strategiplanen.

Coronaläget

På grund av det allvarliga läge som vi befinner oss i är det viktigt att vi alla respekterar och följer de skärpta råden. För att bidra till minskad smittspridning har vi nu tagit beslut om att begränsa och stänga ner vissa verksamheter, bland annat så har vi infört besöksförbud till våra äldreboenden. De nya råden gäller i ett första skede fram till den 8 december. 

Skärpta allmänna råd för Norrbotten:

https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/Skarpta-allmanna-rad-galler-for-Norrbotten/ Länk till annan webbplats.

Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten (vecka 45):

https://www.norrbotten.se/publika/lg/kom/Corona/Veckorapporter%20covid-19/201109%20V%2045%20CoV-19-rapport.pdf Länk till annan webbplats.

Konstaterade coronavirusfall i Finland:
https://experience.arcgis.com/experience/2b4648368532409788966d21e9c1e840 Länk till annan webbplats.

Skolranking

Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun tittar på hur Sveriges kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier. Det handlar bland annat om resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet och elevresultat. Haparanda återfinns på plats 86 av landets 290 kommuner. Det är 12 placeringar sämre än förra året då Haparanda återfanns på plats 74. Jämför man enbart kommunerna i Norrbotten hamnar Haparanda på plats 9 av 14. Övertorneå placerar sig bäst i länet.

Läs mer:
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2020/haparanda Länk till annan webbplats.

På ledningsgruppens möte den 22 januari diskuterades bland annat om corona och persontrafiken på haparandabanan.

Coronaläget

 • Smittspridningen i Haparanda var i mitten av månaden på den högsta konstaterade nivån sedan coronapandemins inledning. Förra veckan insjuknade 46 haparandabor i covid-19. Den här veckan har redan 62 personer smittats.
 • Den 9 januari skickade Haparanda stad en hemställan till Folkhälsomyndigheten om besöksförbud på alla äldreboenden i Haparanda. Folkhälsomyndigheten gick på kommunens linje och utfärdar ett tillfälligt besöksförbud på alla äldreboenden i Haparanda. Förbudet gäller till och med 9 februari.
 • Den 20 januari tog krisledningsnämnden beslutet att förlänga distansundervisningen vid Tornedalsskolan till och med den siste januari.

Persontrafiken

Nu har Trafikverket byggt klart de anläggningsdelar som berör persontrafiken på Haparandabanan. Nu återstår bara att slutföra förändringar i signalsystemet innan trafiken på sträckan kan komma igång.

Läs mer:
https://www.haparanda.se/nyheter/plattformarnaihaparandaochkalixarfardigbyggda.5.c096324176f8f60cc97793b.html

På ledningsgruppens möte den 12 februari diskuterades bland annat om corona, KKiK och strategidialogen.

KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Syftet med KKiK är framför allt att stärka de förtroendevalda i att styra mot resultat och att föra dialog med medborgarna.

Läs mer om KKiK och resultatet 2020

Kort samtal om delegationsordningen och strategidialogen

På ledningsgruppens möte den 19 mars diskuterades bland annat om Agenda 2030 och om en Jämställd och attraktiv kommun.

Agenda 2030

Haparanda stad ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. I vårt arbete ska vi bidra till FN:s 17 globala mål och Agenda 2030. Kommunen har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunens grunduppdrag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Viktigast av allt är att alla kan bidra till en hållbar utveckling på olika sätt, som privatperson eller som anställd i kommunen.

Tågstart 1 april

Den 1 april startar persontågstrafiken. På grund av pandemin kommer det inte att ske en formell invigning på stationen. Det kommer dock att ske olika saker under dagen, bland annat en livesändning från Kalix (mellan kl. 09-10).

Kort samtal om marknadsföring Robinson/TCOD/Heart of Lapland, nattåg, strandcafé och ledardagen.

På ledningsgruppens möte den 16 april diskuterades bland annat om nuläget i våra förvaltningar, corona samt befolkningsutvecklingen i kommunen.

Befolkningsutveckling i Haparanda

Haparanda har haft en negativ befolkningsutveckling under en längre tid. Under den senaste 10-årsperioden har kommunen tappat nästan 500 personer. Tendensen verkar hålla i sig. En befolkningsprognos framtagen av SCB visar nämligen att Haparandas folkmängd kommer att ligga på 8 888 personer år 2035. Av dessa beräknas omkring 52 procent vara män. Ledningsgruppen beslutade att tillföra resurser för att genomföra kvalitativa undersöka kring orsakssamband gällande inflytt och utflytt.

Kort samtal om marknadsföring Robinson/TCOD/Heart of Lapland och strandcafé.

Ledningsgruppen består av:

 • Roger Danell, kommundirektör
 • Hans Kenttä, ekonomichef
 • Niclas Asplund, HR-chef
 • Göran Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Arja Martinviita, chef för barn- och ungdomsförvaltningen
 • Suvi Järvinen-Valo, chef för socialförvaltningen
 • Jimmy Henriksson, teknisk chef
 • Bengt Strandberg, näringslivschef
 • Daniel Fälldin, kommunikationsansvarig

Senast uppdaterad: