Du är här:

Planering och verksamhetsuppföljning

Planering och uppföljning är de viktigaste komponenterna för att genomföra vår verksamhet och för att följa upp att det vi gör leder åt rätt håll.

Planeringen av vår verksamhet görs i flera steg och på flera nivåer. Arbetet utgår från uppföljning av resultat, omvärldsbevakning och politikens strategiska inriktningsbeslut.

Varför verksamhetsplanerar vi?

Verksamhetsplanen ska ange riktning för verksamhetens arbete och visa på våra mål, vad som är prioriterade områden för det kommande året. Vi synliggör vad vi ska uppnå, vem som gör vad och när i tid.

Verksamhetsplanen är, när den är framtagen och beslutad, ett internt styrdokument med åtaganden som följs upp tertialsvis både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Årsplan

Årsplanen synliggör den årliga planerings- och uppföljningscykeln som finns. Den visar när våra årliga, centrala arbetsprocesser pågår och viktiga deadlines. Vid behov görs smärre justeringar.

Källa: Egen modell

Verksamhetsuppföljning

Vi följer upp vår verksamhet och ekonomi utifrån den planering som görs. Det gör vi genom olika typer av intern uppföljning som sker under olika tidsintervall.

Den centrala uppföljningen av verksamhet och budget sker per tertial. Tertialuppföljningen omfattar uppföljning av budget och avvikelser från verksamhetsplanen.

Varje månad, utom januari, tar ekonomienheten fram rapporter som visar anslagsförbrukningen per anslag.

En bra verksamhetsuppföljning och ett löpande förbättringsarbete bygger på kärnverksamhetens egna löpande uppföljning av sin verksamhet.

Medarbetarnas arbete att följa upp sitt arbete utifrån bland annat framtagna uppföljnings- och utvärderingsplaner och det löpande arbetet med att till exempel genom undersökningar få svar på om vi närmar oss/eller om vi har uppnått de effekter vi satt upp att vi ska nå.

Det handlar likväl om diskussioner på våra enheter och avdelningar där vi frågar oss: Gör vi rätt saker? Gör vi på rätt/bästa möjliga sätt? Frågeställningar som är viktiga för vår resultatredovisning och för vårt interna förbättringsarbete.

Med hjälp av vår uppföljning och de resultat som uppnåtts tar vi fram Tillväxtverkets årsredovisning. I den redovisar vi de resultat vi uppnått tillsammans med en analys. Genom att löpande arbeta med uppföljning och beskriva resultat och reflektera kring dessa blir arbetet med årsredovisningen enklare.

Senast uppdaterad: