Du är här:

Rehabilitering

Att förebygga ohälsa och främja hälsa är viktigt för oss alla och det varierar från person till person hur vi gör för att må bra. Men ibland blir vi ändå sjuka, och kanske under en längre tid. Då blir det viktigt med rehabilitering.

När du blir sjuk

När du blir sjuk tar du kontakt med din chef och berättar hur du mår. Ni följer sedan upp vid behov, beroende på hur lång sjukfrånvaro det handlar om.

När startar en rehabilitering?

 • Senast dag 30 i sjukperioden
 • Vid upprepad korttidsfrånvaro, det vill säga om du har ca 6 sjuktillfällen eller mer, under de senaste 12 månaderna. Innan eventuell rehabiliteringsåtgärd kan du som chef genomföra ett uppföljningssamtal med medarbetaren. I ett sådant samtal får du en tydligare bild av orsakerna till korttidsfrånvaron.
 • Om det finns andra anledningar till att du själv eller din chef vill göra en rehabiliteringsutredning.

Sjukskrivning är en aktiv åtgärd

Sjukskrivning ska vara en aktiv åtgärd som (i kombination med råd och stöd) bidrar till att en individ kan använda sin förmåga trots eventuella begränsningar. Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med en sjukskrivning så det blir en del av vård och behandling.

Viktigt med samarbete och regelverk

För att en rehabilitering ska lyckas krävs det att olika roller samarbetar och planerar för återgång i arbete. Det är även viktigt att det finns regelverk som ger stöd i rehabiliteringsprocessen. Som arbetsgivare ska vi på Haparanda stad alltid förhålla oss till Socialförsäkringsbalken, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi ska

 • arbeta förebyggande, främjande och vara aktiva i vårt rehabiliteringsansvar, samt skapa förutsättningar för återgång i arbete
 • vara drivande, planera och har en aktiv dialog tillsammans under hela sjukskrivningsprocessen
 • vara tydliga med vilka alternativ som finns inom den ordinarie verksamheten
 • lämna de upplysningar som Försäkringskassan efterfrågar i sin utredning

Medarbetaren
Ansvarar för att lämna de upplysningar som behövs för att bedöma arbetsförmågan och klarlägga behovet av rehabilitering, samt att efter bästa förmåga ta egna initiativ och aktivt medverka i sin rehabilitering.

Arbetsgivaren
Ansvarar för att planera och genomföra arbetsanpassning och rehabiliteringsåtgärder samt att i samråd med medarbetaren lämna upplysningar till Försäkringskassan. Chefen ansvarar för rehabiliteringen och kan ta stöd av HR.

Hälso- och sjukvården
Ansvarar för att ställa diagnos, ge medicinsk behandling och rehabilitering – inkluderar ställningstagande till om sjukskrivning är rätt åtgärd. Beskriver hur sjukdomen och dess konsekvenser påverkar medarbetarens förmåga till arbete.

Försäkringskassan
Ansvarar för att utreda och bedöma arbetsförmågans nedsättning och rätten till sjukpenning samt ger stöd till den försäkrade genom att verka för att rätt åtgärder vidtas i rätt tid av rätt aktör. Vid behov klarlägger FK den försäkrades förutsättningar för återgång i arbete och samordnar åtgärder av arbetslivsinriktad rehabilitering med andra aktörer.

Fackliga ombud och Skyddsombud
Finns som stöd till medarbetaren om han/hon önskar det.

Företagshälsovård
Ansvarar för att vid behov erbjuda rätt stöd till medarbetaren och samverka med arbetsgivaren för god planering och återgång i arbete. FHV har tillsammans med FK ett ansvar att följa upp att individen är aktivt engagerad i sin rehabilitering.

Rehabiliteringskedjan innebär att Försäkringskassan gör en bedömning av arbetsförmågan hos en medarbetare och att bedömningen förändras beroende på hur länge sjukperioden pågått. Vi som arbetsgivare behöver förstå och förhålla oss till dessa "bedömningsgränser", för att se vad vi kan göra för att främja en snabb och säker återgång i arbete.

Dag 0 – 90

Under de första 14 dagarna utges sjuklön från arbetsgivaren. Därefter blir det ett ärende hos Försäkringskassan som kommer att bedöma arbetsförmågan och de tittar särskilt på vilken typ av aktivitetsnedsättning det handlar om.

Bedömningen görs i förhållande till ordinarie arbete och om det till exempel går att arbeta 25, 50 eller 75%.

Arbetsanpassningsåtgärder kan bli aktuellt, till exempel

 • förändrade arbetsuppgifter
 • hjälp med prioritering
 • möjlighet till avbrott i arbetet
 • särskilda hjälpmedel/arbetshjälpmedel
 • andra arbetstider
 • arbeta ostört/avskilt
 • socialt stöd
 • handledning
 • särskilda arbetsinstruktioner
 • särskilda säkerhetsåtgärder i förhållande till ev funktionsnedsättning

Dag 91 – 180

Efter 3 månaders sjukskrivning, bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan i förhållande till annat arbete än ordinarie. Försäkringskassan kan be arbetsgivaren om ett arbetsgivarutlåtande för att bedöma vilka arbeten som kan bli aktuella istället. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att skapa nya arbeten, utan endast skyldighet att erbjuda lediga befintliga tjänster som passar medarbetarens kompetens och förmåga. Skulle annan ledig tjänst inte finnas fortsätter Försäkringskassan att bedöma arbetsförmågan i förhållande till ordinarie tjänst.

Dag 181 - 365

Efter 6 månaders sjukskrivning, bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. I praktiken kan det innebära att hela Sveriges arbetsmarknad kan bli aktuell.

Med normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden avses:
Vanliga arbeten på arbetsmarknaden där en försäkrads arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Ett sådant arbete innebär krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska inte längre den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, och andra liknande omständigheter beaktas.

Det kan också bli aktuellt med arbetsträning tillbaka i ordinarie arbete. Arbetsträning sker under max tre månader om inte annan särskild planering har avtalats. Under dessa tre månader sker en successiv upptrappning i arbetstid tills medarbetaren når ordinarie arbetstid igen.

I särskilda fall kan bedömningen efter 180 dagar skjutas upp av Försäkringskassan. Det kan ske vid till exempel deltidsarbete eller om ny operation planeras.

Dag 365 -

Efter 1 år kan Försäkringskassan göra bedömningen att rätten till sjukpenning upphör, om utredningen visar att medarbetaren kan klara ett annat arbete på den Svenska arbetsmarknaden. Försäkringskassan kan dock göra undantag om det anses oskäligt att bedöma medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden, till exempel om hen är svårt sjuk.

I en rehabiliteringsprocess kan det bli aktuellt att ta hjälp av Företagshälsovården (FHV). De ansvarar för att vid behov erbjuda rätt stöd till medarbetaren och samverka med oss som arbetsgivare för god planering och återgång i arbete.

För att starta ett samarbete med FHV, tar du som chef kontakt med HR-enheten. Där får du hjälp med att komma vidare i processen.

Titta gärna på Försäkringskassans egna sidor för arbetsgivare. Där finns många bra tips och råd, blanketter och kontaktinformation mm.

Försäkringskassans webbsidor för arbetsgivare Länk till annan webbplats.

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsplan finns i 30 kap socialförsäkringsbalken. Lagförslaget innebär att det läggs till en ny paragraf.

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete

Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar. Om Försäkringskassan efterfrågar planen ska den snarast skickas in av oss.

Planen bör tas fram i samråd med arbetstagaren, så långt det är möjligt. Om arbetstagaren vill kan en arbetstagarrepresentant eller ett ombud, närvara när planen tas fram.

Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida om sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering Länk till annan webbplats..

Upprätta en rehabiliteringsplan

Planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Utformningen av planen ska vara på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen samt att den är lätt att följa upp. Om uppföljningen av planen innebär att den behöver revideras, ska arbetsgivaren se till att det sker.

Mall för att planera återgång i arbete

Vi använder den mall som Försäkringskassan tagit fram i samråd med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete Länk till annan webbplats.

Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att senast dag 29 i sjukperioden göra ett antagande om att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

 • Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.
 • Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.
 • Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska en plan upprättas.

Senast uppdaterad: