Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

För dig som är förtroendevald

Här finns information, snabblänkar och blanketter som kan vara till nytta för dig som är förtroendevald politiker i Haparanda.

För att du ska få de bästa förutsättningarna att kunna utföra ditt politiska uppdrag
hittar du här en guide Pdf, 248.7 kB. så att du lätt kan komma igång.

 

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald politiker i Haparanda stad har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som fullmäktige beslutat om. För att utbetalning ska göras krävs att du ansöker om detta genom att fylla i ersättningsblanketten nedan.

Blankett för utbetalning av arvode och ersättninga Pdf, 149.1 kB.r
Här kan du läsa om arvodesreglementet i sin helhet Pdf, 568.6 kB.

 

Om du är förtroendevald politiker så har du rätt till teknisk utrustning för att kunna ta del av möteshandlingar, e-post med mera. Vilken typ av utrustning du får beror på vilket uppdrag du har:

KS-presidium: Passerkort/Behörighet stadshuset, Dator/iPad
KF-presidium: Passerkort/Behörighet stadshuset, Dator
Gruppledare: Passerkort/Behörighet stadshuset
KF-ledamöter: Dator
KS-ledamöter: Passerkort/Behörighet stadshuset, iPad
Nämndordf./v.ordf: Passerkort/Behörighet stadshuset, Dator/iPad
Nämndledamöter: Passerkort/Behörighet stadshuset, ipad
Revisionen: -
Ledamot/ersättare bolag: -

Kommunen tillhandahåller @haparanda.se-adress till samtliga förtroendevalda. Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

Kommunen tillhandahåller @haparanda.se-adress till samtliga förtroendevalda. Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

Lathund för din läsplatta Pdf, 156 kB. Pdf, 156 kB.
Lathund för din dato Pdf, 8.6 MB.r Länk till annan webbplats.
Användarmanual för Meetings Pdf, 273.9 kB.df, 273.9 Länk till annan webbplats.

Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning?

kontakta: it-kontoret@haparanda.se.

Varför startar inte min dator?

Bekräfta att batteriet inte är tomt. Koppla in datorn i laddaren och försök därefter igen. Kontakta IT-kontoret ifall det fortsatt inte fungerar.

Varför får jag ingen bild när jag försöker presentera på en extern bildskärm eller projektor?

Bekräfta att kabeln till den externa bildkällan är ikopplad och att rätt ingång är vald på den externa bildkällan. På datorn, tryck på tangenterna Windows knappen (mellan CTRL och ALT nere till vänster) och P samtidigt. En meny nere i höger hörn bör dyka fram. Välj exempelvis Duplicera för att se om det blir bild i externa bildkällan.

Varför saknar jag internetåtkomst?

Bekräfta att du antingen har ikopplat en nätverkskabel eller är uppkopplad till ett WiFi nät. Om du befinner dig på annan ort utan ett känt WiFi nät så kan du dela internet från din telefon (så kallat Mobile hotspot).

Vad ska jag göra om jag har tappat bort min dator?

Kontakta omedelbart IT-kontoret.

Vad ska jag göra om jag har glömt bort mitt lösenord?

Du kan återställa ditt lösenord med hjälp av e-legitimation (exempelvis BankID) via en intern e-tjänst: https://pw.haparanda.se.

Vad ska jag göra om jag vill installera ett program på min dator?

Kontakta kansliet.

Får jag köpa min dator när jag avslutar mitt förtroendeuppdrag?

Nej, du lånar datorn av kommunen under tiden du har ditt förtroendeuppdrag. När du avslutar uppdraget ska den och alla tillbehör (till exempel laddare) återlämnas till kommunsekreteraren.

Surfplatta

Hur vet jag att surfplattan är ansluten till internet?

Kontrollera att WiFi-symbolen syns i skärmens övre vänstra hörn. Om symbolen inte syns, kontrollera att Wi-Fi är påslaget. Det gör du genom att gå in i appen Inställningar, klicka på Wi-Fi. Kontrollera så att Wi-Fi är påslaget (knappen är i grönt läge).

Kontrollera att det WiFi-nätverk som du vill använda, är markerad med en bock.

Varför fungerar inte min genväg till kallelsen på min surfplattas hemskärm?

Kontrollera att surfplattan är uppkopplad på internet. Om genvägen fortfarande inte fungerar är genvägen troligtvis trasig. Det innebär att någonting har ändrats i den länk som genvägen består av. Kontakta i detta fall IT-supporten.

Varför laddar inte surfplattan när jag ansluter strömkabeln?

Testa att ta ur sladden och sätt in den igen. Ta ur sladden från adaptern och sätt in den igen. Testa ett annat eluttag. iPaden kan vara helt urladdad, då tar det längre tid för den att laddas upp. Låt iPaden sitta i laddaren ett par timmar.

Varför tar batteriet slut så snabbt?

Batteritiden påverkas av de inställningar du har gjort och vilka funktioner du använder. Kontrollera att funktionen Bluetooth är avstängd, du hittar funktionen i appen Inställningar. När knappen är helvit är Bluetooth avstängt. Bluetooth förbrukar mycket batteri om den är påslagen.

Kontrollera att du inte har många appar igång samtidigt. Ju fler appar som är igång desto kortare blir batteritiden på iPaden. För att stänga av appar som du inte använder just nu dubbelklickar du på hemknappen. Då dyker alla appar som du har igång upp som rutor. Scrolla i sidled för att se alla. För att stänga av en app trycker du på appens ruta, håller ner fingret och drar snabbt uppåt. Appen och allt sparat innehåll finns kvar på din iPad, den är inte raderad.

Sänk skärmens ljusstyrka, stark ljusstyrka tar mycket batteri. Gå in på appen Inställningar, tryck på Bakgrundsbilder och ljusstyrka. Reglera ljusstyrkan med fingret.

Min surfplatta har låst sig, ingenting händer när jag trycker på skärmen!

Försök starta om iPaden med "mjuk omstart" - då håller du ner hemknappen och av/på-knappen samtidigt i minst 10 sekunder. Håll ner tills Apples logga, ett äpple, visas på skärmen. Då startar iPaden om. Ingenting har raderats från iPaden.

Vad ska jag göra om jag har glömt bort mitt lösenord?

Du kan återställa ditt lösenord med hjälp av e-legitimation (exempelvis BankID) via en intern e-tjänst: https://pw.haparanda.se.

Får jag köpa min surfplatta när jag avslutar mitt förtroendeuppdrag?

Nej, du lånar den av kommunen under tiden du har ditt förtroendeuppdrag. När du avslutar uppdraget ska den och alla tillbehör (till exempel laddare) återlämnas till kommunsekreteraren.

Här finns kallelser och protokoll för kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen och dess utskott. Här finns också handlingar från vissa andra instanser.

Officiell anslagstavla Länk till annan webbplats.
Kallelser, handlingar och protokoll Länk till annan webbplats.
Webbsändningar av kommunfullmäktiges möten Länk till annan webbplats.

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret Troman finns uppgifter om dig som politiker samt vilka förtroendeuppdrag du har. Här finns även dina kontaktuppgifter publicerade.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Blankett för samtycke för behandling av personuppgifter Pdf, 79.8 kB.

Kanske är du ny i organisationen, eller kanske behöver du bara friska upp minnet i någon fråga? Utgångspunkten är att ni ledamöter och ersättare är utsedda av kommunfullmäktige med ett uppdrag och en skyldighet att ansvara för de olika nämndernas verksamheter. Allt i enlighet med styrdokument, lagar och andra riktlinjer och regler. Ledamöter deltar i ett kollektivt beslutsfattande. Där har varje ledamot en grundläggande skyldighet att närvara vid sammanträden, förbereda sig och sätta sig in i ärenden och att delta i beslutsfattandet.

Politisk verktygslåda, grundutbildning Pdf, 926.7 kB.

Ledamöter i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor. Om du är ledamot i en nämnd får du väcka ärenden i nämnden. När du som ersättare tjänstgör i kommunfullmäktige eller nämnd har du samma rättigheter som ordinarie ledamöter.

GDPR för förtroendevalda

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), och upplyser dig här om vad detta innebär för dig som förtroendevald.

Vilka uppgifter behandlas om dig

 • namn
 • personnummer
 • partitillhörighet
 • politiska uppdrag
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • foto
 • adress

Ändamål:

 • nämndsadministration
 • kommunikation kring det politiska uppdraget
 • arvodering
 • presentation av kontaktuppgifter för allmänheten

Överföring och gallring

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Personuppgifterna gallras vid avslutad mandatperiod alternativt uppdragets avslut.

Observera att alla uppgifter du lämnar till oss är offentliga och kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av de lagliga grunderna Allmänt intresse och Samtycke.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Dina rättigheter

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till dataskyddsombudet samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar, samt begära rättning av uppgifter och radering av uppgifter som behandlas med stöd av Samtycke.

Dataskyddsombud

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunkansliet. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud via e‐post dataskyddsombud@haparanda.se

Samtycke för publicering

För att publicera dina kontaktuppgifter på haparanda.se behöver vi ditt samtycke. Observera att samtycket inte gäller huruvida vi får behandla dina uppgifter utan endast publiceringen på vår webbplats. Övrig behandling går under den lagliga grunden Allmänt intresse och inget samtycke behövs. Du har rätt att när som helst återkalla/ta tillbaka ditt samtycke.

Motion och interpellation

Att motionera betyder att sätta något i rörelse och innebär i det här fallet ett förslag till beslut i kommunens högsta beslutande församling kommunfullmäktige.

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, får inte ta upp ämnen av olika slag, och lämnas in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett fullmäktigesammanträde. Motioner får även lämnas in per e-post. Motion skall vid sådant fall lämnas in undertecknad och inskannad. Motionen anses väckt först när den behandlas i fullmäktige. En motion innehåller alltid ett eller flera tydliga yrkanden beslutsinstansen kan ta ställning till och ibland en kort motivering till dessa. Ta gärna hjälp av blanketten eller e-tjänsten nedan när du skriver din motion.

Interpellation

Interpellationen är en fråga i kommunfullmäktige som kräver ett utförligt svar. Interpellationen ställs av en enskild ledamot till en förtroendevald med särskilt politiskt ansvar för ett visst område. Till skillnad från enkla frågor ges andra ledamöter sedan möjlighet att delta i den efterföljande debatten.

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 4 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Interpellationer får även ställas per e-post. Interpellationen skall vid sådant fall lämnas in undertecknad och inskannad. Tänk på att frågorna tydligt ska framgå för den som ska besvara interpellationen. Ta gärna hjälp av blanketten eller e-tjänsten nedan när du skriver din interpellation.

Att skriva motioner- en gudie (pdf) Pdf, 360.4 kB.

 

Pdf, 360.4 kB.

Motion (blankett) Word, 220.5 kB.

IWord, 220.5 kB.Interpellation (blankett Word, 219.5 kB.)
E-tjänst-Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Haparanda - Haparanda Länk till annan webbplats.

Nämndinitiativ

Blankett för initiativärende barn-och ungdomsnämnden Pdf, 61.2 kB. Pdf, 61.2 kB.

Blankett för initiativärende kommunstyrelsen Pdf, 60.5 kB.

Enkel fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig förtroendevald kan lämna in en så kallad enkel fråga. Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt

En enkel fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 2 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga får även väckas per e-post. Frågan skall vid sådant fall lämnas in undertecknad och inskannad.

Fråga (blankett Word, 219.5 kB.)
Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Haparanda - Haparanda Länk till annan webbplats.

Kommunens verksamhet styrs genom ett antal olika lagar, inte minst KommunallagenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Kommunallagen ger grundförutsättningarna för vad en kommun är och vad den får göra och hur kommunen får göra det.​

Andra lagar som styr verksamheten är:

Fler lagar finns på Sveriges Riksdags webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Säkerhet och arbetsmiljö

Haparanda stad accepterar inte några former av hot eller våld mot elever, anställda eller förtroendevalda politiker. Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. Observera att du ska uppge att du är förtroendevald politiker. Du bör ta reda på hur du når säkerhetsansvarig i kommunen, så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

Polisens handbok för personlig säkerhetLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Gör en polisanmälan Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till nämndsekreterare

Joakim Jakobsson, kommunsekreterare
E-post: joakim.jakobsson@haparanda.se
Telefon: 0922-260 20

Kirsi Heino, barn- och ungdomsnämnden
E-post: kirsi.heino@haparanda.se
Telefon: 0922-260 41

Hanna Pitkänen, socialnämnden
E-post: hanna.pitkanen@haparanda.se
Telefon: 0922-260 51

Börje Svelin, samhällsbyggnadsnämnden
E-post: borje.svelin@haparanda.se
0922-26086

Taggar:

Kommun och politik