Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2035.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budget med tillhörande strategiplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. Genom budgeten fördelas resurserna till de olika verksamheterna. I budget- och strategiplanen fastställs också kommunens övergripande strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål. Dessa ligger till grund för verksamheternas planering och mynnar ut i medarbetaråtaganden.

Fördelningen i 2024 års budget

 • Kommunstyrelsen har 144,0 miljoner kronor.
 • Socialnämnden har 308,0 miljoner kronor.
 • Barn- och ungdomsnämnden har 252,9 miljoner kronor.
 • Samhällsbyggnadsnämnden har 5,2 miljoner kronor.

Strategiska prioriteringar ska styra kommunen som organisation. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka strategiska prioriteringar som ska gälla.

I april 2023 antog kommunfullmäktige kommunens nya strategiska prioriteringar. De sträcker sig från år 2023 till och med år 2026.

Kommunfullmäktiges prioriteringar – tre huvudinriktningar

 • Vi skapar gränslös samverkan- genom öppenhet och nyfikenhet
  En gränslös kommun att leva, verka och vistas i. I skolan har vi höjt utbildningsutbudet och kunskapen på alla nivåer.
 • Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid. Hållbar utveckling och stärkt kvalitet i verksamheterna. Hållbar infrastruktur. Ett starkare civilsamhälle.
 • Vi skapar trygghet med respekt och acceptans Haparanda ska vara tryggt och jämlikt. I Haparanda har vi en välmående befolkning.

Haparanda stads strategiska prioriteringar – den politiska viljan – för åren 2023–2026 ansluter till Vision 2035 som beslutades 2020.

Strategiska prioriteringar

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal övergripande mål:

 1. Hållbar utveckling i linje med Agenda 2030
 2. Hållbar ekonomi
 3. Hållbar infrastruktur
 4. Hållbara livsmiljöer
 5. Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
 6. Hållbart och livslångt lärande
 7. En tryggt och jämlik kommun
 8. Hållbar och meningsfull fritid
 9. Stärka entreprenörsandan

Läs hela mål och straregi- kommunfullmäktiges inriktningar Pdf, 441.3 kB.

Miljömål

Haparanda stad har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete.

Haparanda stad ska arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Kommunfullmäktige har 2007 och 2015 antagit sju lokala miljömål:

 1. Frisk luft
 2. Begränsad klimatpåverkan
 3. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 4. God bebyggd miljö
 5. Ett rikt odlingslandskap
 6. Levande sjöar och vattendrag
 7. Giftfri miljö

De lokala miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Haparanda stad utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Sveriges miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet.

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

 • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet.
 • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
 • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
 • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Mål för jämställdhet

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Utifrån detta arbetar Haparanda stad efter regeringens sex delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Haparanda stads vision är ”En framtid utan gränser” och sträcker sig fram till år 2035.

Vision 2035 är en vision om hur vi tar till vara på möjligheterna och tillsammans skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Haparanda.

Visionen bygger på tre områden:

Vi skapar gränslös samverkan genom öppenhet och nyfikenhet

År 2035 är Haparanda ett internationellt föredöme inom samarbete och samverkan. Relationen mellan Haparanda och Torneå har fördjupats. Gränsen och det geografiska läget gör området till ett populärt besöksmål. Det är naturligt att röra sig mellan anställning, utbildning och eget företagande. Det finns stor öppenhet för nya idéer och individer. I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, respekterar och bryr sig om varandra. Samverkan med närliggande universitet bidrar till ett livslångt lärande. Civilsamhället är en viktig kraft för att skapa gemenskap, sammanhang och närhet.

Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid

År 2035 är Haparanda ett hållbart och klimatsmart samhälle. Naturen är en viktig del av kommunens identitet. Smarta lösningar gör det enkelt att leva miljövänligt och återvinning och återbruk är en naturlig del av vardagen. Förbättrade kommunikationer och en digital utveckling ökar förutsättningarna för utveckling i hela kommunen. Infrastrukturen är i gott skick genom investeringar och effektiva drift- och underhållsåtgärder. Det finns goda möjligheter till boende, försörjning och rekreation. Barn och vuxna har framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv.

Vi skapar trygghet med respekt och acceptans

År 2035 är Haparanda en jämställd kommun med jämlika levnadsmöjligheter. Satsningar på hälsa och välmående ger livskvalitet under livets alla skeden. Det rika utbudet av aktiviteter bidrar till god hälsa och meningsfull fritid för alla. Samhället är tryggt och säkert och det finns en stark social sammanhållning. Haparanda är känt som en plats där alla kan vara den de är, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Här finns en enkel, avspänd och välkomnande attityd som gör att vi kan vara oss själva och känna oss hemma.

Rapport Vision 2035

Rapport Vision 2035 Pdf, 1.9 MB.

Visio 2035

Visio 2035 Pdf, 74 kB.

Du kan läsa kommunens årsredovisning. Dokumenten visar organisationens verksamhet, resultat och ställning. Årsredovisningen innehåller bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse.

Årsredovisning 2022 Pdf, 2.9 MB.

Årsredovisning 2021 Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Kommun och politik