Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Visselblåsarfunktion

Visselblåsningsfunktionen ska användas om du misstänker att en person i ledande befattning inom Haparanda stad har begått ett allvarligt fel.

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella allvarliga missförhållanden i offentlig verksamhet. Kommunen har därför en visselblåsarfunktion där du som har en arbetsrelation till kommunen, eller något av våra bolag, kan anmäla om du misstänker att en person i ledande ställning har gjort ett allvarligt fel.

Identiteten på dig som anmäler hålls hemlig och anmälan hanteras av en extern oberoende mottagare.

För missförhållanden inom kommunkoncernen

I Haparanda stads visselblåsarfunktion kan anställda, praktikanter, arbetssökande och underleverantörer och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till kommunens bolag, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden.

För allvarliga fel gjorda av personer i ledande ställning

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Haparanda stadkoncern, exempelvis vd, förvaltningschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Det du misstänker har hänt ska vara ett allvarligt fel. Det kan till exempel handla om:

 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
 • Grov diskriminering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • Anställda och arbetssökande
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare, till exempel konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Haparanda stad att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av ett externt företag på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet.

Efter anmälan

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning. Tillsammans med en utsedd representantgrupp på Haparanda stad tar man fram förslag till vidare hantering.

Om du har valt att lämna dina kontaktuppgifter kommer du att få en återkoppling från företaget inom sju dagar.

Ärenden som inte är visselblåsning skickas vidare

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom.

Haparanda kommun använder Lanteros visselblåsartjänst, som är en kanal för rapportering om missförhållanden i verksamheter.

Rapporteringstjänst för Haparanda kommun - Lantero Länk till annan webbplats.

Taggar:

Kommun och politik