/

Du är här:

EU-projekt

Haparanda stad bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra.

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade:

Tornedalens järnvägsmuseum och kulturhus

Projektperiod (förstudie): 2020 till 2021-12-31

Loggor för Leader samt för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet är en förstudie som undersöker möjligheten att starta upp och driva ett kulturhus med ett järnvägshistoriskt museum i den anrika stationsbyggnaden. Projektet genomförs i samarbete med både näringsliv och föreningsliv.

Projektet ska resultera i en färdig genomförandeplan för uppstart och drift av olika verksamhetsgrenar. 

Ansökan och projektbeskrivning (PDF) Pdf, 76.1 kB.

Ortsammabindande Nät

Projektperiod: 2020-06-01 till 2023-04-30

Logga för den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prioriterade sträckor under projektperioden:

  • Nikkala - Västra Nikkala
  • Kukkola - Kattilasaari
  • Nikkala - Santasaari

Syftet med projektet är att bygga ortsammanbindande nät i glest befolkade delar av Haparanda kommun där marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur saknas. Projektets övergripande mål är att öka antalet små och medelstora företags möjligheter att kunna få tillgång till bredbandskoppling om minst 100 Mbit/s. Efter projekttidens slut ska Haparanda kommun äga och ansvara för investeringar i bredbandsnätet.

Digiby - smarta hållbara byar

Projektperiod: 2019 till 2021-06-30

Logga för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Norrbottens landsbygder har goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digitala tjänster och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig och vara verksamma på landsbygden.

Just nu pågår projektet ”DigiBy” i Haparanda där Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten testar nya digitala tjänster med syfte att öka tillgängligheten till service i glesbygd. Läs mer om ”DigiBy”på projektets hemsida Länk till annan webbplats..

Världsarvet Struves meridianbåge

Projektperiod: februari 2020 till 2022-09-30

Loggor för Interreg Nord samt för Region Norrbotten och Lapin liitto.

Projektets huvudmålsättning är att skapa en grund till hållbara, ansvarsfulla och attraktiva kulturella och turistiska produkter och tjänster samt nya pedagogiska koncept kopplat till världsarvet Struves meridianbåge genom att öka kulturarvs utbud från i Haparanda och Torneå till Hammerfest. Målen kan separeras till fyra delmål:

  1. Utveckling av regionala och internationella nätverk för att lösa gemensamma utmaningar;
  2. Öka kunskapen om Struves kedja såväl bland offentliga aktörer, företag, besökare som ungdomar;
  3. Förbättring av tillgängligheten av Struves kedjans punkter genom digitala lösningar och genom att öka kunskapen samt
  4. Utveckling av nya ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller kopplade till Struves kedja.

Projektpartners är Lapplands yrkeshögskola, Torneå stad (genom Tornedalens museum), Haparanda stad och Alta Museum. 

Klivet vidare 2.0

Projektperiod: februari 2021 till 2023-02-28

Projektet ska bidra till att få fler i sysselsättning samtidigt som vi motverkar pandemins effekt att fler får lämna arbetslivet. Projektet ska bygga på tidigare erfarenheter och skapa en metodik för hur jobbcoacher på kommunens arbetsmarknadsenhet kan stötta människor som uppbär försörjningstöd att närma sig eller (åter) bli del av arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: