• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

EU-projekt

Haparanda stad bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra.

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade:

Tornedalens järnvägsmuseum och kulturhus

Projektperiod (förstudie): 2020 till 2021-12-31

Loggor för Leader samt för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet är en förstudie som undersöker möjligheten att starta upp och driva ett kulturhus med ett järnvägshistoriskt museum i den anrika stationsbyggnaden. Projektet genomförs i samarbete med både näringsliv och föreningsliv.

Projektet ska resultera i en färdig genomförandeplan för uppstart och drift av olika verksamhetsgrenar. 

Ansökan och projektbeskrivning (PDF)

Ortsammabindande Nät

Projektperiod: 2018-09-01 till 2021-04-30

Logga för den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektets mål är att bygga ett ortsammanbindande nät mellan Karungi till Kärrbäck och Kärrbäck till Tandfors med hög överföringskapacitet. Det ortsammabindande nätet är en förutsättning för att kunna bygga ut ett NGA nät med minst 100 Mbits/sek.

Nätet gör det möjligt att bygga områdesnät i berörda byar som i sin tur ansluts till det ortsammabindande nätet. Haparanda stad kommer att äga nätet och verka för att nätet utvecklas.

Digiby - smarta hållbara byar

Projektperiod: 2019 till 2021-06-30

Logga för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Norrbottens landsbygder har goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digitala tjänster och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig och vara verksamma på landsbygden.

Just nu pågår projektet ”DigiBy” i Haparanda där Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten testar nya digitala tjänster med syfte att öka tillgängligheten till service i glesbygd. Läs mer om ”DigiBy”på projektets hemsidalänk till annan webbplats.

Världsarvet Struves meridianbåge

Projektperiod: februari 2020 till 2022-09-30

Loggor för Interreg Nord samt för Region Norrbotten och Lapin liitto.

Projektets huvudmålsättning är att skapa en grund till hållbara, ansvarsfulla och attraktiva kulturella och turistiska produkter och tjänster samt nya pedagogiska koncept kopplat till världsarvet Struves meridianbåge genom att öka kulturarvs utbud från i Haparanda och Torneå till Hammerfest. Målen kan separeras till fyra delmål:

  1. Utveckling av regionala och internationella nätverk för att lösa gemensamma utmaningar;
  2. Öka kunskapen om Struves kedja såväl bland offentliga aktörer, företag, besökare som ungdomar;
  3. Förbättring av tillgängligheten av Struves kedjans punkter genom digitala lösningar och genom att öka kunskapen samt
  4. Utveckling av nya ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller kopplade till Struves kedja.

Projektpartners är Lapplands yrkeshögskola, Torneå stad (genom Tornedalens museum), Haparanda stad och Alta Museum. 

Senast uppdaterad: