/

Du är här:

Hur går det till att fatta beslut?

Ibland tar det lång tid för kommunen att fatta beslut. Den långa tiden beror på att den demokratiska processen tar tid. Man ska ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra.

Många ärenden ska diskuteras i såväl partigrupper och nämnder som i fullmäktige innan man kan fatta beslut.

Så här ser vägen till beslut ut:

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från en nämnd inom staden. Det kan till exempel vara en remiss från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan.

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i stadens diarium.

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet (tjänsteyttrande).

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Regeln är att stadens nämnder och styrelser sammanträder en gång i månaden.

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: