/

Du är här:

Kommunala råd

Inom kommunen finns ett antal råd där förtroendevalda, representanter för kommunens invånare och tjänstemän träffas för en gemensam dialog.

Råden listas i bokstavsordning:

Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer arbeta kring frågor som rör folkhälsa,  trygghet och brottsförebyggande insatser.

Vad gör hälso- och trygghetsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet omvärldsbevakar frågor som rör folkhälsa och brottsprevention.
 • Hälso- och trygghetsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Haparanda stads landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Vårt mål är att dialog är vägen mot ett bra landsbygdsklimat.

Vad gör landsbygdsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
 •  
 • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
 • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Haparandas näringslivsråd består av företagsrepresentanter, politiker och tjänstemän. Rådet är ett forum för dialog och diskussion om kommunens och det lokala näringslivets utveckling. En viktig uppgift är också att samverka för att åstadkomma ett så bra företagsklimat som möjligt.

Vad gör näringslivsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens näringslivsarbete.
 • Rådet omvärldsbevakar näringslivsfrågor.
 • Näringslivsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till näringslivsutveckling.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Pensionärsrådet är sammansatt av representanter för olika pensionärsföreningar och tjänstemän i kommunal förvaltning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Vad gör pensionärsrådet?

 • Verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen.
 • Initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen. 
 • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
 • Beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som rådet kan ha synpunkter på. 
 • Ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta  i referensgrupper som tillsätts inom socialförvaltningen.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Kallelse

2021-11-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 65.3 kB.

2021-09-23 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 69.8 kB.

2020-09-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 68.2 kB.

2020-02-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 67.5 kB.

2019-03-04 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 57.5 kB.

2019-02-27 Kommunala pensionärsrådet (KPR), kallelse Pdf, 57.3 kB.

Protokoll

2021-11-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 70.8 kB.

2021-09-23 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 79.9 kB.

2021-05-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 77.3 kB.

2020-09-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 77.5 kB.

2020-02-11Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 75.6 kB.

2019-12-03 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 53.2 kB.

2019-09-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 52.6 kB.

2019-05-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 57 kB.

2019-03-04 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 59.8 kB.

2018-12-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 57 kB.

2018-08-23 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 75.2 kB.

2018-05-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 57 kB.

2018-03-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 54.1 kB.

Rådet för personer med funktionshinder är ett organ för samråd och kommunikation mellan handikapporganisationer och kommunen.

Vad gör rådet för personer med funktionshinder?

 • Verka för att synpunkter av betydelse för personer med funktionsnedsättning beaktas i den kommunala planeringen.
 • Initiera frågor som kan vara av betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som rådet kan ha anledning att lämna synpunkter på.
 • Ge representanter från rådet möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom socialförvaltningen i frågor som särskilt rör personer med funktionsnedsättning.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Haparanda och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Vad gör ungdomsrådet?

 • Verka för att synpunkter av betydelse för ungdomar beaktas i den kommunala planeringen.
 • Initiera frågor som kan vara av betydelse för ungdomar i kommunen.
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: