/

Du är här:

Haparanda Vision 2035

Haparanda stads vision är ”En framtid utan gränser” och sträcker sig fram till år 2035.

Vision 2035 är en vision om hur vi tar till vara på möjligheterna och tillsammans skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Haparanda.

Visionen bygger på tre områden:

Vi skapar gränslös samverkan genom öppenhet och nyfikenhet

År 2035 är Haparanda ett internationellt föredöme inom samarbete och samverkan. Relationen mellan Haparanda och Torneå har fördjupats. Gränsen och det geografiska läget gör området till ett populärt besöksmål. Det är naturligt att röra sig mellan anställning, utbildning och eget företagande. Det finns stor öppenhet för nya idéer och individer. I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, respekterar och bryr sig om varandra. Samverkan med närliggande universitet bidrar till ett livslångt lärande. Civilsamhället är en viktig kraft för att skapa gemenskap, sammanhang och närhet.

Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid

År 2035 är Haparanda ett hållbart och klimatsmart samhälle. Naturen är en viktig del av kommunens identitet. Smarta lösningar gör det enkelt att leva miljövänligt och återvinning och återbruk är en naturlig del av vardagen. Förbättrade kommunikationer och en digital utveckling ökar förutsättningarna för utveckling i hela kommunen. Infrastrukturen är i gott skick genom investeringar och effektiva drift- och underhållsåtgärder. Det finns goda möjligheter till boende, försörjning och rekreation. Barn och vuxna har framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv.

Vi skapar trygghet med respekt och acceptans

År 2035 är Haparanda en jämställd kommun med jämlika levnadsmöjligheter. Satsningar på hälsa och välmående ger livskvalitet under livets alla skeden. Det rika utbudet av aktiviteter bidrar till god hälsa och meningsfull fritid för alla. Samhället är tryggt och säkert och det finns en stark social sammanhållning. Haparanda är känt som en plats där alla kan vara den de är, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Här finns en enkel, avspänd och välkomnande attityd som gör att vi kan vara oss själva och känna oss hemma.

Ladda ner

Haparanda Vision 2035 (pdf) Pdf, 77.1 kB.

Haaparanta Visio 2035 (pdf) Pdf, 74 kB.

En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna. Läs mer om arbetet med att ta fram Vision 2035.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: