/

Arbetet med den nya visionen

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision, Vision 2035, med stor delaktighet från kommuninvånarna.

En vision är en beskrivning av en önskad framtid. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som sedan omsätts till aktiviteter i de kommunala verksamheterna.

Uppdraget

Framtagandet av Vision Haparanda 2035 ska kännetecknas av delaktighet och att en bredd av personer och organisationer involveras i processen.

Tre steg

I april beslutades om en genomförandeplan för arbetet. Den innehåller tre steg som kortfattat innebär:

Steg 1: Fråga Haparandabor om framtidens Haparanda.

Steg 2: Vad är viktigast för kommuninvånarna i Haparanda år 2035?

Steg 3: Ta fram förslag till ny vision som diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige i juni 2020.

Resultat från enkäterna

Totalt var det 610 personer som engagerade sig och svarade på den första enkäten. Det gav massvis idéer om vad man vill ha kvar, ta bort och lägga till i framtidens Haparanda. Utifrån vad de svarande hade angett som viktigt för Haparandas framtid valdes de 30 mest frekventa nyckelorden ut. Nyckelorden användes för att ta fram en andra webbenkät. Enkäten innehöll 30 frågor baserade på de nyckelord som hade valts ut: ”Hur viktigt är … för dig?” Man svarade på en 10-gradig skala från ”Inte så viktigt” till ”Väldigt viktigt”. Totalt genomförde 426 personer den andra enkäten.

Nedanstående diagram visar medelvärdet per fråga för samtliga svarande. Frågorna är sorterade i fallande ordning med den fråga som ansågs viktigast överst och den som ansågs vara minst viktig underst.

Statistik i ett diagram som visar vilka nyckelord som invånarna ansåg vara viktigast.

Vad är viktigast för dig? Diagram: Haparanda stad

Som diagrammet ovan visar viktade de svarande "trygghet" respektive "vård och omsorg" högst. Andra frågor som viktades tungt var "hälsa och välmående", "jobb och arbetsmarknad", "vägar" och "utbildning". De svarande viktade "kultur" lägst, följt av "kollektivtrafiken". Även "badhuset", "samarbete med Torneå" och "tvåspråkighet" var bland de lägst viktade.

Se utförlig rapport nedan.

Resultatet användes som underlag

Underlaget användes i steg 3 i visionsarbetet, som innebar att i en politisk process ta fram förslag till ny vision, Vision 2035. Den beslutades i kommunfullmäktige i juni 2020.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: