/

Du är här:

Överförmyndare

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens huvuduppgift är att se till att en enskild persons tillgångar används för hennes eller hans nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.

Överförmyndaren har ansvar för rekrytering och utbildning av gode män, förvaltare och förmyndare, tillsyn av och stöd till kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Bestämmelserna om överförmyndarens verksamhet finns främst i föräldrabalken Länk till annan webbplats..

Hur utses överförmyndaren?

I varje kommun måste det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige har bestämt att Haparanda stad ska ha en överförmyndare.

Överförmyndaren samt dennes ersättare utses av kommunfullmäktige och väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige ägt rum.

Vem kontrollerar överförmyndaren?

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos överförmyndaren.

Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Haparanda tingsrätt.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Kontakta överförmyndaren via e-post eller telefon. Besök sker enligt överenskommelse.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefontider: 9.00-12.00 (måndag-fredag)
Telefonnummer: 0922-261 39
E-post: overformyndaren@haparanda.se

Senast uppdaterad: