/

Du är här:

Utvecklingsprojekt

Haparanda stad bedriver olika projekt, både EU-projekt och andra.

Här finns ett urval av pågående projekt samlade:

Two Countries – One Destination (TCOD)

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-09-30

Loggor på rad

Projektet Two Countries – One Destination (TCOD) kommer att skapa en verksamhetsmodell, som framöver nyttjas för att utveckla besöksnäringen i destinationen. Gemensam marknadsföring kommer att göras efter att gemensamma destinationsvarumärket utvecklats. Utveckling av nya gränsöverskridande nätverk inom besöksnäringen kommer att arbetas fram och utveckling av infrastruktur och markanvändning kopplade till besöksnäringen kommer att ske under projektets gång.

Projektpartners: Huvudansvarige Business Tornio och samarbetspartnern Haparanda stad.

Ortsammabindande Nät

Projektperiod: 2020-06-01 till 2023-04-30

Logga för den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prioriterade sträckor under projektperioden:

  • Nikkala - Västra Nikkala
  • Kukkola - Kattilasaari
  • Nikkala - Santasaari

Syftet med projektet är att bygga ortsammanbindande nät i glest befolkade delar av Haparanda kommun där marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur saknas. Projektets övergripande mål är att öka antalet små och medelstora företags möjligheter att kunna få tillgång till bredbandskoppling om minst 100 Mbit/s. Efter projekttidens slut ska Haparanda kommun äga och ansvara för investeringar i bredbandsnätet.

Världsarvet Struves meridianbåge

Projektperiod: februari 2020 till 2022-09-30

Loggor för Interreg Nord samt för Region Norrbotten och Lapin liitto.

Projektets huvudmålsättning är att skapa en grund till hållbara, ansvarsfulla och attraktiva kulturella och turistiska produkter och tjänster samt nya pedagogiska koncept kopplat till världsarvet Struves meridianbåge genom att öka kulturarvs utbud från i Haparanda och Torneå till Hammerfest. Målen kan separeras till fyra delmål:

  1. Utveckling av regionala och internationella nätverk för att lösa gemensamma utmaningar;
  2. Öka kunskapen om Struves kedja såväl bland offentliga aktörer, företag, besökare som ungdomar;
  3. Förbättring av tillgängligheten av Struves kedjans punkter genom digitala lösningar och genom att öka kunskapen samt
  4. Utveckling av nya ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller kopplade till Struves kedja.

Projektpartners är Lapplands yrkeshögskola, Torneå stad (genom Tornedalens museum), Haparanda stad och Alta Museum. 

Klivet vidare 2.0

Projektperiod: februari 2021 till 2023-02-28

Projektet ska bidra till att få fler i sysselsättning samtidigt som vi motverkar pandemins effekt att fler får lämna arbetslivet. Projektet ska bygga på tidigare erfarenheter och skapa en metodik för hur jobbcoacher på kommunens arbetsmarknadsenhet kan stötta människor som uppbär försörjningstöd att närma sig eller (åter) bli del av arbetsmarknaden.

Saivaaras utveckling

Projektperiod: Projektet ska vara genomfört senast den 1 december 2023

Projektet syftar till att upprusta och utveckla Saivaara stenåldersby och vandringsled. Målet är att förbättra möjligheterna till friluftsliv och rekreation i området, som är ett populärt besöksmål för både privatpersoner, skolklasser och besöksnäring, samt att öka kunskaperna om bygdens natur och kulturhistoria.

Ansökan och projektbeskrivning (PDF) Pdf, 290.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stärkt jämställdhet och folkhälsa samt sysselsättning i ett hållbart perspektiv

Projektperiod: februari 2018 - 2022-12-31

Projektet syftar till att långsiktigt förbättra folkhälsan, förändra attityden till utbildning och öka utbildningsnivåerna generellt så att möjligheterna till sysselsättning och därigenom egen försörjning ökar. Dessa områden tillsammans med ett fokus på jämställdhet och demokrati är ur ett kommunperspektiv viktiga för att minska det sociala utanförskapet.

Senast uppdaterad: