/

Du är här:

Bidrag och stöd till kulturverksamhet

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till företag och organisationer som verkar inom kultursektorn.

Region Norrbotten

Föreningar, organisationer och andra kulturutövare kan söka kulturstöd från Region Norrbotten. Bland annat går det att söka projektstöd för tidsbegränsade kulturprojekt, och stödet snabba ryck – för unga mellan 15-25 år som vill arrangera ett kulturevenemang.

http://www.norrbotten.se/sv/Kultur/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-och-stod-kultur/ Länk till annan webbplats.

Tornedalsrådets kulturfond

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen. Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.

https://www.tornedalen.org/om-tornedalsradet/kulturstipendium/ Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Från Statens kulturråd går det att söka bidrag som främjar konst- och kulturverksamheter. Bland annat scenkonst, musik, litteratur, bild och form, utställningar och nationella minoriteters kultur kan få statligt stöd av Kulturrådet.

https://www.kulturradet.se/sv/bidrag/ Länk till annan webbplats.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Genom fonden går det att söka aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag går att sökas av både enskilda personer, organisationer och föreningar. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med bl.a. studiebesök eller projekt rörande kulturutbyte mellan länderna.

https://www.kulturfonden.net/se/bidrag-13496235 Länk till annan webbplats.

Nordiska kulturfonden

Från Nordiska kulturfonden går det att söka projektstöd inom konst och kultur. Fonden ger också stöd till lovande projektidéer och för uppstart av nya projekt med utvecklingsperspektiv. För att få stöd från Nordiska kulturfonden måste projekten bestå av samarbetspartners från flera nordiska länder.

https://www.nordiskkulturfond.org/sv/ansoek-om-stoed/ Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Från Längmanska kulturfonden går det att söka bidrag för bland annat konst, litteratur och folkbildningsverksamhet. Både enskilda personer och organisationer kan ansöka om bidrag. Bidrag går inte att söka för löpande verksamhet.

http://www.langmanska.se/ansokan/ Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har olika bidrag kopplade till kulturmiljö och kulturarv. Bland annat går det att söka medel till insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget kans ökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer andra ideella kulturarvsverksamheter. Viktigt är att verksamheten är till för allmänheten.

https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/ Länk till annan webbplats.

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Projektstöd för lokal utveckling går att söka från Leaderområdena Tornedalen 2020 (Centrala och norra delarna av Haparanda kommun), Spira Mare 2020 (Kustbyarna i Haparanda kommun), och Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020. I projektet ska det finnas en samverkan mellan flera olika aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.

https://www.tornedalen2020.se/ Länk till annan webbplats.

www.spiramare2020.se Länk till annan webbplats.

https://www.fisketornedalen.se/projekt-komma-igang/ Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Från Länsstyrelsen kan föreningar söka bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening/samhalle-och-kultur/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer.html Länk till annan webbplats.

Boverket

Från Boverket går det att söka stöd för bl.a. nybyggnad och ombyggnad av icke-statliga kulturlokaler.

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/ Länk till annan webbplats.

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stöd till bland annat kulturminnesvård.

https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur.html Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: