/

Du är här:

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor.

Till brandfarlig vara räknas brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

Regler och tillstånd

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva hanteringen krävs även tillstånd i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

Mer information om brandfarlig och explosiv vara hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsida Länk till annan webbplats..

MSB har även publicerat en handbok i hur explosiva varor ska förvaras som du kan läsa och ladda ner Länk till annan webbplats..

Avgift

Det tas ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och beror på hur omfattande hanteringen är.

Tillsyn

Räddningstjänsten gör regelbundet tillsyn hos de som har tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara. Under tillsynen kontrolleras det bland annat att anläggningen uppfyller tillfredställande säkerhet, att viktiga dokument är i sin ordning och att utsedd föreståndare har rätt kompetens. Om brister upptäcks kan räddningstjänsten förelägga om vite eller förbud med omedelbar verkan.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: