/

Du är här:

Leverera till kommunen

Som leverantör lämnar du anbud på kommunens upphandlingar elektroniskt direkt via systemet TendSign.

För att få tillgång till systemet TendSign krävs en inloggning. Du får användarnamn och lösenord genom att registrera dig på https://tendsign.com Länk till annan webbplats.. Det är kostnadsfritt för dig som leverantör att använda TendSign.

Har du frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på e-post: tendsignsupport@visma.com

Planerade upphandlingar

Via länken nedan ser du upphandlingar som är planerade att annonseras inom de närmaste 12 månaderna.

Observera att nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel. ”Startdatum” är endast en fingervisning om när upphandlingen kan komma att annonseras. Vi rekommenderar leverantörer att bevaka sidan "Annonserade upphandlingar" för att på så sätt enkelt få information om när en upphandling annonseras.

Bli utförare inom hemtjänsten

Haparanda stad tillämpar vi Lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst. Det innebär att kommunen bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare inom hemtjänsten. Alla företag som uppfyller kraven godkänns.

Det företag som vill bli utförare enlig LOV i Haparanda kommun skickar du en ansökan till socialförvaltningen.

Ansökan sker digital via Visma TendSign (se knapp ovan).

Ansökan kan lämnas när som helst och alla som ansöker om godkännande som utförare och som uppfyller de av kommunen ställda kraven ska godkännas. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Ansökan är en inkommen handling och diarieförs i kommunen. Inkomna ansökningar/anbud är som regel offentliga handlingar. Om en sökande vill att delar av inlämnat material hanteras med sekretess ska detta tydligt anges. Observera att detta inte per automatik kommer att innebära att så blir fallet. Haparanda stad prövar varje ansökan och kommunicerar detta med utföraren.

I förfrågningsunderlaget finns alla de krav som kommunen ställer på utförare av hemtjänst enlig LOV. Kraven är samma för alla utförare inom valfrihetssystemet och avser hemtjänstinsatser i form av omvårdnad, service och delegerad och ordinerad hemsjukvård i ordinärt boende. Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden.

Kontroll genomförs

Haparanda stad utför kontroll av alla sökande både vid ansökningstillfället samt fortlöpande under avtalstiden. Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att samtliga företag som utför uppdrag åt kommunen är seriösa.

Lagen om offentlig upphandling

Kommunens upphandlingar följer lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas:

Direktupphandling är en något mindre formell upphandling som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 700 000 kronor och det saknas ett lämpligt ramavtal.

Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till leverantörer på marknaden. Detta sker oftast via e-post eller upphandlingssystemet Tendsign.

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Finns ett sådant ett ramavtal mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: