/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Att klippa häcken kan rädda liv

En grön häck klipps med en häcksax av en man i rutig skjorta.

Foto: Pexels.com

För att trafiken på våra gator ska vara säker och en trygg plats för alla att vistas på är fri sikt i vägkorsningar viktigt. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter.

Många människor skadas i onödan varje år på grund av dålig sikt. Du som är tomtägare är skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas.

Tänk på att växterna kanske inte bara skymmer sikten i vägkorsningar, utan även gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen. Du kan göra några enkla åtgärder före och under sommaren för att rädda liv!

Du som har tomt intill gata

Träd, häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om de sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att
det är fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration av ett hus och avstånd till vägen.

Vid utfart får häck, staket eller andra föremål inte vara högre än 80 cm inom den så kallade sikttriangeln. Illustration: Haparanda stad

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration av hus och avstånd till väg.

Häck, staket eller andra föremål får inte vara högre än 80 cm i den utökade sikttriangeln, 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även vid gång- och cykelväg. Illustration: Haparanda stad

Vad säger lagen?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Plan- och bygglagen, 8 kap §15

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Plan- och bygglagen (2010:900) finns att läsa på riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Du når oss via telefonnummer 0922-260 00 eller e-post miljo-bygg@haparanda.se.

Senast uppdaterad: