/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Positivt bokslut för kommunen

Hans Kenttä, ekonomichef. Foto: Eva Spiik, Haparandabladet

Haparanda stad har summerat 2019 och det preliminära bokslutet visar ett ekonomiskt resultat på plus 30,4 miljoner kr, exklusive de kommunala bolagen. Det är ett resultat som står sig väl i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

- Kommunen gör ett bra resultat med tanke på den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Vi har trots de prövningar som vi ställts inför lyckats behålla en ekonomisk stabilitet. Det är givetvis positivt, säger Haparanda stads ekonomichef Hans Kenttä.

Haparanda stads resultat på plus 30,4 miljoner kr är 6,5 miljoner kr bättre än budgeterat och motsvarar 4,7 % av skatter och statsbidrag. Ett riktmärke för god ekonomisk hushållning är 2,0 %. Kommunens soliditet, det vill säga den långsiktiga finansiella styrkan, är 22,7% (+5,7%) inklusive pensionsåtaganden. Tillika har alla investeringar varit självfinansierade under året.

Nödvändiga resultat

- De senaste årens positiva resultat har varit nödvändiga för oss och medför att vi kan förbereda oss för framtidens utmaningar. Vi har nu möjlighet att avsätta medel till investeringar, driftens ökade kostnadsnivå och framtida pensionsutbetalningar, säger Kenttä.

Han menar att den stora utmaningen framöver handlar om att få verksamhetens driftkostnader i nivå med tilldelad budget. För 2019 uppvisar kommunens nettokostnader för verksamheten ett underskott med -10,4 miljoner kr gentemot budget. Socialnämnden står för merparten av underskottet, -8,1 miljoner kr.

- Nämnderna jobbar aktivt med att anpassa sina kostnadsnivåer. Det är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar, fortsätter Kenttä.

Kommunen är väl rustad

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognoser visar att de närmaste åren kan bli tuffare ekonomiskt. Hos 116 av landets kommuner räcker skatteintäkter och statsbidrag inte till för att finansiera driften. Haparanda stad är dock väl rustad för att klara det tuffare ekonomiska läge som förutspås för många kommuner i framtiden.

- En välskött ekonomi är en förutsättning för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet och möta investeringsbehoven. Vi har gjort det bra hittills och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för en ekonomi i balans även i framtiden, avslutar han.

Resultatet för kommunkoncernen inklusive bolagen uppgick till +31,3 miljoner kr och soliditetsnivån förbättrades därmed till 28,6% (+3,3%). Nu väntar politiskt behandling av årsredovisningen samt en revisionsgranskning.

Senast uppdaterad: