/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vad är en budget?

Kommunen är en komplex verksamhet som driver förskola och utbildning, äldreomsorg och andra sociala stödfunktioner. Räddningstjänst, bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar, gator, parker samt mycket annat.

För att veta vad som ska göras, vem som ska göra det och vilka förutsättningar som finns krävs en plan. En budget är en ekonomisk plan som säger hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur kommunen tänker använda pengarna. Kommunfullmäktige beslutar varje år den ekonomiska planeringen för kommande år.

Rambudget

Innan beslutet tar man reda på hur mycket pengar kommunen har att röra sig med och kartlägger en prognos över hur kommunens intäkter från skatter, bidrag och avgifter ser ut. I budgetarbetet undersöker man också vilka behov kommunens verksamheter och medborgare har, sedan prioriterar man hur mycket pengar kommunens nämnder ska få kommande år. Det kallas för rambudget.

Verksamhetsbudget och investeringsbudget

När nämnderna vet vilken budgetram de har gör de en prioritering och beslutar om en verksamhetsbudget. Verksamhetsbudgeten är nämndens plan för hur mycket pengar var och en av nämndens verksamheter ska få nästa år.

Kommunfullmäktige beslutar även om en investeringsbudget. Investeringsbudgeten är som det låter; en plan för vilka investeringar kommunen ska göra under kommande år.

Behoven och önskemålen kräver nästan alltid mer pengar än kommunen, nämnden och verksamheten har att förfoga över. Det kräver prioriteringar av förtroendevalda, eller tjänstepersoner som har fått rätt att fatta beslut, som bestämmer vilka behov som är viktigast. Ofta innebär det att ingen får precis allt de behöver eller önskar, men en stor del av behoven och önskemålen kan ändå tillgodoses.

Vad innebär det?

Budget är en ekonomisk plan och ett verktyg för prioritering och styrning.

Driftbudget = budget för alla kostnader som inte är investeringar, till exempel personal, hyror, förbruknings­material och uppvärmning.

Driftbudget delas in i:

  • rambudget = kommunfullmäktiges beslut om hur mycket pengar varje nämnd tilldelas kommande år
  • verksamhetsbudget = nämndens beslut om hur mycket pengar var och en av nämndens verksamheter tilldelas kommande år

Investeringsbudget = kommunfullmäktiges beslut om vilka investeringar som ska göras kommande år.

Kommunfullmäktige beslutar om budget för tre år åt gången. Den 17 juni tas beslut för perioden 2025-2027.

Senast uppdaterad: