/

Du är här:

Föräldraskap, relationer och familjerätt

Familjerätten erbjuder rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Familjerätten handlägger faderskap och föräldraskap, vi utreder barn med fokus på vårdnad, boende och umgänge, vi gör också adoptionsutredningar. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som inte kommer överens. I fokus står alltid barnets bästa.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet om föräldrarna inte är gifta med varandra och inte planerar att gifta sig före barnets födelse.

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskapsbekräftelsen göras digitalt hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Det är dock fortfarande möjligt att göra en bekräftelse skriftligen hos familjerätten om man så önskar.

Om det finns oklarheter gällande faderskapet/föräldraskapet gör familjerätten en faderskapsutredning för fastställande av faderskap/föräldraskap. Kontakta familjerätten om du vill veta mer.

Digital föräldraskapsbekräftelse - MFoF Länk till annan webbplats.

E-tjänster och blanketter privatpersoner | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är ense om vårdnad, boende och/eller umgänge kan upprätta ett skriftligt avtal som kan godkännas av individ- och familjenämnden. Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma att avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade. Det avtal som nämnden har godkänt har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.

Om en förälder bryter avtalet kan den andre föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Ett samarbetssamtal är ett eller flera strukturerade samtal under ledning av en eller två socialsekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen kan ske på initiativ av en eller er båda, men en förutsättning är att båda är villiga att delta. Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om någon av er har vänt sig till tingsrätten i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att ni båda är villiga att delta.

Vi träffar er först enskilt och planerar vad samtalen ska handla om. Därefter träffas vi gemensamt. Om det inte bedöms vara olämpligt kan vi också samtala med barnen. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten kan även hjälpa er att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

I de fall föräldrarna inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan man i vissa fall behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära att familjerätten gör en utredning. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet, dess behov och er förmåga att samarbeta som föräldrar.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

En utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • samtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ut socialregistret och polisregistret.

Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerätten skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Detta beslutade regeringen om för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar.

Barnets perspektiv i fokus

I samtalen informeras föräldrar om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet och vikten av att ha barnets perspektiv i fokus.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Samtalen är kostnadsfria och bokas hos familjerätten i Haparanda.

Adoption

För att få ett medgivande att adoptera måste man vara minst 18 år och antingen ensamstående, gift, sambo eller registrerad partner.

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av socialnämnden. För internationella adoptioner krävs också att du har genomgått en föräldrautbildning.

  • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal.
  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en obligatorisk föräldrautbildning.
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas till familjerättsenheten.
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden.

Ett medgivande gäller i tre år, därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn.

En närstående kan önska adoptera sin makes, makas eller partners barn. Den närstående kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om eventuell adoption.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: