/

Du är här:

Föräldraskap, relationer och familjerätt

Familjerätten erbjuder rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Familjerätten handlägger faderskap och föräldraskap, vi utreder barn med fokus på vårdnad, boende och umgänge, vi gör också adoptionsutredningar. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som inte kommer överens. I fokus står alltid barnets bästa.

Faderskap och föräldraskap

När man fått barn och inte är gift ska faderskapet fastställas av familjerätten.

Om det finns oklarheter gällande faderskapet gör familjerätten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas i stället en bekräftelse av föräldraskap.

Familjerättsenheten får en underrättelse från Skatteverket när barnet är fött. Vi skickar ett brev till modern som i sin tur kontaktar familjerätten för att boka tid för ett besök. Till besöket ska ni ta med giltig legitimation.

När ni som föräldrar har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgiften till Skatteverket som registrerar fadern.

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Den som är pappa till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket som registrerar fadern.

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Den som är pappa till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket som registrerar fadern.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Ett samarbetssamtal är ett eller flera strukturerade samtal under ledning av en eller två socialsekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen kan ske på initiativ av en eller er båda, men en förutsättning är att båda är villiga att delta. Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om någon av er har vänt sig till tingsrätten i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att ni båda är villiga att delta.

Vi träffar er först enskilt och planerar vad samtalen ska handla om. Därefter träffas vi gemensamt. Om det inte bedöms vara olämpligt kan vi också samtala med barnen. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten kan även hjälpa er att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad, boende och umgänge

I de fall föräldrarna inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan man i vissa fall behöva vända sig till domstol för beslut. Domstolen kan då begära att familjerätten gör en utredning. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet, dess behov och er förmåga att samarbeta som föräldrar.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

En utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • samtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • eventuellt samtal med sambo
  • registerutdrag ut socialregistret och polisregistret.

Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerätten skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Adoption

För att få ett medgivande att adoptera måste man vara minst 18 år och antingen ensamstående, gift, sambo eller registrerad partner.

Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn exempelvis till arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av socialnämnden. För internationella adoptioner krävs också att du har genomgått en föräldrautbildning.

  • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal.
  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en obligatorisk föräldrautbildning.
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas till familjerättsenheten.
  • För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från socialnämnden.

Ett medgivande gäller i tre år, därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn.

En närstående kan önska adoptera sin makes, makas eller partners barn. Den närstående kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Det är sedan tingsrätten som fattar beslut om eventuell adoption.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Pandemin är inte över. Vi ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: