/

Du är här:

Ansök om god man

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är mindre ingripande för personen. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen.

Vem kan få god man?

Grunden för att få god man är att en person har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att personen behöver hjälp inom ett eller flera av områdena bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Att bevaka rätt innebär att den gode mannen bevakar att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till. Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom. Gode mannen bevakar att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till. Denna del kallas sörja för person.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador.

Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett godmanskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap.

Försvagat hälsotillstånd så som allmän ålderssvaghet eller exempelvis resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor kan utgöra grund för ett godmanskap.

Missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden kan ses som liknande förhållanden och kan vara grund för ett godmanskap.

Vem kan få förvaltare?

För förvaltarskap krävs förutom det som krävs vid ett godmanskap, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Anmälan

Anmälan om behov av god man kan även utföras av andra, till exempel socialtjänst eller sjukvård. Skicka anmälan och handlingar som styrker grunden och behovet av hjälp till överförmyndaren.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Kontakta överförmyndaren via e-post eller telefon. Besök sker enligt överenskommelse.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefontider: 9.00-12.00 (måndag-fredag)
Telefonnummer: 0922-261 39
E-post: overformyndaren@haparanda.se

Senast uppdaterad: