/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Rantavägen

Satellitfoto över del av Haparanda.

Foto: Lantmäteriet/Haparanda stad

Med start vecka 47 kommer vi att påbörja arbeten med att byta vatten- och spillvattenledning längs med delar av Rantavägen.

Under vecka 47 kommer Haparanda stad att påbörja arbeten med att byta vatten- och spillvattenledning längs med delar av Rantavägen, en sträcka på cirka 300 meter. Schaktarbetena beräknas vara klara till årsskiftet.

Arbetena kommer att medföra vissa störningar för boende längs Rantavägen. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning i vattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter. Vår entreprenör har dock målsättningen att insatsen ska ha så liten påverkan som möjligt för alla fastighetsägare.

Åtgärd: byte av vatten- och spilledning

Startdatum: vecka 47
Beräknat slutdatum: 31 december

Övrig information

  • Till de fastigheter som är anslutna till Rantavägens VA-nät kommer nya servisledningar att dras fram till fastighetsgränsen, med ny spolbrunn samt servisventil.
  • Möjligheten att utföra arbeten inom den egna fastigheten, på egen bekostnad, i samband med gatuarbeten finns. Kontakt tas med entreprenören för detta.

Kontakt
Entreprenör för projektet är BDX Företagen AB
Kontaktperson: Hans Korpi
Telefon: 0923 - 668 15

Senast uppdaterad: