Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet.

Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Haparanda kommun. Nämnden ansvarar för frågor gällande detaljplanering, byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat.

Bygginspektion

Samhällsbyggnadskontoret handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis. Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg-
och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att kontrollera ventilationssystem.

Bygglov

Samhällsbyggnadskontoret handlägger i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar.

Hälsoskyddstillsyn

Samhällsbyggnadskontoret bedriver hälsoskyddstillsyn och i det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård eller tatuering.

Livsmedelstillsyn

Det är samhällsbyggnadskontorets ansvar att kontrollera livsmedelsbutiker, restauranger, förskolor, skolor och andra som hanterar livsmedel.

Miljöskyddstillsyn

Det är samhällsbyggnadskontoret som på kontrollerar att miljölagstiftningens följs. De kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras.

Kommunenstyrelsens arbetsutskott

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Serveringstillstånd för alkohol

Kommunstyrelsens arbetsutskott handlägger ärenden för serveringstillstånd av alkohol enligt alkohollagen. Tillstånden kan gälla servering till allmänheten på restaurang eller servering i ett slutet sällskap.

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl och tobak måste du anmäla det till kommunstyrelsens arbetsutskott. Du ska också skicka med ett egenkontrollprogram. Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla det till läkemedelsverket.